Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 235/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-06-07

Sygn. akt I C 235/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSO Alicja Fronczyk

Protokolant:

sekr. sądowy Ewa Kocielnik

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 roku w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko C. P.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego C. P. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 117 497,50 zł (sto siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy); wraz z:

- odsetkami umownymi od kwoty 108 089,60 zł (sto osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od dnia 04 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty, z zastrzeżeniem że odsetki te nie mogą być wyższe od odsetek maksymalnych;

- odsetkami umownymi od kwoty 108 589,60 zł (sto osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od dnia 31 stycznia 2017 roku do dnia 03 kwietnia 2017 roku, z zastrzeżeniem że odsetki te nie mogą być wyższe od odsetek maksymalnych;

- odsetkami umownymi od kwoty 109 189,60 zł (sto dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od dnia 30 grudnia 2016 roku do dnia 30 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem że odsetki te nie mogą być wyższe od odsetek maksymalnych;

- odsetkami umownymi od kwoty 110 189,60 zł (sto dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od dnia 04 listopada 2016 roku do dnia 29 grudnia 2016 roku, z zastrzeżeniem że odsetki te nie mogą być wyższe od odsetek maksymalnych;

II. zasądza od pozwanego C. P. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 5 980 zł (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III. wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 235/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 07 listopada 2016 roku skierowanym przeciwko C. P. powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 119 597,50 złotych wraz z odsetkami umownymi od kwoty 110 189,60 złotych w wysokości czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty, tytułem niespłaconego kapitału kredytu gotówkowego oraz zasądzenia kosztów procesu w kwocie 1 495 złotych. Powód w uzasadnieniu wskazał, że strony w dniu 30 kwietnia 2013 roku zawarły umowę o kredyt gotówkowy nr (...). Wobec niedotrzymania przez pozwanego warunków umowy, powód wypowiedział pozwanemu umowę pismem z dnia 08 marca 2016 roku. Powód wskazał również, że pozwany do chwili wniesienia pozwu nie spełnił świadczenia wynikającego z umowy kredytu (k.2 – 4).

W odpowiedzi na pozew z dnia 26 kwietnia 2017 roku pozwany C. P. uznał powództwo do kwoty 117 497 złotych. W uzasadnieniu pozwany wskazał, że powstanie zadłużenia u powoda jest następstwem powstania spirali bankowej na skutek braku środków na rachunku firmowym spowodowanym nadmiernym skierowaniem absolwentów do wolnych zawodów prawniczych (k. 94).

Pismem procesowym z dnia 12 kwietnia 2017 roku powód cofnął pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w zakresie kwoty 2 100 złotych, jednocześnie zmodyfikował dochodzone roszczenie w ten sposób, że: wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty: 117 497,50 złotych wraz z odsetkami umownymi od kwoty 108 089,60 zł w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, lecz nie wyższymi niż odsetki maksymalne, liczonymi od dnia 04 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty; odsetkami umownymi od kwoty 108 589,60 w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, lecz nie wyższymi niż odsetki maksymalne, liczonymi od dnia 31 stycznia 2017 roku do dnia 03 kwietnia 2017 roku; odsetkami umownymi od kwoty 109 189,60 zł w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, lecz nie wyższymi niż odsetki maksymalne, liczonymi od dnia 30 grudnia 2016 roku do dnia 30 stycznia 2017 roku; odsetkami umownymi od kwoty 110 189,60 zł w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, lecz nie wyższymi niż odsetki maksymalne, liczonymi od dnia 04 listopada 2016 roku do dnia 29 grudnia 2016 roku (k. 84 – 84v).

Na rozprawie w 24 maja 2017 roku pozwany C. P. uznał powództwo w całości (protokół elektroniczny 00:09:00 – 00:09:33; protokół skrócony k. 98 – 99).

Postanowieniem z dnia 07 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. umorzył postępowanie w sprawie w części obejmującej kwotę 2 100 złotych (k.110).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w dniu 30 kwietnia 2013 roku zawarł z pozwanym C. P. umowę kredytu gotówkowego nr (...) (niesporne, dowód: umowa kredytu k. 57 – 61).

Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy powodowy bank udzielił na wniosek kredytobiorcy – pozwanego, na warunkach i w kwocie określonych w § 9 umowy oraz w regulaminie z przeznaczeniem na: cele konsumpcyjne w tym konsolidację zadłużenia zaciągniętego w (...) Bank, innym banku lub instytucji udzielającej kredytów lub pożyczek.

Stosownie do § 1 ust. 2 umowy kredytu kredytobiorca był zobowiązany do zapłaty następujących kosztów, które bank potrącił z kwoty kredytu: opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego i czynności przygotowawcze, prowizji, kosztów z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową kredytobiorcy wg zakresu ubezpieczenia określonego w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, kosztów składki ubezpieczenia o której mowa w § 9 pkt 2 (o ile klient przystąpi do programu), kosztów z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową kredytobiorcy wg zakresu ubezpieczenia określonego w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia (...) i (...) oraz miesięcznej opłaty za administrowanie rachunkiem kredytu, płatnej razem z ratami spłat kredytu.

Stosownie do § 2 ust. 1 oprocentowanie kredytu jest zmienne i jego wysokość na dzień zawarcia umowy kredytu określona była w § 9 umowy (niesporne).

Zgodnie z § 2 ust. 2 oprocentowanie mogło ulec zmianie w wyniku decyzji Banku, na skutek zmiany o min. 0,5 p.p., co najmniej jednej z następujących wartości: (1) oprocentowania kredytu lombardowego NBP (2) stopy redyskontowej weksli NBP (3) stopy referencyjnej NBP (4) rynkowej rentowności bonów skarbowych lub obligacji Skarbu Państwa (5) stopy rezerwy obowiązkowej, lub (6) rocznej stopy inflacji. Bank zastrzegł sobie prawo do zmiany oprocentowania określonego w umowie w przypadku wyżej wskazanych przesłanek, o wartość proporcjonalną do wysokości zmian stawek rynkowych.

Zgodnie z § 2 ust. 3 w przypadku, gdy wysokość oprocentowania kredytu wskazana w umowie kredytu w stosunku rocznym stanie się wyższa niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, oprocentowanie kredytu pozostałego do spłaty zostanie automatycznie obniżone do oprocentowania równego czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Stosownie do § 9 ust. 1 umowy kwota kredytu z uwzględnieniem kosztów, o których mowa w § 1 ust. 2 wynosi 168 897,30 złotych. Całkowita kwota kredytu wynosi 167 640 złotych, w tym kwota przeznaczona na cele konsumpcyjne – 150 000 złotych. Dniem płatności raty był 29 każdego miesiąca, liczba rat wynosiła 84, termin płatności pierwszej raty przypadał na 29 maja 2013 roku, termin płatności ostatniej raty na dzień 29 kwietnia 2020 roku. Prowizja wynosiła 1 257,30 złotych. Oprocentowanie kredytu wynosiło 10,50 % w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosiła 11,29 %, Koszty z tytułu przystąpienia do ubezpieczenia spłaty kredytu przez (...) S.A. wynosiły 17 640 złotych. Całkowity koszt kredytu na dzień zawarcia umowy kredytu 71 552,72 złote. Całkowita kwota do zapłaty wyniosła 239 192,72 złote ( dowód: umowa kredytu k. 57 – 58).

W związku z nieterminową spłatą zobowiązań przez pozwanego wynikających z zawartej umowy kredytu, powód pismem z dnia 08 marca 2016 roku wezwał pozwanego do spłaty w terminie 30 dni dotychczasowego zadłużenia wraz z odsetkami wymaganego z tytułu umowy kredytu. Jednocześnie powód wskazał, że w przypadku braku spłaty w zakreślonym terminie umowa kredytu ulegnie rozwiązaniu ( dowód: pismo powoda k. 62).

Stosownie do wyciągu z ksiąg bankowych wystawionych przez powoda, na dzień 04 listopada 2016 roku wysokość zobowiązania pozwanego z tytułu umowy kredytu nr (...) z dnia 30 kwietnia 2013 roku wynosiła 119 597 złotych, na kwotę tę składała się kwota 110 189,60 złotych (należność główna), kwota 3 793,21 złotych tytułem odsetek umownych oraz kwota 5 614,69 złotych tytułem podwyższonych odsetek umownych ( dowód: wyciąg z ksiąg bankowych k. 70 – 70v).

Powód pismem datowanym na dzień 28 czerwca 2016 roku wezwał pozwanego do spłaty pełnej kwoty zadłużenia przeterminowanego w terminie 7 dni od dni otrzymania wezwania. Powód wskazał w wezwaniu do zapłaty, że na dzień wezwania przeterminowana należność wynikająca z umowy kredytu wynosi 116 719,62 złote i stale się powiększa się o odsetki od zadłużenia przeterminowanego. Powód w wezwaniu wskazał, że brak spłaty skutkował będzie wytoczeniem powództwa przeciwko pozwanemu ( dowód: przedsądowe wezwanie do zapłaty k. 74).

Pozwany C. P. po wniesieniu pozwu spłacił część zadłużenia z tytułu umowy kredytu w łącznej kwocie 2 100 złotych. Na kwotę tę składały się: kwota 1 000 złotych uiszczona w dniu 30 grudnia 2016 roku; kwotę 600 złotych uiszczona w dniu 31 stycznia 2017 roku; kwota 500 złotych uiszczona w dniu 04 kwietnia 2017 roku. W pozostałej części pozwany nie spełnił ciążącego na nim zobowiązania (okoliczność bezsporna, dowód: zestawienie wpłat k. 85).

Powyższy stan faktyczny był bezsporny i wynikał ze złożonych przez stronę powodową dokumentów, których pozwany nie kwestionował.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Pozwany C. P. uznał powództwo w całości.

Stosownie do treści art. 213 § 2 k.p.c. sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Uznanie powództwa jest aktem dyspozycyjności materialnej pozwanego, który za zasadne uznaje zarówno roszczenie powoda, jak i przyznaje uzasadniające je przytoczone przez powoda okoliczności faktyczne, a w konsekwencji godzi się na wydanie wyroku uwzględniającego żądanie pozwu ( zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 września 1983 roku, III CRN 188/83, OSNC 1984, nr 4, poz. 60).

Sąd jest związany uznaniem powództwa przez pozwanego. Obowiązany jest jednak dokonać oceny, czy czynność ta nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Wskutek uznania powództwa, stosownie do art. 224 § 1 k.p.c. przewodniczący zamyka rozprawę i wydaje tzw. wyrok z uznania, uwzględniający powództwo w zakresie objętym uznaniem. Skutkiem uznania powództwa jest pominięcie postępowania dowodowego w zakresie okoliczności objętych uznaniem oraz wydanie wyroku uwzględniającego powództwo w zakresie objętym jego uznaniem.

Analizując uznanie powództwa dokonane przez pozwanego przez pryzmat przesłanek wynikających z art. 213 § 2 k.p.c. oraz okoliczności faktycznych przytoczonych w pozwie przez powoda na poparcie zgłoszonego żądania Sąd uznał, że uznanie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani nie zmierza do obejścia prawa, a tym samym skuteczne i obligujące Sąd do wydania wyroku z uznania.

Stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku, nr 72, poz. 665 ze zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami
w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

W niniejszej sprawie pozwany nie spłacił kredytu, co uzasadniało wypowiedzenie umowy i zgłoszenie roszczenia o niespełnione świadczenie. To zaś stało się podstawą uznania powództwa w całości przez pozwanego.

Z tego względu w ocenie Sądu należało zasądzić od pozwanego C. P. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 117 497,50 złotych wraz z odsetkami umownymi od kwoty 108 089,60 zł w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od dnia 04 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty, z zastrzeżeniem że odsetki te nie mogą być wyższe od odsetek maksymalnych; odsetkami umownymi od kwoty 108 589,60 w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od dnia 31 stycznia 2017 roku do dnia 03 kwietnia 2017 roku, z zastrzeżeniem że odsetki te nie mogą być wyższe od odsetek maksymalnych; odsetkami umownymi od kwoty 109 189,60 zł w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od dnia 30 grudnia 2016 roku do dnia 30 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem że odsetki te nie mogą być wyższe od odsetek maksymalnych; odsetkami umownymi od kwoty 110 189,60 zł w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od dnia 04 listopada 2016 roku do dnia 29 grudnia 2016 roku, z zastrzeżeniem że odsetki te nie mogą być wyższe od odsetek maksymalnych (pkt I wyroku).

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje swoje uzasadnienie prawne w treści art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. Pozwany C. P. jako strona przegrywająca spór w całości został zobowiązany do zwrotu powodowi (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kosztów procesu w kwocie 5 980 złotych tytułem poniesionej przez powoda opłaty sądowej od pozwu (pkt II wyroku).

Wobec uznania powództwa Sąd na podstawie art. 333 § 2 pkt 3 k.p.c. nadał wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności (pkt III wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Fronczyk
Data wytworzenia informacji: