Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 245/08 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-02-04

Sygn. akt I C 245/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR (del.) Ewa Ligoń – Krawczyk

Protokolant sekretarz sądowy Monika Kowalczyk

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa F. H.

przeciwko (...) Publicznemu Szpitalowi (...). W. (...) w W. i Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie

I.  zasądza od (...) Publicznego Szpitala (...). W. (...) w W. i Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz F. H. tytułem zadośćuczynienia kwotę 900.000 (dziewięćset tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi wobec (...) Publicznego Szpitala (...). W. (...) w W. od dnia 16 kwietnia 2008 roku do dnia zapłaty, a wobec Towarzystwa (...) S.A. w W. od dnia 29 sierpnia 2008 roku do dnia zapłaty, przy czym odpowiedzialność Towarzystwa (...) S.A. w W. jest ograniczona do kwoty 139.321,26 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden i 26/100) złotych, a spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego pozwanego z obowiązku świadczenia względem powoda do wysokości spełnionego świadczenia,

II.  zasądza od (...) Publicznego Szpitala (...). W. (...) w W. na rzecz F. H. kwotę 255.047,36 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem i 36/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od kwot: 246.799,50 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 50/100) złotych od dnia 16 kwietnia 2008 roku do dnia zapłaty, 3.810 (trzy tysiące osiemset dziesięć) złotych od dnia 5 marca 2010 roku do dnia zapłaty, 4.437,86 (cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem i 86/100) złotych od dnia 31 października 2012 roku do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania za poniesione koszty leczenia,

III.  zasądza od (...) Publicznego Szpitala (...). W. (...) w W. na rzecz F. H. kwotę 81.294 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) złote wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 listopada 2013 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 4.419 (cztery tysiące czterysta dziewiętnaście) EURO wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 listopada 2013 roku do dnia zapłaty, tytułem środków pieniężnych potrzebnych na koszty leczenia,

IV.  zasądza od (...) Publicznego Szpitala (...). W. (...) w W. na rzecz F. H. tytułem renty na zwiększone potrzeby, płatnej miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności: za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 października 2009 roku kwotę 7.231 (siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) złotych, za okres od 1 listopada 2009 roku do 31 października 2013 roku kwotę 8.419 (osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście) złotych, za okres od 1 listopada 2013 roku i dalej kwotę 13.797 (trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych,

V.  zasądza od (...) Publicznego Szpitala (...). W. (...) w W. na rzecz F. H. tytułem renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość, płatnej do dnia 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności:

a)  za okres od 1lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku kwotę 1.335,48 (jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć i 48/100) złotych,

b)  za okres od 1stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku kwotę 1.492,82 (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 82/100) złotych,

c)  za okres od 1 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku kwotę 1.561,66 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt jeden i 66/100) złotych,

d)  za okres od 1 stycznia 2008 roku do 29 lutego 2008 roku kwotę 1.809,58 (jeden tysiąc osiemset dziewięć i 58/100) złotych,

e)  za okres od 1 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku kwotę 1.780,15 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt i 15/100) złotych,

f)  za okres od 1 stycznia 2009 roku do 28 lutego 2009 roku kwotę 1.905,72 (jeden tysiąc dziewięćset pięć i 72/100) złotych,

g)  za okres od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku kwotę 1.876,29 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć i 29/100) złotych,

h)  za okres od 1 stycznia 2010 roku do 28 lutego 2010 roku kwotę 1.953,43 (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt trzy i 43/100) złotych,

i)  za okres od 1 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku kwotę 1.930,24 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści i 24/100) złotych,

j)  za okres od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2011 roku kwotę 2.048,79 (dwa tysiące czterdzieści osiem i 79/100) złotych,

k)  za okres od 1 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku kwotę 2.032,74 (dwa tysiące trzydzieści dwa i 74/100) złotych,

l)  za okres od 1 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 roku kwotę 2.118,85 (dwa tysiące sto jedenaście i 85/100) złotych,

m)  za okres od 1 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku kwotę 2.055,53 (dwa tysiące pięćdziesiąt pięć i 53/100) złotych,

n)  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 28 lutego 2013 roku kwotę 2.131 (dwa tysiące sto trzydzieści jeden) złotych,

o)  za okres od 1 marca 2013 roku i dalej kwotę 2.116,73 (dwa tysiące sto szesnaście i 73/100) złotych,

VI.  ustala odpowiedzialność (...) Publicznego Szpitala (...). W. (...) w W. na przyszłość za skutki nieprawidłowości jakich dopuścił się pozwany (...) Publiczny Szpital (...). W. (...) w W. prowadząc leczenie powoda F. H.,

VII.  w pozostałym zakresie oddala powództwo,

VIII.  zasądza od (...) Publicznego Szpitala (...). W. (...) w W. i Towarzystwa (...) S.A. w W. solidarnie na rzecz F. H. kwotę 7.217 (siedem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, przy czym odpowiedzialność Towarzystwa (...) S.A. w W., jest ograniczona do kwoty 3.617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych,

IX.  zasądza od (...) Publicznego Szpitala (...). W. (...) w W. i Towarzystwa (...) S.A. w W. solidarnie na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 74.068 (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu oraz kwotę 15.747,32 (piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem i 32/100) złotych tytułem wydatków na wynagrodzenia biegłych wypłaconych tymczasowo ze Skarbu Państwa, przy czym odpowiedzialność Towarzystwa (...) S.A. w W., jest ograniczona co do opłaty od pozwu do kwoty 6.666,12 (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć i 12/100) złotych, natomiast co do wydatków do kwoty 1.417,25 (jeden tysiąc czterysta siedemnaście i 25/100) złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Ligoń – Krawczyk
Data wytworzenia informacji: