Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV C 1015/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-06-21

Sygn. akt IV C 1015/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Robert Masznicz

Protokolant: praktykant sądowy Krystian Oprzała

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa spółki akcyjnej pod firmą

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko pozwanemu o imieniu i nazwisku

D. W.

o zapłatę

1)  zasądza od pozwanego na rzecz powoda sumę 2.022.655,57 zł (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 57/100), na którą złożyły się kwoty następujące:

- 1.536.028,47 zł z (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 47/100) tytułu spłaty kapitału kredytu;

- 58.719,11 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 11/100) z tytułu spłaty odsetek umownych naliczonych od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia 10 stycznia 2013 r. do dnia 27 czerwca 2013 r.;

- 1.228,72 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia osiem złotych 72/100) z tytułu niespłaconych opłat, prowizji i pozostałych kosztów wynikających z umowy;

- 426.679,27 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 27/100) z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2016 r.

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od następujących kwot oraz terminów:

a)  od kwoty 1.536.028,47 zł (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 47/100) za okres od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

b)  od kwoty 485.398,38 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 38/100) za okres od dnia 9 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

2)  zasądza od pozwanego na rzecz powoda sumę 15.667,00 zł (piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu, na którą złożyły się kwoty następujące:

- 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów opłaty od pozwu uiszczonej w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

- 14.400,00 zł (czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

- 17,00 zł (siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa procesowego;

- 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów opłaty manipulacyjnej pobranej od opłaty od pozwu uiszczonej w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Sygn. akt IV C 1015/16

UZASADNIENIE WYROKU

Pozwem z dnia 9 kwietnia 2016 r. (data wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym – k.2) spółka akcyjna pod firmą (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (powód) wniosła o zasądzenie od osoby o imieniu i nazwisku D. W. (pozwany) na swoją rzecz:

a)  kwoty 2.022.655,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 19 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

b)  zwrotu kosztów procesu, według norm przepisanych z uwzględnieniem kwoty 252,84 zł tytułem zwrotu opłaty manipulacyjnej poniesionej przez powoda w związku z wniesieniem opłaty od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz kwoty 17,00 zł stanowiącą zwrot kosztów opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa procesowego.

(pozew – k. 2 i n.)

Dnia 8 czerwca 2016 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie wydał w sprawie o sygnaturze akt VI NC-e 564598/16 nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (nakaz zapłaty), w którym nakazał pozwanemu, ażeby ten w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłacił powodowi dochodzone pozwem kwoty oraz odpowiednie kwoty tytułem zwrotu kosztów procesu, albo w tymże terminie wniósł sprzeciw.

(nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – k. 6 odwrót)

Dnia 27 czerwca 2016 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, zaskarżając nakaz zapłaty w całości oraz wniósł o rozpoznanie sprawy w trybie normalnym.

(sprzeciw od nakazu zapłaty – k. 8 odwrót)

Dnia 21 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie:

a)  stwierdził, że pozwany złożył skutecznie sprzeciw od nakazu zapłaty,

b)  orzekł, że nakaz zapłaty utracił moc w całości,

c)  na podstawie art. 505 36 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) przekazał sprawę do rozpoznania do Sądu Okręgowego w Warszawie.

(postanowienie – k. 12 odwrót)

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie powód podtrzymał pozew, z tym zastrzeżeniem, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących odsetek określił powództwo w ten sposób, że żądał zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego:

2)  sumy 2.022.655,57 zł, na którą składały się następujące kwoty:

a)  1.536.028,47 zł z tytułu spłaty kapitału kredytu

b)  58.719,11 zł z tytułu spłaty odsetek umownych naliczonych od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia 10 stycznia 2013 r. do dnia 27 czerwca 2013 r.

c)  1.228,72 zł z tytułu niespłaconych opłat, prowizji i pozostałych kosztów wynikających z umowy

d)  426.679,27 zł z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2016 r.

3)  odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od następujących kwot oraz terminów:

c)  od kwoty 1.536.028,47 zł za okres od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

d)  od kwoty 485.398,38 zł za okres od dnia 9 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty;

4)  zwrotu kosztów procesu, według norm przepisanych z uwzględnieniem kwoty 252,84 zł tytułem zwrotu opłaty manipulacyjnej poniesionej przez powoda w związku z wniesieniem opłaty od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz kwoty 17,00 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa procesowego.

(pismo procesowe powoda – k. 19 i n.)

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie pozwany podtrzymał stanowisko wyrażone w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

(uzupełnienie braków formalnych – k. 69, protokół rozprawy z dnia 15 maja 2017 r. – k. 88 i n.)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.

Dnia 6 lipca 2010 r. pozwany, jako kredytobiorca, zawarł z (...) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W., jako bankiem, umowę o kredyt na lokal nr (...) (umowa).

Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy, bank udzielił pozwanemu kredytu w kwocie 1.350.000,00 zł na warunkach określonych w umowie oraz „Regulaminie kredytowania przedsiębiorców w (...) (regulamin – k. 54)

Zgodnie z postanowieniami umowy:

1)  kredytobiorca zobowiązał się ponieść następujące koszty związane z kredytem (§ 4 ust. 1 – k. 52):

a)  prowizję za udzielenie kredytu, liczoną od kwoty udzielonego kredytu, należną z dniem zawarcia umowy, którą bank pobierze nie później, niż w dniu uruchomienia kredytu w kwocie 20.250,00 zł (§ 4 ust. 1 pkt 1 – k. 52),

b)  prowizje i opłaty, których wysokość i tryb pobrania określała Tabela Opłat i Prowizji dla Małych Firm (§ 4 ust.1 pkt 2 – k. 52),

c)  odsetki od wykorzystanego kapitału (§ 4 ust 1 pkt 3 – k. 52);

2)  odsetki naliczane były każdego dnia, począwszy od dnia uruchomienia kredytu i wykorzystanej kwoty kredytu, według zmiennej stopy procentowej opartej o zmienną stawkę (...) oraz stałą marzę banku w wysokości 6,00 p.p., z zastrzeżeniem ust. 5, przy czym marża banku miała zostać obniżona do poziomu 4,5 p.p. najpóźniej od początku okresu odsetkowego, następującego po dniu, w którym kredytobiorca dostarczy do banku dokumentu potwierdzające prawomocne ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu (§ 4 ust. 2 – k. 52);

3)  w dniu sporządzenia umowy oprocentowanie wynosiło 6,80% p.a. (§ 4 ust 3 k. 52).

Zgodnie z regulaminem, w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank:

1)  był uprawniony do wypowiedzenia umowy (rozdział II pkt 18 lit. e – k. 57 odwrót)

2)  mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy – z zachowaniem 7- dniowego okresu wypowiedzenia; w przypadku rozwiązania umowy kredytobiorca był zobowiązany do spłaty całego niespłaconego kredytu wraz z odsetkami i kosztami wynikającymi z umowy najpóźniej w następnym dniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy (rozdział V – k. 58 odwrót)

Dnia 19 września 2011 r. (...) Spółka Akcyjna ((...)), jako bank krajowy na podstawie art. 42e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (prawo bankowe), wstąpiła z mocy prawa z prawa we wszystkie prawa i obowiązki (...) S.A. związane z działalnością (...) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

(postanowienie – k. 44, decyzja – k. 46 i n., oświadczenie – k. 49)

Dnia 31 grudnia 2012 r. powód połączył się z (...) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie dokonano w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki przejmowanej z dnia 14 listopada 2012 r. powziętą na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. oraz uchwałę zarządu spółki przejmującej z dnia 14 listopada 2012 r. Połączenie dokonane z uwzględnieniem art. 516 k.s.h.

(odpis pełny z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący powoda według stanu na dzień 9 czerwca 2016 r. – k. 26 i n.)

Dnia 6 maja 2013 r. powód listem poleconym wypowiedział pozwanemu umowę, wzywając równocześnie pozwanego do zapłaty niespłaconej kwoty wierzytelności wynikającej z umowy. Wezwanie to zostało wysłane pod adresem pozwanego, wskazanym w umowie i dnia 14 maja 2013 r. zostało doręczone pozwanemu.

(wypowiedzenie umowy – k. 59, zwrotne potwierdzenie odbioru – k. 60)

Stan faktyczny nie był przedmiotem sporu między stronami i był potwierdzony kopiami dokumentów załączonych do pozwu, których rzetelności pozwany nie podważał. W takim stanie Sąd poczynił ustalenia faktyczne zgodnie z art. 229 i 230 oraz art. 245 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Powództwo podlega uwzględnieniu w całości.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowią przepisy ustawy – Prawo bankowe, w szczególności art. 69 tej ustawy, oraz przepisy ustawy – Kodeks cywilny (k.c.), w szczególności przepisy dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

Zgodnie z art. 69 Prawa bankowego w zw. z art. 353 1 i 354 § 1 k.c., kredytobiorca, zawierając umowę kredytu, zobowiązuje się do spłacenia bankowi zaciągniętego kredytu na warunkach określonych w umowie kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Jeżeli kredytobiorca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku i zaprzestaje spłaty kredytu zgodnie z umową, bank ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu 30 dniowego zgodnie z art. 75 Prawa bankowego.

Pozwany nie kwestionował w toku postępowania istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności, w szczególności tego, że:

a)  pozwany zawarł z poprzednikiem prawnym powoda umowę kredytu o odpowiedniej treści,

b)  pozwany nie wykonywał należycie ciążących na nim zobowiązań wynikających z umowy kredytu, a w szczególności nie spłacał w przewidzianym terminie odpowiednich rat,

c)  powód w sposób oraz na warunkach przewidzianych w umowie wypowiedział pozwanemu umowę kredytu,

d)  pozwany otrzymał wypowiedzenie umowy kredytu.

Pozwany nie kwestionował również wysokości dochodzonego przez powoda roszczenia, jak też wysokości wyliczonych oraz dochodzonych odsetek, kosztów pobocznych oraz pozostałych kosztów wynikających z umowy kredytu.

Pozwany nie podniósł także żadnego zarzutu, który zwalniałby go z obowiązku świadczenia na rzecz powoda, w szczególności nie twierdził aby spełnił świadczenie lub aby roszczenie przedawnieniu, aby zachodziła rzeczy osądzonej lub rzeczy ugodzonej, czy też aby zobowiązanie wygasło wskutek zwolnienia z długu lub innej istotnej prawnie okoliczności.

W takim stanie rzeczy, biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności złożone w toku postepowania przez powoda dokumenty, powód dowiódł, że jest następcą prawnym podmiotu, względem którego pozwany zaciągnął odpowiednie zobowiązanie, jak również wykazał wysokość dochodzonych od pozwanego roszczeń.

W takim stanie rzeczy, zgodnie z art. 69 Prawa bankowego w zw. z 353 § 1 k.c., pozwany ma obowiązek świadczenia zgodnie z żądaniem powoda. Na podstawie art. 482 § 1 w zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c., powód miał prawo żądać również odsetek od zaległych odsetek za okres od dnia wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym do dnia zapłaty.

Dlatego, Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo w całości, zasądzając od pozwanego na rzecz powoda sumę pieniężną zgodnie z żądaniem pozwu.

Zgodnie z art. 108 § 1 zdanie pierwsze k.p.c., Sąd Okręgowy rozstrzygnął w wyroku o kosztach procesu.

Powództwo zostało uwzględnione w całości, w związku z tym wygrany powód miał prawo żądać zwrotu od przegranego pozwanego wszystkich kosztów procesu zgodnie z zasadą obciążenia strony przegranej obowiązkiem zwrotu kosztów procesu poniesionych przez stronę wygraną na podstawie art. 98 k.p.c.

W toku postępowania powód był reprezentowany przez pełnomocnika ustanowionego w osobie radcy prawnego. W takim stanie Sąd orzekł o kosztach procesu na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c.

Na zasądzoną z tytułu kosztów procesu sumę złożyły się kwoty z tytułu wydatków następujących:

a)  opłaty od pozwu, uiszczonej przez powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym,

b)  14.400,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, stanowiących wynagrodzenie pełnomocnika procesowego,

c)  17,00 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa procesowego;

d)  250,00 zł tytułem zwrotu kosztów opłaty manipulacyjnej pobranej od opłaty od pozwu uiszczonej przez powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Kwota zasądzona tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego powoda, zastępowanego przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego, została określona w wysokości stawki minimalnej wynagrodzenia odpowiednio do wartości przedmiotu sporu według przepisów właściwego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o radcach prawnych, obowiązującego w chwili wszczęcia postępowania i nadal stosowanych w sprawie na podstawie odpowiednich przepisów przejściowych.

Kwota 250,00 zł, zasądzona tytułem zwrotu kosztów odpowiedniej opłaty manipulacyjnej, została określona zgodnie z regulaminem płatności elektronicznych dokonywanych za pomocą strony internetowej (...) z dnia 8 kwietnia 2015 r., który reguluje sposób uiszczenia opłaty sądowej w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Regulamin ten stanowi w szczególności, że

a)  do opłaty sądowej doliczana jest opłata manipulacyjna na rzecz Operatora Płatności wynosząca 1% opłaty sądowej (§ 1 ust. 7),

b)  opłata manipulacyjna w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi (§ 1 ust. 8).

Powód wpłacił na rachunek sądu właściwego dla elektronicznego postępowania upominawczego sumę 25.000,00 zł, od czego należała się opłata manipulacyjna równa 1% tej sumy, czyli kwota 250,00 zł. Tylko taka wielkość opłaty manipulacyjnej może być uznana na składnik niezbędnych kosztów procesu poniesionych przez powoda, skoro powód nie miał możliwości wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym bez jej uiszczenia.

W pozostałym zakresie, tj. co do zasądzenia dodatkowej kwoty 2,84 zł tytułem tejże opłaty manipulacyjnej, żądanie powoda było niezasadne.

Z tych przyczyn i na podstawie przywołanych przepisów prawa, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Masznicz
Data wytworzenia informacji: