Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV C 657/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-08-29

Sygn. akt IV C 657/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Robert Masznicz

Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Osica

po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2017 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus z siedzibą w W.

o zapłatę

1)  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 188 269,68 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 68/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od następujących kwot oraz terminów:

a)  od kwoty 540,00 zł (pięćset czterdzieści złotych) od dnia 24 maja 2016 r. do dnia zapłaty

b)  od kwoty 38.473,92 zł (trzydzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 92/100) od dnia 28 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

c)  od kwoty 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) od dnia 29 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

d)  od kwoty 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) od dnia 31 maja 2016 r. do dnia zapłaty

e)  od kwoty 887,76 zł (osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 76/100) od dnia 31 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

f)  od kwoty 37.800,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych) od dnia 9 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty;

g)  od kwoty 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) od dnia 30 marca 2016 r. do dnia zapłaty;

h)  od kwoty 9.069,84 zł (dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 84/100) od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

i)  od kwoty 22.680,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) od dnia 13 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

j)  od kwoty 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) od dnia 29 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

k)  od kwoty 37.800,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych) od dnia 13 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

l)  od kwoty 38.558,16 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 16/100) od dnia 17 maja 2016 r. do dnia zapłaty

2)  umarza postępowanie w pozostałym zakresie, tj. w zakresie:

a)  odsetek od kwoty 540,00 zł (pięćset czterdzieści złotych) określonej w punkcie 1 lit. a wyroku za okres do dnia 24 maja 2016 r.

b)  odsetek od kwoty 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) określonej w punkcie 1 lit. d wyroku za okres do dnia 31 maja 2016 r.

c)  odsetek od kwoty 887,76 zł (osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 76/100) określonej w punkcie 1 lit. e wyroku za okres do dnia 31 maja 2016 r.

d)  od kwoty 38.558,16 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 16/100) określonej w punkcie 1 lit. l wyroku od dnia 17 maja 2016 r.

3)  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14.831,00 zł (czternaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym:

a)  9.414,00 zł (dziewięć tysięcy czterysta czternaście złotych) tytułem zwrotu kosztów opłaty od pozwu;

b)  5.400,00 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

c)  17,00 zł (siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa procesowego.

Sygn. akt IV C 657/17

UZASADNIENIE WYROKU

Pozwem z dnia 16 lutego 2017 r. (data nadania w urzędzie pocztowym – k. 106), sprecyzowanym pismem procesowym z dnia 6 kwietnia 2017 r. (data nadania w urzędzie pocztowym – k. 122) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. ((...)) wniosła o:

1) orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w W. z siedzibą w W. (pozwany) ma zapłacić na jej rzecz kwotę 188 269,68 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od następujących kwot oraz terminów:

m)  540,00 zł od dnia 24 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

n)  38.473,92 zł od dnia 28 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

o)  615,00 zł od dnia 29 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

p)  615,00 zł od dnia 31 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

q)  887,76 zł od dnia 31 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

r)  37.800,00 zł od dnia 9 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty;

s)  615,00 zł od dnia 30 marca 2016 r. do dnia zapłaty;

t)  9.069,84 zł od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

u)  22.680,00 zł od dnia 13 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

v)  615,00 zł od dnia 29 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

w)  37.800,00 zł od dnia 13 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

x)  38.558,16 zł od dnia 17 maja 2016 r. do dnia zapłaty

oraz o

2) zasądzenie od pozwanego na jej rzecz zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

(pozew – k. 3 i n., pismo procesowe – k. 113 i n.)

W dniu 18 kwietnia 2017 r. referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą akt IV Nc 71/17 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (nakaz zapłaty), którym zasądził od pozwanego na rzecz (...) dochodzoną pozwem kwotę wraz z odpowiednimi odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 5.970,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 3.617,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

(nakaz zapłaty – k. 123)

W dniu 11 maja 2017 r. (data nadania w urzędzie pocztowym – k. 139) pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości oraz wnosząc o:

a)  skierowanie sprawy na rozprawę i oddalenie powództwa w całości;

b)  zasądzenie od powoda na jego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych;

c)  odstąpienie na podstawie art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) od obciążania pozwanego jakimikolwiek ewentualnymi kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego w całości.

(sprzeciw - k. 130 i n.)

W piśmie procesowym z dnia 14 lipca 2017 r. (data nadania w urzędzie pocztowym – k. 194) (...) podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie procesowym z dnia 6 kwietnia 2017 r. wnosząc o:

1)  zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kwoty 188 269,68 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od następujących kwot oraz terminów:

a)  540,00 zł od dnia 24 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

b)  38.473,92 zł od dnia 28 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

c)  615,00 zł od dnia 29 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

d)  615,00 zł od dnia 31 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

e)  887,76 zł od dnia 31 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

f)  37.800,00 zł od dnia 9 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty;

g)  615,00 zł od dnia 30 marca 2016 r. do dnia zapłaty;

h)  9.069,84 zł od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

i)  22.680,00 zł od dnia 13 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

j)  615,00 zł od dnia 29 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

k)  37.800,00 zł od dnia 13 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

l)  38.558,16 zł od dnia 17 maja 2016 r. do dnia zapłaty

oraz o

2)  zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

(pismo procesowe – k. 151 i n.)

Na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2017 r. (...) podtrzymał stanowisko wyrażone w pismach procesowych z dnia 6 kwietnia 2017 r. i dnia 14 lipca 2017 r. co do początkowych dat naliczania odsetek, natomiast co do odsetek za okres poprzedzających daty tam wyszczególnione cofnął pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia.

(protokół rozprawy – k. 202 i n.)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 15 lutego 2013 r. została zawarta pomiędzy (...) (lider konsorcjum), a spółką akcyjną pod firmą (...) Spółka Akcyjna ((...)) z siedzibą we W. (uczestnik konsorcjum) umowa o współpracy w ramach konsorcjów.

Zgodnie z postanowieniami umowy o współpracy w ramach konsorcjum określono warunki i zasady współpracy stron w zakresie wspólnego występowania w charakterze oferentów w postępowaniach o uzyskanie zamówienia publicznego (§ 1 ust. 1 – k. 160)

Umówionym przedmiotem współpracy miało być (§1 ust. 2 – k. 160):

a)  współdziałanie przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne, w tym sprawną wymianę informacji (§ 1 ust. 2 lit. a – k. 161);

b)  przygotowanie i złożenie wspólnej oferty w następujących częściach (§ 1 ust. 2 lit. b – k. 161):

- lider konsorcjum – przyjmowanie i realizacja zamówień na dostawy towarów będących przedmiotem zamówienia (§ 1 ust. 2 lit. b tiret pierwsze – k. 161),

- uczestnik konsorcjum – monitoring zadłużenia zamawiającego, windykacja oraz finansowanie należności zamawiającego (§ 1 ust. 2 lit. b tiret drugie – k. 161);

c)  realizacja umowy zawartej z pozwanym w sprawie zamówienia publicznego, w tym składanie oświadczeń woli pozwanemu związanych z wykonaniem umowy przetargowej lub jej zmianą (§ 1 ust. 2 lit. c – k. 161).

Lider konsorcjum zobowiązywał się dopełnić wszelkich wymagań wskazanych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących wniesienia wadium, w przypadku wybory oferty do należytego wykonywania zamówienia w zakresie dostawy produktów leczniczych (§ 5 ust. 1 i 2 – k. 162).

Uczestnik konsorcjum zobowiązywał się do wykonywania obowiązków związanych z przyjęciem ceny sprzedaży i windykacji należności wymagalnych, przy czym środki wpłacane z tego tytułu miały wpływać bezpośrednio na konto lidera konsorcjum (§ 5 ust. 3 – k. 162).

Strony ustaliły, że jeżeli zamawiający nie dokona zapłaty za dostarczony towar w okresie do 90 dni po terminie płatności wskazanym w fakturze, uczestnik konsorcjum na podstawie pisemnego wniosku o zapłatę, zrealizuje zapłatę na rzecz lidera konsorcjum w terminie 2 dni roboczych od otrzymania wniosku, w kwocie odpowiadającej wymagalnej należności głównej chyba, że suma takich zapłat przekroczy łącznie kwotę 1.000.000,00 zł w odniesieniu do poszczególnego zamawiającego (§ 5 ust. 4 – k. 163).

Uczestnik konsorcjum miał być uprawniony do dochodzenia od zamawiającego zapłaty za dostarczone produkty wraz z należnościami ubocznymi w drodze postępowania sądowego. (§ 5 ust. 6 - k. 163).

Lider konsorcjum miał być uprawniony do dochodzenia od zamawiającego wszelkich innych roszczeń wynikłych z umowy przetargowej, za wyjątkiem roszczeń, do których dochodzenia uprawniony był uczestnik konsorcjum (§ 5 ust. 6 – k. 163).

Streszczona umowa o współpracy między liderem a uczestnikiem konsorcjum została zawarta na czas nieokreślony (§ 8 ust. 1 – k. 167).

(umowa o współpracy w ramach konsorcjów - k. 160 i n.)

W dniach 13 maja 2013 r., 15 maja 2013 r. oraz 5 marca 2014 r. zostały zawarte pomiędzy liderem konsorcjum, a uczestnikiem konsorcjum umowy konsorcjum.

Zgodnie z postanowieniami umów konsorcjum z dnia 13 oraz 15 maja 2013 r.:

1) umowy określały warunki i zasady współpracy Konsorcjantów w związku z ogłoszeniem przez pozwanego przetargów ograniczonych numer (...), (...), która to współpraca obejmuje wspólne złożenie oferty przetargowej i w przypadku wygrania danego przetargu realizację zamówienia przez konsorcjantów zgodnie z art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych (§1 umów konsorcjum);

2) na pełnomocnika konsorcjum wyznaczono (...), któremu (...) udzieliło równocześnie pełnomocnictwa (§ 2 umów konsorcjum);

3) lider konsorcjum był upoważniony do:

a)  reprezentowania stron umowy konsorcjum przed zamawiających we wszystkich sprawach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym reprezentacja ta odbywała się w sposób właściwy dla lidera konsorcjum i zgodnie z jego wewnętrznymi ustaleniami odnośnie reprezentanci i udzielenia pełnomocnictw (§ 3 lit. a umów konsorcjum);

b)  podpisywania dokumentów w imieniu i za zgodą uczestnika konsorcjum, w tym oferty przetargowej i umowy o realizacji zamówienia publicznego (§ 3 lit. b umów konsorcjum);

c)  wniesienia wadium w terminie, w żądanej wysokości oraz w prawidłowej formie (§ 3 lit. c umów konsorcjum);

d)  podpisywania wszelkich pism będących korespondencją pomiędzy konsorcjum, a zamawiającym, w tym odwołań wnoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (§ 3 lit. d umów konsorcjum);

e)  należytego wykonania umowy z zamawiającym w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień na dostawy towarów będących przedmiotem tej umowy (§ 3 lit. e);

4) lider konsorcjum był zobowiązany do należytego wykonania umów z zamawiającym w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia (§ 4 ust. 1 umów konsorcjum);

Umowa konsorcjum z 5 marca 2014 r. została zawiązana przez (...) oraz (...) w związku z ogłoszeniem przez pozwanego zamówienia publicznego o oznaczeniu (...). Zawierała ona jednakowe postanowienia, z tym, że wskazano w niej, że:

a)  przygotowanie oferty przetargowej leżało po stronie lidera konsorcjum, zaś uczestnika konsorcjum obciążał jedynie obowiązek sporządzenia i przekazania liderowi konsorcjum dokumentów podmiotowych dotyczących uczestnika konsorcjum (§ 2 ust. 2 umowy konsorcjum z 2014 r.);

b)  uczestnik konsorcjum zrzekał się prawa wglądu do oferty przetargowej przygotowanej przez lidera konsorcjum do czasu jej otwarcia przez pozwanego (§ 2 ust. 3 umowy konsorcjum z 2014 r.)

(umowy konsorcjum z dni 13 oraz 15 maja 2013 r. – k. 169 i n. oraz k. 171 i n., umowa konsorcjum z 5 marca 2014 r. – k.173 i n.)

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, (...), działając wspólnie z (...), jako konsorcjum (wykonawca) zawarli z pozwanym (zamawiającym) następujące umowy:

1)  numer (...) z dnia 29 maja 2013 r.; przedmiot umowy stanowił zakup odczynników do oznaczeń stężeń sirolimusa, tactrolius, NGAL, insulina, c-peptyd wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy; wykonawca zobowiązał się dostarczać zamawianemu przedmiot umowy dostawami częściowymi w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia częściowego; w zamówieniu częściowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 umów składanym w formie pisemnej lub telefonicznej potwierdzonej pisemnie, upoważniony pracownik Sekcji Zaopatrzenia Zamawiającego określa wielkość dostawy częściowej; zapłata należności miała następować w formie przelewu na konto wykonawcy w (...) SA w W. w następujących terminach:

a)  za każdą dostawę częściową odczynników – w terminie do 120 dni od daty otrzymania dostawy i złożenia faktury;

b)  z tytułu czynszu dzierżawnego po złożeniu faktury, za każdy miesiąc z dołu – do końca miesiąca następnego, po miesiącu, za który czynsz jest płacony;

przy czym umowa została zawarta na okres 9 miesięcy liczonych od daty zainstalowania oraz uruchomienia analizatora potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, tj. od dnia 29 czerwca 2013 r. do dnia 28 marca 2014 r.;

(umowa – k. 39 i n.)

2)  numer (...) z dnia 21 czerwca 2013 r.; przedmiot umowy stanowił zakup odczynników do badań immunologicznych (Pakiet nr 1) zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy; wykonawca zobowiązał się dostarczać zamawianemu przedmiot umowy dostawami częściowymi w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia częściowego; w zamówieniu częściowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 umów składanym w formie pisemnej lub telefonicznej potwierdzonej pisemnie, upoważniony pracownik Sekcji Zaopatrzenia Zamawiającego określa wielkość dostawy częściowej; zapłata należności miała następować w formie przelewu na konto wykonawcy w (...) SA w W. w następujących terminach:

a)  za każdą dostawę częściową odczynników – w terminie do 120 dni od daty otrzymania dostawy i złożenia faktury;

b)  z tytułu czynszu dzierżawnego po złożeniu faktury, za każdy miesiąc z dołu – do końca miesiąca następnego, po miesiącu, za który czynsz jest płacony;

przy czym umowa została zawarta na okres 24 miesięcy liczonych od daty zainstalowania oraz uruchomienia analizatora potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego;

(umowa – k. 26 i n.)

3)  numer (...) z dnia 1 lipca 2014 r.; przedmiot umowy stanowił zakup odczynników do oznaczenia stężeń sirolimusa, tacrolimus, NGAL wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy; wykonawca zobowiązał się dostarczać zamawianemu przedmiot umowy dostawami częściowymi w terminie do 7 dni od otrzymania zamówienia częściowego; w zamówieniu częściowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 umów składanym w formie pisemnej lub telefonicznej potwierdzonej pisemnie, upoważniony pracownik Sekcji Zaopatrzenia Zamawiającego określa wielkość dostawy częściowej; zapłata należności miała następować w formie przelewu na konto wykonawcy w (...) SA w W. w następujących terminach:

a)  za każdą dostawę częściową odczynników – w terminie do 90 dni od daty otrzymania dostawy i złożenia faktury;

b)  z tytułu czynszu dzierżawnego po złożeniu faktury, za każdy miesiąc z dołu – do końca miesiąca następnego, po miesiącu, za który czynsz jest płacony;

przy czym umowa została zawarta na okres 36 miesięcy liczonych od daty zainstalowania oraz uruchomienia analizatora potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

(umowa – k. 52 i n.)

Konsorcjum zawiązane przez (...) oraz (...) wywiązało się ze wskazanych umów, zaś pozwany nie zgłaszał z tytułu realizacji tychże umów przez konsorcjum żadnych zastrzeżeń.

(bezsporne)

Z tytułu realizacji wskazanych umów konsorcjum wystawiło pozwanemu m.in. następujące faktury:

Numer Faktury

Data wystawienia faktury

Termin płatności danej faktury ustalony przez strony

Ostateczna kwota roszczenia wynikająca z wystawionej faktury

Oznaczenie karty, gdzie znajduje się faktura

(...)

22 lutego 2016 r.

22 maja 2016 r.

540,00 zł

83

(...)

28 stycznia 2016 r.

27 maja 2016 r.

38.473,92 zł

87-88

(...)

29 stycznia 2016 r.

28 maja 2016 r.

615,00 zł

94

(...)

29 lutego 2016 r.

29 maja 2016 r.

615,00 zł

96

(...)

29 lutego 2016 r.

29 maja 2016 r.

887,76 zł

98

(...)

10 marca 2016 r.

8 czerwca 2016 r.

37.800,00 zł

100

(...)

30 listopada 2015 r.

29 marca 2016 r.

615,00 zł

66

(...)

2 grudnia 2015 r.

31 marca 2016 r.

9.069,84 zł

69-70

(...)

14 grudnia 2015 r.

12 kwietnia 2016 r.

22.680,00 zł

73

(...)

30 grudnia 2015 r.

28 kwietnia 2016 r.

615,00 zł

76

(...)

13 stycznia 2016 r.

12 maja 2016 r.

37.800,00 zł

78

(...)

15 lutego 2016 r.

15 maja 2016 r.

38.558,16 zł

80

Pozwany nie zapłacił ani na rzecz (...), ani na rzecz (...) jakiejkolwiek sumy z tytułu realizacji wskazanych umów.

(bezsporne)

Pismem z dnia 20 lipca 2016 r. umocowany pełnomocnik konsorcjum wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 236.371,20 zł, w tym m.in. za m.in. faktury objęte pozwem, proponując równocześnie pozasądowe rozwiązanie sprawy.

Kolejnym pismem z dnia 20 grudnia 2016 r. o numerze nadawczym Poczty Polskiej (...) (data nadania w urzędzie pocztowym – k. 20) umocowany pełnomocnik konsorcjum wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 188.269,68 zł. Pismo to zostało doręczone pozwanemu 4 stycznia 2017 r.

(wezwania do zapłaty – k. 18 i n. oraz k.22 i n.)

Pozwany nie zapłacił żądanych sum ani nie wyraził zainteresowania polubownym rozwiązaniem sporu.

Stan faktyczny nie był przedmiotem sporu między stronami i był potwierdzony kopiami dokumentów załączonych do pozwu oraz odpowiedzi na pozew, których rzetelności strony nie podważały. W takim stanie Sąd Okręgowy poczynił ustalenia faktyczne zgodnie z art. 229 i 230 oraz art. 245 k.p.c.

Sąd Okręgowy oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka K. M..

(protokół rozprawy – k. 203)

Sąd Okręgowy ocenił, że okoliczności, które miały być przedmiotem dowodu z przesłuchania świadka zostały dostatecznie wyjaśnione w rozumieniu art. 217 § 3 k.p.c. (relacja pomiędzy stroną powodową i pozwanym, jak też na wykonywanie przedmiotu umowy z pozwanym oraz dokonanie obrotu wierzytelnościami szpitalnymi z ominięciem zapisów umownych oraz regulacji ustawowych – k. 130 odwrót). W takim stanie, przeprowadzanie wskazanego dowodu prowadziłoby jedynie do nieuzasadnionego przewlekania postępowania, czemu Sąd Okręgowy przeciwdziałał zgodnie z art. 6 § 1 k.p.c.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Powództwo było usprawiedliwione i podlegało uwzględnieniu w zakresie zasądzenia od pozwanego na rzecz (...) kwoty 188 269,68 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od kwot:

a)  540,00 zł od dnia 24 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

b)  38.473,92 zł od dnia 28 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

c)  615,00 zł od dnia 29 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

d)  615,00 zł od dnia 31 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

e)  887,76 zł od dnia 31 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

f)  37.800,00 zł od dnia 9 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty;

g)  615,00 zł od dnia 30 marca 2016 r. do dnia zapłaty;

h)  9.069,84 zł od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

i)  22.680,00 zł od dnia 13 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

j)  615,00 zł od dnia 29 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

k)  37.800,00 zł od dnia 13 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

l)  38.558,16 zł od dnia 17 maja 2016 r. do dnia zapłaty

Pozwany przegrał proces co do pełnej wartości przedmiotu sporu co uzasadnia obciążenie pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu w całości.

Z przyczyny cofnięcia przez (...) pozwu w odpowiedniej części ze skutkiem prawnym postępowanie podlegało umorzeniu w tej części.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowią przepisy o sprzedaży, tj. art. 535 Kodeksu cywilnego (k.c.) w związku z ogólnymi przepisami prawa zobowiązań (art. 353 i n. k.c.), przepisami o skutkach niewykonania zobowiązań (w szczególności art. 481 k.c.).

Pozwany podniósł w toku postępowania następujące zarzuty:

a)  powództwo zostało wytoczone przedwcześnie, gdyż nie zostały podjęte przed procesowe negocjacje;

b)  (...) został w całości zaspokojony przez (...) z tytułu zapłaty należności objętych pozwem w niniejszej sprawie.

Wbrew zarzutom pozwanego, zapis odpowiednich umów o treści „wszelkie spory rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze negocjacji” (§ 12 poszczególnych umów – k. 30, 43 oraz 56) nie ma wpływu na wymagalność roszczenia w rozumieniu k.c. Zgodnie z art. 353 1 k.c., strony tak ukształtowały zobowiązanie, że świadczenie ceny miało następować w umówionych terminach (§ 5 poszczególnych umów - k. 27, 40 oraz 54) i nie zostało zastrzeżone warunkiem (art. 89 k.c.) podjęcia przez konsorcjum negocjacji w razie wdania się w spór przez pozwanego.

Przywołany przepis § 12 odpowiednich umów oczywiście nie jest też zapisem na sąd polubowny lub inną klauzulą o podobnych skutkach w rozumieniu k.p.c.

Przed wytoczeniem powództwa powód dwukrotnie (raz w lipcu 2016 r., drugi raz w grudniu 2016 r.) wystąpił przedprocesowo z wezwaniem do zapłaty, proponując polubowne pozasądowe rozwiązanie sporu, jednakże pozwany zignorował te pisma, jak również nie podjął żadnych polubownych prób rozwiązania sporu, w tym także w toku postępowania sądowego.

W tym stanie, roszczenia powoda były oczywiście wymagalne przed datą wniesienia roszczenia, a pozwany oczywiście opóźniał się ze spełnieniem własnego świadczenia pieniężnego.

Niezasadny jest zarzut pozwanego, że wierzytelność (...) względem pozwanego wygasła wskutek jej zaspokojenia przez (...) na zasadzie art. 356 § 2 k.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika. Warunkiem zaistnienia takiej sytuacji jest jednak to, by spełniający świadczenie działał za dłużnika. W ustalonym stanie prawnym brak podstaw do uznania, że (...) spełniło względem (...) świadczenie pozwanego. Przeciwnie, należy stwierdzić, że (...) wykonywało względem (...) własne świadczenie wynikające z umowy wiążącej oba podmioty. Celem takiego świadczenia nie było zwolnienie pozwanego z obowiązku zapłaty i oczywiście skutek taki nie nastąpił. Zawarte miedzy (...) oraz (...) umowy, które były podstawą świadczeń wykonanych przez (...), były w odpowiedniej części nieważne z uwagi na zakaz z art. 54 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej, nie mogło dojść w wyniku tej czynności do umorzenia zobowiązania względem (...), jako przesłanki wstąpienia (...) w prawa zaspokojonego wierzyciela w rozumieniu art. 356 § 2 k.c., co potwierdza przedstawiana przez Sąd Najwyższy wykładnia ustawy w sprawach opartych na jednakowych podstawach faktycznych i prawnych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2017 r., I CSK 255/16).

W związku ze wskazaniem przez (...), że wymagalność niektórych dochodzonych wierzytelności nastąpiła dzień lub dwa później, niż wskazano w pozwie, na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2017 r. (...) cofnął pozew w części co do odsetek poprzedzających właściwe daty wymagalności odpowiednich wierzytelności ze zrzeczeniem się roszczenia w tym zakresie (k. 202 i n.). Cofnięcie pozwu było skuteczne, ponieważ nie zachodziły przesłanki uznania cofnięcia pozwu za niedopuszczalne zgodnie z art. 203 § 4 k.p.c.

Z tej przyczyny postępowanie zostało w odpowiednim zakresie umorzone zgodnie z art. 355 k.p.c.

Na podstawie art. 108 zdanie pierwsze k.p.c. Sąd Okręgowy na podstawie art. 100 zdanie drugie k.p.c. orzekł w wyroku o kosztach procesu mając na względnie następujące okoliczności procesowe.

Powód wygrał proces w całości co do żądania należności głównej, wyznaczającej wartość przedmiotu sporu, a uległ jedynie w nieznacznej części swojego roszczenia, tj. w zakresie odsetek od poszczególnych kwot za stosunkowo krótki okres czasu (od 1 do 2 dni). W ocenie Sądu Okręgowego taki wynik sprawy uzasadnia włożenie na pozwanego obowiązku zwrotu powodowi kosztów procesu w całości, zgodnie z art. 100 zdanie drugie k.p.c.

Na tej podstawie Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w sumie 14.831,00 zł, na którą złożyły się kwoty następujące:

a)  9.414,00 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty od pozwu;

b)  5.400,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

c)  17,00 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa procesowego.

Kwota zasądzona tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz (...), którego zastępował pełnomocnik ustanowiony w osobie radcy prawnego, została określona w stawce minimalnej odpowiednio do wartości przedmiotu sporu na podstawie właściwego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o radcach prawnych, które obowiązywało w chwili wszczęcia postępowania i nadal jest stosowane w sprawie.

Nieusprawiedliwiony był wniosek pozwanego o odstąpienie od obciążania pozwanego obowiązkiem zwrócenia powodowi kosztów procesu na podstawie art. 102 k.p.c. Okoliczności, na które powoływał się pozwany, nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla przerzucenia wysokich kosztów nieuzasadnionego sporu na (...). Stan majątkowy pozwanego może się zresztą w przyszłości poprawić, a pozwany odpowiada za zobowiązania wywołane kosztami procesu również swoim majątkiem przyszłym.

Z tych przyczyn i na podstawie przywołanych przepisów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Masznicz
Data wytworzenia informacji: