Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV C 564/14 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-03-01

Sygn. akt IV C 564/14

POSTANOWIENIE

Dnia 1 marca 2017 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie

w Wydziale IV Cywilnym w osobie Natalii Motas

po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2017 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) Budowlanych spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i Skarbowi Państwa - Komisji Nadzoru Finansowego

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych

p o s t a n a w i a:

1.  zwolnić pozwaną (...) Budowlanych spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od kosztów sądowych w części, tj. od opłaty od apelacji od wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. w całości;

2.  w pozostałym zakresie wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych oddalić.

UZASADNIENIE

Wraz z apelacją pozwana Spółka złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Referendarz sądowy ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

W ocenie referendarza sądowego, po dokonaniu oceny aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej wnioskodawcy, należy uznać, iż pozwana rzeczywiście nie dysponuje w chwili obecnej wystarczającymi środkami na uiszczenie należnej opłaty od apelacji w wysokości 4537 złotych. Brak jest jednak podstaw do uwzględnienia wniosku Spółki o zwolnienie od kosztów sądowych w żądanym przez nią zakresie, tj. w całości.

W świetle utrwalonych poglądów judykatury, dla skuteczności wniosku strony o zwolnienie od kosztów sądowych wymagane jest nie tylko wykazanie, iż uczestnik postępowania nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie, lecz również równoczesne zaistnienie obowiązku poniesienia określonych kosztów sądowych. Prawidłowe ustalenie bowiem, dostateczności bądź braku posiadanych przez stronę środków na poniesienie kosztów sądowych może być dokonane jedynie w oparciu o analizę bieżącej sytuacji finansowej wnioskodawcy w zestawieniu z obciążającym stronę obowiązkiem poniesienia kosztów sądowych w ustalonej wysokości.

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy, na obecnym etapie postępowania, wobec udzielonego zwolnienia od opłaty od apelacji, pozwanej nie obciąża obowiązek poniesienia jakichkolwiek kosztów sądowych Stąd, w ocenie referendarza, niemożliwym jest ustalenie, czy pozwana posiada kwotę wystarczającą na pokrycie kosztów sądowych, gdy, wobec ich braku, nieznana jest wysokość należności z tego tytułu.

Przy czym, w przypadku gdyby po stronie pozwanej powstał obowiązek uiszczenia określonych kosztów bądź wydatków sądowych, których Spółka z uwagi na ich wysokość nie byłaby w stanie ponieść, pozwana może złożyć ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, który zostanie rozpoznany w świetle tak zmienionego stanu faktycznego.

Mając powyższe na uwadze referendarz sądowy w oparciu o przepis art. 103 w zw. z art. 118 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: