Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 566/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-10-29

Sygn. akt XX GC 566/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Agnieszka Baran

Protokolant:

sekr. sądowy Hanna Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa T. G.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

orzeka:

1.  oddala powództwo,

2.  nie obciąża powoda kosztami procesu na rzecz strony pozwanej,

3.  nieuiszczoną opłatę od pozwu przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

SSO Agnieszka Baran

Sygn. akt. XX GC 566/13

UZASADNIENIE

Powód T. G. złożył pozew o zapłatę kwoty 129 481,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty przeciwko (...) S.A. w W.. Powód wskazał, że zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia, z której wynika odpowiedzialność pozwanego za usunięcie skutków przepięć elektrycznych. W dniu 14 stycznia 2012 r. doszło do uszkodzenia instalacji urządzeń w hali wynajmowanej przez niego, czego przyczyną była awaria w tablicy rozdzielni przyłącza nieruchomości. Szkoda ta została zgłoszona ubezpieczycielowi. Powód wskazał, że przyczyną pożaru było spięcie w instalacji elektrycznej. Na skutek przepięcia, i zwlekania pozwanego ubezpieczyciela w prowadzeniu postępowania szkodowego, powód utracił możliwość zarobkowania, kontrahenci którzy zlecili powodowi szereg prac wycofali się z nich, przez co powód utracił zarobki z tytułu wykonania tych prac. Z jednym z kontrahentów łączyła go umowa zawierająca klauzulę kary umownej w razie niewykonania zlecenia. Na skutek braku możliwości wykonania tej umowy, powód obowiązany jest do uiszczenia tych należności (pozew k. 4-6).

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania. W treści tego pisma ubezpieczyciel wskazał, że roszczenie powoda zgłoszone w pozwie jest niejasne, bowiem nie sprecyzował podstaw żądanych należności i nie przedstawił żadnego wyliczenia. Jednocześnie pozwany potwierdził, że łączyła go z powodem umowa ubezpieczenia oraz, że powód dokonał zgłoszenia szkody majątkowej związanej z uszkodzeniem instalacji elektrycznej. Pozwany odmówił T. G. wypłaty odszkodowania, bowiem przedmiot szkody nie jest przedmiotem ubezpieczenia. Zgodnie z § 3 Ogólnych Warunków Umowy (...) przedmiot ubezpieczenia stanowiły maszyny i urządzenia, przepięcia tych urządzeń, maszyny urządzenia od kradzieży oraz mienie osób trzecich oraz odpowiedzialność cywilna. Natomiast budynek i teren jako nie będący własnością powoda nie musiał być ubezpieczany. Tymczasem źródłem roszczeń powoda jest uszkodzenie instalacji znajdujących się w ogrodzeniu i budynku wynajmowanym przez powoda. Pozwany zakwestionował wiarygodność dokumentów na okoliczność zleceń i strat jako przygotowanych na użytek niniejszego procesu. Według pozwanego nie wiadomo kiedy zostały sporządzone i przez kogo. Pozwany powód, że nie wykazał, że poniósł jakiekolwiek straty oraz, że mają one związek ze zdarzeniem a zwłaszcza, że zapłacił jakiekolwiek kary (odpowiedź na pozew k. 72-73).

Na rozprawie w dniu 06 maja 2014 r. powód – T. G. sprecyzował, że jego roszczenie zgłoszone w pozwie dotyczy należności w kwocie 129.481 zł. Żądane należności ujęte zostały w wezwaniu do zapłaty skierowanego do pozwanego z dnia 21 lutego 2013 r. z k. 31. Potwierdził jednocześnie, że dotyczą utraconych korzyści wynikających z niemożliwości wykonania usług w kwotach: 27.000 zł, 5.250 zł, 4.680 zł oraz kary umownej w kwocie 80.000 zł, koszty usunięcia awarii w kwocie 8.000 zł oraz w kwocie 2.583 zł, a także koszty opinii biegłego w kwocie 1.968 zł. (oświadczenie złożone na rozprawie w dniu 06 maja 2014 r. k. 125, wezwanie do zapłaty z dnia 21 lutego 2013 r. k. 31)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powód T. G. prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem jego działalności są usługi malarskie - lakiernicze, które prowadzi w wynajmowanej hali w W. przy ul. (...) (niesporne).

W ramach prowadzonej działalności powód zawarł umowę z J. G., której przedmiotem było wykonanie przez powoda powłoki lakierniczej na podstawie poszczególnych zleceń udzielnych przez kontrahenta (umowa k. 12).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej powód świadczył usługi również na rzecz T. R. (1) na podstawie zawartej z nim umowy z 7 maja 2011 roku. W umowie tej strony ustaliły karę umowną, do której zapłacenia powód był zobowiązany w wypadku niewywiązania się z terminu wykonania umowy (umowa k. 17-18, zlecenia wykonania usługi k. 19-21).

T. G. łączyła z pozwanym umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (na kwotę 130.000 zł) zawierająca klauzulę ubezpieczenia przepięć na kwotę 30.000 zł, a także ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (na kwotę 90.000 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z dnia 03 stycznia 2012 r. na kwotę 100.000 zł (wraz z klauzulą ubezpieczenia za mienie powierzone na kwotę 10.000 zł). Umowa została zawarta na okres 4 stycznia 2012 roku do 3 stycznia 2013 roku. Do zawartej przez strony umowy ubezpieczenia zastosowanie mają ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia (...) ustalone przez Zarząd (...) SA uchwałą nr (...) z 10 lutego 2011 roku (dalej jako: OWU). Podpisując przedmiotową umowę ubezpieczenia z pozwanym, powód potwierdził, że otrzymał ww. ogólne warunki ubezpieczenia (polisa (...) Nr (...) k. 37-38).

Powołane wyżej OWU miały zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawartych przez pozwanego z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. § 2 punkt 45) OWU definiuje pojęcie przepięcia (od którego skutków ubezpieczony był powód) jako nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany bezpośrednim uderzeniem pioruna lub jego pośrednim działaniem. Z kolei według punktu 63 powołanego § 2 OWU uderzenie pioruna to gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu. W § 4 ust. 1 punkcie 3 przyjęto, że (...) S.A. odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku przepięcia, z zastrzeżeniem ust. 2. W myśl ostatniego powołanego przepisu, ochroną ubezpieczeniową od ryzyka przepięcia obejmowane są wyłącznie maszyny i urządzenia (w tym instalacje i sieci) elektryczne oraz elektroniczne, które mają zainstalowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. W przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 pln (§ 4 ust. 6). Zgodnie z treścią §47 ust. 1 OWU, w ubezpieczeniach, o których mowa w ust.§ 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 1,2,4 i 5 wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody ustalonemu zgodnie z zasadami określonymi w § 46, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu. Według § 5 w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego (...) S.A. pokrywa poniesione przez ubezpieczonego udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po zaistnieniu szkody, za którą (...) S.A. ponosi odpowiedzialność, łącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku. Ustalenie wysokości szkody następuje zgodnie z § 46 ust. 1 lit b) dla maszyn, urządzeń, elementów wyposażenia, w tym również sprzętu elektronicznego – według cen zakupu nowych elementów wyposażenia, maszyn, urządzeń, nowego sprzętu elektronicznego o takich samych albo najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, albo według cen (wraz z kosztorysem lub kalkulacją) ich naprawy lub wymiany. W § 47 punkt 3 OWU odszkodowanie nie uwzględnia: wartości naukowej, zabytkowej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej, zwiększonych kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą, kosztów napraw prowizorycznych, jeżeli łączne koszty napraw prowizorycznych i końcowych przewyższają koszty pojedynczej naprawy końcowej, czy kosztów wszelkich modernizacji lub ulepszeń przedmiotu szkody oraz kosztów konserwacji przedmiotu szkody. Załącznik nr 2 do OWU zawiera ustalenia dotyczące klauzuli ubezpieczenia przepięć. W punkcie 1 tej klauzuli przyjęto, że w odniesieniu do maszyn oraz urządzeń (w tym instalacji i sieci) elektrycznych oraz elektronicznych rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w skutek przepięcia w rozumieniu postanowień § 2 punkt 45 OWU oraz koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 – 4 OWU, w wysokości przekraczającej kwotę 1.000 pln, o której mowa w § 7 ust. 11 OWU. W zakresie ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe we wszelkiego rodzaju licznikach oraz miernikach takich jak woltomierze i amperomierze, we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami) (Ogólne Warunki Kompleksowego (...) wraz z załącznikami k. 89 – 97).

W dniu 11 stycznia 2012 r. doszło do uszkodzenia instalacji elektrycznej w hali wynajmowanej przez powoda. Przyczyną tego była awaria tablicy rozdzielni przyłącza nieruchomości mieszcząca się na zewnątrz budynku. Doszło do przepalenia instalacji w tablicy rozdzielni przyłącza. Przyczyna tego przepalenia nie została ustalona (niesporne).

Po przeprowadzeniu oględzin (w krótkim czasie od awarii) Z. W. stwierdził następujące uszkodzenia: tablicy w złączu kablowym – wypalone gniazda bezpiecznikowe, wypalona płyta tekstolitowa oraz nadpalone końcówki kabli. Wskazano na konieczność wymiany całej tablicy bezpiecznikowej. W wyniku oględzin stwierdzono również awarię rozdzielni pieca i rozdzielni głównej (uszkodzony wyłącznik różnicowo – prądowy). Jako przyczynę awarii wskazano awarie tablicy w łączu kablowym (dokument – przegląd instalacji elektrycznej k. 49, zeznania świadka Z. W.)

Uszkodzone w wyniku awarii elementy urządzeń, na których pracuje powód zostały naprawione przez Z. W. zatrudnionego przez powoda. Za dokonanie naprawy instalacji powód uiścił wynagrodzenie w kwocie 8.000 zł. Za naprawę instalacji grzewczej powód uiścił kwotę 2.583 zł (rachunek nr (...) k. 14, faktura VAT nr (...), k. 15, zeznania świadka Z. W.).

Szkoda powstała po stronie powoda w wyniku wskazanej powyżej awarii została zgłoszona przez powoda do ubezpieczyciela i została oznaczona (...). W zgłoszeniu szkody powód wskazał, że podczas wykonywania pracy doszło do awarii instalacji elektrycznej uniemożliwiającej wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością „lakiernika”. W piśmie z 8 lutego 2012 roku powód poinformował pozwanego o zwiększeniu się jego szkody z tytułu utraconych korzyści do kwoty 94 700 zł. W piśmie tym powód wskazał również, iż w jego ocenie całkowicie bezpodstawną była odmowa zaspokojenia jego roszczeń powstałych w wyniku awarii (druk zgłoszenia szkody k. 26 akt szkodowych, pismo powoda z 8 lutego 2012 roku k. 10 akt szkodowych).

2 listopada 2012 roku powód zlecił Izbie Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków (...) sporządzenie opinii na temat przyczyn powstania uszkodzeń instalacji elektrycznej w obiekcie lakierni przy ul. (...) w W.. W imieniu tej instytucji opinię sporządził T. R. (2). Opinia została sporządzona na podstawie przedstawionych przez powoda dokumentów oraz oględzin posesji i instalacji dokonanych 10 miesięcy po awarii. W opinii tej zostało stwierdzone m. in., że awaria upalenia się końcówki przewodu kabla zasilającego lakiernię i spalenie się gniazda bezpiecznikowego w tablicy rozdzielczej za przyłączem elektrycznym, mogła spowodować uszkodzenia w instalacji odbiorczej (opinia k. 39-45, zeznania świadka T. R. (2) ).

Za wykonanie powyższej opinii powód uiścił należność w łącznej kwocie 1968 zł (faktura VAT wraz z adnotacją o uiszczeniu należności k. 13).

Pismem z 21 lutego 2013 roku powód wezwał pozwanego do zapłacenia kwoty 129 481,00 zł. W wezwaniu wskazał, że na żądaną kwotę składa się poniesiona przez niego szkoda w postaci utraconych korzyści (związanych z niemożnością wykonywania usług), szkoda w postaci nałożonej przez kontrahenta kary, koszt usunięcia awarii oraz koszt sporządzenia opinii biegłego (wezwanie do zapłaty k. 37 akt szkodowych).

(...) S.A. odmówił powodowi wypłaty odszkodowania z wiążącej strony umowy. Pozwany wskazał, że w przedmiotowej szkodzie doszło do uszkodzenia tablicy bezpiecznikowej oraz gniazda w skrzynce zabezpieczenia zewnętrznego wszystkich budynków znajdujących się na posesji. Uszkodzona skrzynka usytuowana jest poza budynkiem, a w polisie brak jest ubezpieczenia budynku, ogrodzenia oraz ubezpieczenia nakładów adaptacyjnych poniesionych przez powoda w modernizacji lokalu na przystosowanie do prowadzenia zakładu lakierniczego. Pozwany wskazał w swoich decyzjach, że zewnętrzna część instalacji elektrycznej należy do lokalnego dostawcy energii elektrycznej a ubezpieczenie nie obejmuje organizacji i pokrycia kosztów usług związanych z usunięciem uszkodzeń, za naprawę których odpowiadają właściwe służby administracyjne lub właściwe służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodnokanalizacyjnego oraz gazowego. Ponadto nie stwierdzono uszkodzeń jakichkolwiek maszyn czy urządzeń (pisma (...) kierowane do T. G. k. 7 – 8, 9 – 11, 33 – 36)

Powyższy stan faktyczny został ustalony przez Sąd Okręgowy na podstawie wyżej powołanych dokumentów. Strony nie kwestionowały autentyczności tych dokumentów, ani ich treści (w tym zgodności złożonych odpisów z istniejącymi oryginałami), a wobec tego nie budziły również wątpliwości Sądu. W toku postępowania w niniejszej sprawie Sąd nie czynił ustaleń na okoliczność faktu utracenia zarobków powoda z uwagi na sporną awarię, ani również na okoliczności wysokości tych utraconych zarobków. Okoliczności te nie są istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, o czym szerzej w dalszej części uzasadnienia. Zdaniem Sądu nie ma podstaw do kwestionowania faktu zawarcia przez powoda umów, których kopie zostały załączone do pozwu.

W ocenie Sądu wiarygodny dowód w niniejszej sprawie stanowią zeznania przesłuchanych świadków. Ich treść znajduje potwierdzenie w treści dokumentów złożonych do akt sprawy. Zeznania świadka Z. W. potwierdziły okoliczność, że doszło do uszkodzenia instalacji elektrycznej w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez powoda. Świadek wykonywał naprawy tej instalacji i potwierdził że do jej awarii doszło w rozdzielni mieszczącej się na zewnątrz posesji w miejscu gdzie wchodził kabel z zakładu energetycznego po stronie wyjścia kabli. Świadek wskazał, że dokonał napraw rozdzielni do sterowania pieca, do zasilania kompresora, wykonał oświetlenie wymienił grzałki w piecu. Ponadto potwierdził, że wynagrodzenie jakie otrzymał dotyczyła kwoty około 7 – 8 tysięcy złotych.

Z kolei z zeznań świadka T. R. (2) wynika, iż opinia jaką sporządził na zlecenie powoda została wykonana po 10 miesiącach po zdarzeniu. W chwili jej sporządzenia instalacja była sprawna. Świadek zbadał aktualny stan instalacji elektrycznej u powoda. Świadek potwierdził że do awarii doszło na złączu zewnętrznym budynku.

Na rozprawie 29 października 2014 r. Sąd Okręgowy oddalił zgłoszony w pozwie wniosek dowodowy strony powodowej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, jako zbędny dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. W ocenie Sądu, z samych twierdzeń pozwu wynika, że w okolicznościach niniejszej sprawy w ogóle nie może być mowy o odpowiedzialności pozwanego za szkodę powoda. Z samych twierdzeń powoda, nie zakwestionowanych zresztą przez stronę pozwaną wynika, że nie miało miejsca zdarzenie ubezpieczeniowe, którego skutki były przedmiotem umowy zawartej przez strony postępowania. Wobec tego całkowicie obojętne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy są okoliczności których dotyczy zgłoszony przez powoda wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Tym samym postanowieniem Sąd oddalił również wnioski powoda o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków na okoliczność utraty możliwości uzyskania dochodu. Mając na uwadze treść zawartej przez strony umowy, pozwany w ogóle nie ponosi odpowiedzialność za ten rodzaj szkody (utracone korzyści) powstały w majątku powoda.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo w przedmiotowej sprawie jako bezzasadne podlegało oddaleniu w całości.

Powód wywodził w pozwie, że jego roszczenie wynika z awarii instalacji elektrycznej, a w związku z tym niemożliwości wykonania zleconych mu przez kontrahentów zamówień to jest utraconego zarobku oraz ciążącej przez to na nim kary umownej, a także kosztów naprawy instalacji i kosztów opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę. Jako podstawę swoich roszeń powód wskazał zawartą przez strony umowę ubezpieczenia.

Fakt zawarcia przedmiotowej umowy ubezpieczenia nie był sporny pomiędzy stronami. Niesporna była również treść przedmiotowej umowy, w tym również mających do niej zastosowanie OWU.

W świetle postanowień łączącej strony umowy, w okolicznościach niniejszej sprawy, a nawet w oparciu o twierdzenia powoda, nie ma podstaw do przypisania pozwanemu odpowiedzialności za szkodę wskazaną przez powoda w niniejszej sprawie.

Zgodnie z przepisem art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Zgodnie § 2 punkt 1) tego przepisu świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

Z samych twierdzeń powoda (w szczególności sprecyzowanych na rozprawie 29 października 2014 roku) wynika, że do szkody powstałej w majątku powoda doszło wskutek awarii instalacji elektrycznej, do której doszło na zewnątrz hali wynajmowanej przez powoda na złączu z siecią elektryczną. W zgłoszeniu szkody powód wskazał jako przyczynę szkody awarię instalacji elektrycznej, zaś na rozprawie 29 października 2014 roku wskazał, że awaria powstała w wyniku pożaru w skrzyni przyłącza.

W ocenie Sądu skutki takiego zdarzenia nie są objęte umową zawartą przez strony niniejszego postępowania. W szczególności okoliczności wskazane przez powoda nie stanowią zdarzenia zdefiniowanego jako przepięcie. W załączniku nr 2 do OWU przepięcie zostało zdefiniowane jako nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany bezpośrednim uderzeniem pioruna lub jego pośrednim działaniem. Na żadnym etapie postępowania w niniejszej sprawie, ani też podczas prowadzenia postępowania przez ubezpieczyciela powód nie wskazywał wyładowania atmosferycznego jako bezpośredniej, ani pośredniej przyczyny powstania szkody, a na rozprawie 29 października 2014 roku, odpowiadając na pytanie Sądu oświadczył, że nie wie czy miały miejsce nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne. Mając na uwadze, że do spornego zdarzenia doszło w styczniu, mało prawdopodobnym jest, że przyczyną powstania szkody było uderzenie pioruna.

Mając na uwadze powyższe nie ma podstaw do przypisania pozwanemu odpowiedzialności na podstawie tzw. klauzuli przepięć wskazanej w zawartej przez strony umowy.

Niezależnie od powyższego, nawet gdyby uznać, że awaria tablicy przyłącz rozdzielni nieruchomości powstała w wyniku pożaru, to również nie byłoby podstaw do przypisania odpowiedzialności pozwanego za szkody powoda powstałe w wyniku tego zdarzenia. Powód bowiem ubezpieczył swoje mienie (urządzenia) od ognia, który – jak wynika z § 2 pkt 33 OWU – oznacza ogień, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, zaś pozwany odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku ognia (§ ust. 1 pkt a) OWU). Powołane przepisy OWU oznaczają, że dla przypisania odpowiedzialności pozwanemu, ubezpieczone mienie powoda musiałoby ulec uszkodzeniu w wyniku bezpośredniego działania ognia na to mienie. Z samych twierdzeń powoda nie wynika, żeby takie zdarzenie miało miejsce.

W toku postępowania w niniejszej sprawie powód wskazywał wyłącznie łączącą strony umowę ubezpieczenia jako podstawę roszczeń dochodznych w niniejszej sprawie. Powyższe okoliczności wskazują jednoznacznie, że na podstawie przedmiotowej umowy pozwany nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci uszkodzonego mienia powoda. Powód nie wskazał innej przesłanki odpowiedzialności pozwanego, a podkreślić należy, że na rozprawie w dniu 6 maja 2014 roku powód został pouczony w trybie art. 210 § 2 1 k.p.c..

W ocenie Sądu w świetle zawartej przez strony umowy ubezpieczenia pozwany nie ponosi wobec powoda odpowiedzialności za szkodę w postaci utraconych korzyści. Przedmiotem umowy było bowiem wyłącznie ubezpieczenie mienia od skutków opisanych w umowie zdarzeń.

Wobec podnoszonych przez powoda twierdzeń związanych z opieszałością pozwanego w zakresie czynności podejmowanych w ramach ubezpieczenia assistance należy wskazać, jedynie na marginesie, co następuje. Zgodnie z treścią § 32 pkt 8 UWU pozwany jest zobowiązany do zorganizowania i pokrycia kosztów interwencji specjalisty (np. elektryka) w sytuacji, gdy odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu. Ponieważ – jak już to zostało wyżej powiedziane – pozwany nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu powoda, nie ma podstaw do przypisania mu odpowiedzialności w związku nieprawidłowościami przy rozpoznawaniu zgłoszenia w ramach ubezpieczenia assistance (również ewentualnie w zakresie utraconych korzyści). Uwaga ta czyniona jest jedynie dodatkowo, w związku z tym, że powód nie wskazuje tego ubezpieczenia jako podstawy swoich roszczeń.

Mając na uwadze powyższe, uznając roszczenie powoda za bezzasadne całości, na mocy powołanych przepisów, należało orzec jak w punkcie I sentencji wyroku.

W punkcie II wyroku na podstawie art. 102 k.p.c. odstąpił od obciążania powoda kosztami procesu. Podstawę tego rozstrzygnięcia stanowi sytuacja materialna powoda, która została wykazana dokumentami złożonymi przy wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Stanowiła ona również podstawę zwolnienia powoda od obowiązku ponoszenia tych kosztów. W ocenie Sądu takie rozstrzygnięcie o kosztach procesu jest uzasadnione również postawą samego pozwanego, który odmawiając powodowi przyznania odszkodowania nie dokonał pełnego uzasadnienia swojego stanowiska (szczególności nie odnosząc go do stanowiących element umowy OWU).

Z uwagi na to, że w niniejszej sprawie nie ma podstaw do obciążenia pozwanego nieuiszczoną częścią opłaty od pozwu na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych, ta część opłaty została przejęta na rachunek Skarbu Państwa.

SSO Agnieszka Baran

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Baran
Data wytworzenia informacji: