Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV C 685/14 - inny Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-04-21

Transkrypcja uzasadnienia wyroku z dnia 21 kwietnia 2015r w sprawie IV C 685/14

Uzasadnienie wyroku, to uzasadnienie, w przypadku zaskarżenia wyroku, otrzymacie państwo w formie transkrypcji, i od tego będzie można się, złożyć apelację.
Pozwem z dnia 7 maja 2014 roku, powód M. N. (1)..., N., wniósł o zasądzenie od pozwanej I. C., kwoty (...) złotych, tytułem należnego mu zachowku, z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się wyroku, do dnia zapłaty. Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa w całości. W dniu 27 czerwca dwa tysiące dwunas..., trzynastego roku, Sąd Rejonowy w P., Wydział I Cywilny, wydał postanowienie spadkowe, w którym stwierdził, że spadek po S. N. nabyły, na podstawie ustawy dzieci, córka I. C., i syn M. N. (2), w udziałach po 1/2 części każde z nich. Umową darowizny z dnia 30 stycznia 2009 roku spadkodawca cały swój majątek, to jest udział wynoszący 4/6 nieruchomości położonej w P. przy ulicy (...), darował na rzecz swojej córki, pozwanej w tej sprawie, pani I. C.. Ponieważ to był cały jego majątek, w skład, zachowek należy liczyć od, znaczy, ponieważ spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej cały jego spadek, uprawniony do zachowku może dochodzić od obdarowanego roszczenia o zachowek, w granicach darowizny, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego o zachowku, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy, albo, jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł, przy dziedziczeniu ustawowych, ustawowym, a w innych wypadkach połowa wartości tego udziału, tak zwany zachowek. To, o tym mówi artykuł 991 paragraf 1 Kodeksu cywilnego. Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne, dokonane przez spadkodawcę. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalenia zachowku. W sytuacji, kiedy, kiedy uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkodaw..., od spadkobiercy, lub osoby, na rzecz której został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę zaliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy, tylko w granicach wzbogacenia, będącego skutkiem darowizny. Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony za..., do zachowku, ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku, tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek. To są przepisy artykułu 991, 993, 995 i 1000 Kodeksu cywilnego. W oparciu o te przepisy Sąd obliczał, obliczał wartość zachowku. Ponieważ tutaj zachodziła właśnie ta sytuacja z artykułu tysięcznego, kiedy spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej cały jego spadek, uprawniony do zachowku może dochodzić o, o, od obdarowanego roszczenia o zachowek w granicach określonych w artykule tysięcznym, czyli odpowiedzialność pozwanego w takiej sprawie ogranicza się do wartości wzbogacenia, będącego skutkiem darowizny. Sąd tutaj, stosownie do powyżej cytowanych przepisów, obliczał substrat zachowku. Substratem zachowku w tej sprawie jest wartość darowizny, która została uczyniona na rzecz pozwanej, umową z 2009 roku. Sąd, dla wyliczenia tego substratu, posiłkował się opinią biegłego, która, której dowód dopuścił w niniejszej sprawie. W sprawie był powołany biegły z zakresu szacowania nieruchomości, pan K. L., i w opinii, z opinii, którą wydał, wynika, że cała nieruchomość, położona w P. przy ulicy 1000...
[ powód 00:06:01.349]
W P. [ ns 00:06:02.383]...
[ Przewodniczący 00:06:02.422]
W P., przepraszam, przy ulicy(...) J. wartość, według cen z daty dzisiejszej, wynosi(...). Udział, jaki był przedmiotem darowizny, to jest 4/6 całego, całej nieruchomości, wynosi, w tej sytuacji, (...) złotych. 4/6 z kwoty (...), to właśnie daje kwotę (...)złotych. Udział spadkowy powoda, powód dziedziczył w udziale 1/2, więc 1/2 z tej kwoty 322.666 złotych, to jest kwota (...) złote. To jest udział, jak by Pan dziedziczył na podstawie ustawy, natomiast udział z tytułu zachowku, stanowi 1/2 tej kwoty, czyli 1/2 z kwoty (...) złote to jest, wyliczona przez Sąd, kwota zachowku, (...) złote (...) groszy. I taką kwotę Sąd zasądził z tytułu zachowku. Zgodnie z żądaniem pozwu, z odsetkami od daty uprawomocnienia się wyroku, bo takie było żądanie pozwu.
Teraz Sąd wydał ten, takie orzeczenie, na podstawie przepisów, które tutaj były powoływane, to jest artykułu 100, 991, i następnych, aż do tysięcznego, Kodeksu cywilnego. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie artykułu..., aha, w pozostałym zakresie powództwo oddalił, bo Pan żądał tutaj kwoty (...), więc na podstawie tej proporcji, wyg..., przegranej w stosunku do wygranej, Sąd ustalił procentowo, w jakim zakresie Pan wygrał. Więc to, z tego wyliczenia proporcji wygranej,(...)złotych, do kwoty żądanej, czyli (...), wynika, że Pan powód wygrał w procencie 67%, 67%. To jest, w takim procencie powód wygrał proces, a w 33% przegrał, i według tej proporcji Sąd ustalał koszty proc..., koszty procesu. Koszty procesu to był, to była opłata sądowa, w kwocie (...), którą w całości pokrył powód oraz koszty opinii biegłego. Te koszty wyniosły (...)złotych(...) grosze, czyli w sumie koszty, ta opłata sądowa plus koszty biegłego, to jest kwota (...)złotych (...)grosze. Z tego(...) to jest kwota (...) złotych (...) groszy. I w takim zakresie obciążył kosztami, Sąd obciążył kosztami pozwaną, bo Pani przegrała. Pan wygrał w (...), a pozwana przegrała w 67%, więc musi pokryć 67% kosztów. Pan wpłacił zaliczkę na biegłego w kwocie przewyższającej koszty biegłego, bo Pan wpłacił zaliczkę w kwocie(...) złotych, a koszty biegłego są niższe,(...), więc stąd to rozstrzygnięcie w punkcie czwartym wyroku, o nakazaniu kasie wyp..., zwrotu Panu tej nadpłaconej kwoty, w wysokości (...)złotych (...) groszy. I to wszystko, taki jest wyrok Sądu, jest on niepra...
[ koniec 00:10:52.565]

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: