Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 927/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-09-22

Sygn. akt XX GC 927/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Magdalena Kurc-Mazurkiewicz

Protokolant:

stażysta Magdalena Kołodziejak

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) w N. (C.)

przeciwko (...) spółce akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w W.

o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał

1.  stwierdza nieważność uchwał: o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia, uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, chwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium R. D. (1) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012, uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium L. S. z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium R. D. (2) z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 - z dnia 20 czerwca 2013 r. objętych aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w W. M. R.. (...);

2.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w W. na rzecz powoda (...) w N. (C.) kwotę 14.177 (czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 2.160 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Magdalena Kurc-Mazurkiewicz

Sygn. akt XX GC 927/15

UZASADNIENIE

Powód - (...) w N. na C. (dalej: spółki (...) lub powód) wniósł pozew o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą (...) spółki akcyjnej w W. (dalej: (...) spółka akcyjna lub pozwany), które miało miejsce w dniu 20 czerwca 2013 r. w W., objętych aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza M. W. (1) (Rep. (...)):

a) Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia;

b) Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

c) Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

d) Uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium R. D. (1) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012;

e) Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium L. S. z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012;

f) Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium R. D. (2) z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 r. Dodatkowo powód wniósł o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powództwa wskazano, iż spółki (...) został akcjonariuszem (...) spółka akcyjna, co nastąpiło w wyniku objęcia akcji na podstawie i w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 20 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy powodem a pozwanym oraz jego dotychczasowymi akcjonariuszami: R. D. (1), L. S., R. D. (2) oraz N. G.. Powód posiada (...) akcji (akcjonariusz mniejszościowy), a założyciele (...) (akcjonariusze większościowi) – sprawują kontrolę korporacyjną nad spółką. W oparciu o Umowę Inwestycyjną powód zgodził się dokonać inwestycji w kwocie (...) złotych w ramach tzw. Podwyższenia I oraz zobowiązał się do realizacji tzw. Podwyższenia II i zainwestowania kolejnych (...) złotych. Powód zdecydował się na realizację powyższej inwestycji, gdyż pozwany zapewnił go, że posiada wiedzę w zakresie metody otrzymywania monokrystalicznego azotku galu (...) w nadkrytycznym amoniaku i jego pochodnych zawierających jony metali alkalicznych (tzw. Metoda (...) spółka akcyjna) oraz stosowania monokrystalicznego azotku galu (...) do otrzymywania podłoży (...) o różnym przeznaczeniu w elektronice i optoelektronice. W ocenie powoda pozwana spółka mimo złożonych zapewnień w chwili podpisywania Umowy Inwestycyjnej nie posiadała powyżej wskazanej wiedzy, co skutkowało skierowaniem do pozwanego „Zawiadomienia o naruszeniu zapewnień wraz z wezwaniem do zapłaty odszkodowania i do usunięcia naruszeń”. Zła sytuacja finansowa pozwanej spółki jest konsekwencją fałszywych zapewnień i odstępstw od deklarowanego stanu naukowo-technicznego pozwanego, w efekcie czego powód stanął na stanowisku, iż spółka i jej założyciele ponoszą odpowiedzialność za szkodę, która poniósł powód w wysokości (...) złotych. Brak jest też podstaw do realizacji Podwyższenia II. Wezwanie zostało zlekceważone przez pozwanego, a odpowiedź ograniczyła się jedynie do lakonicznego maila. Założyciele spółki nie podjęli skutecznych działań nadzorczych wobec spółki mających na celu usunięcie naruszeń opisanych w wezwaniu. Założyciel R. D. (1) podejmował działania mające na celu usunięcie ze spółki osób powiązanych z powodem, to jest P. R. i M. W. (2) oraz legitymizację naruszeń Harmonogramu Inwestycyjnego poprzez uchwały zarządu podejmowane na posiedzeniach z udziałem P. R.. R. D. (1) zwoływał posiedzenia zarządu w sposób niezgody z wymogami art. 371 k.s.h., a w trakcie posiedzenia z dnia 24 maja 2013 r. pod nieobecność wiceprezesa P. R. nieprawidłowo zawiadomionego, podjął samowolnie trzy uchwały, następnie samowolnie i jednoosobowo złożył w MSiG ogłoszenie o terminie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (...) spółka akcyjna. W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie spółki, z którego protokół sporządziła Notariusz M. W. (1). W trakcie zgromadzenia podjęto 13 uchwał, którego z uwagi na wadliwość zwołania są nieważne. Sześć z uchwał powód zaskarżył, gdyż tylko te godziły bezpośrednio w jego interes. Powód podnosił także, że sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało podjęte z naruszeniem art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz dalszych przepisów tej ustawy. W ocenie powoda:

- Uchwała o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia jest nieważna, gdyż została podjęta z naruszeniem art. 420 § 2 k.s.h., polegającym na dokonaniu wyboru przewodniczącego bez uprzedniego zarządzenia głosowania tajnego i bez zachowania wymogów tajności głosowania;

- Uchwała walnego zgromadzenia spółki nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest sprzeczna z prawem poprzez naruszenie art. 414 k.s.h. oraz art. 20 k.s.h. lub podlegająca uchyleniu jako naruszająca statut i dobre obyczaje oraz godząca w interes spółki i powoda jako akcjonariusza;

- Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 jest sprzeczna z prawem poprzez naruszenie art. 414 k.s.h. i art. 384 § 1 k.s.h. lub podlegająca uchyleniu jako naruszająca statut spółki i dobre obyczaje oraz godząca w interes spółki i powoda jako akcjonariusza;

- Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w sprawie udzielenia absolutorium R. D. (1) z wykonania obowiązków prezesa zarządu za rok obrotowy 2012 jest sprzeczna z prawem poprzez naruszenie art. 414 k.s.h. i art. art. 20 k.s.h. a także 483 i nast. k.s.h. oraz naruszająca dobre obyczaje oraz godząca w interes spółki i powoda jako akcjonariusza;

- Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w sprawie udzielenia absolutorium L. S. z wykonania obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2012 jest sprzeczna z prawem poprzez naruszenie art. 483 i nast. k.s.h. oraz naruszająca dobre obyczaje oraz godząca w interes spółki i powoda jako akcjonariusza;

- Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w sprawie udzielenia absolutorium R. D. (2) z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2012 jest sprzeczna z prawem poprzez naruszenie art. 483 i nast. k.s.h. oraz naruszająca dobre obyczaje oraz godząca w interes spółki i powoda jako akcjonariusza. (pozew, k. 3-39)

W odpowiedzi na pozew (...) spółka akcyjna w W. wniosła o ustalenie przez Sąd czy istnieją przesłanki do stwierdzenia nieważności zaskarżonych uchwał przez powoda, a w przypadku uznania w oparciu o przeprowadzone postępowanie dowodowe, iż przesłanki takie zachodzą stwierdzenie nieważności tych uchwał. W razie ustalenia braku przesłanek do stwierdzenia nieważności przedmiotowych uchwał, pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu (odpowiedź na pozew, k. 257-260).

W dalszym toku postępowania strony podtrzymywały swoje dotychczasowe stanowiska.

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

(...) w N. na C. w wyniku objęcia akcji - na podstawie i w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 20 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy (...)w N. a (...) spółką akcyjną w W. stał się akcjonariuszem (...) spółka akcyjna. Umowa została zawarta pomiędzy spółki (...) a dotychczasowymi akcjonariuszami (...) spółka akcyjna: R. D. (1), L. S., R. D. (2) oraz N. G.. spółki (...) posiada (...) akcji (akcjonariusz mniejszościowy), a założyciele (...) (akcjonariusze większościowi) i sprawowali kontrolę korporacyjną nad spółką. W oparciu o Umowę Inwestycyjną spółki (...) (inwestor) zgodził się dokonać inwestycji kwoty (...) złotych w ramach tak zwanego Podwyższenia I oraz zobowiązał się do realizacji tzw. Podwyższenia II i zainwestowania kolejnych (...) złotych (dowód: Umowa inwestycyjna, k. 60-101, Odpis z rejestru spółki (...), k. 52-58; KRS (...) spółka akcyjna, k. 181-185).

spółki (...) zdecydował się na realizację powyższej inwestycji, gdyż zapewniono go, że (...) spółka akcyjna posiada wiedzę w zakresie metody otrzymywania monokrystalicznego azotku galu (...) w nadkrytycznym amoniaku i jego pochodnych zawierających jony metali alkalicznych (tzw. Metoda (...) spółka akcyjna) oraz stosowania monokrystalicznego azotku galu (...) do otrzymywania podłoży (...) o różnym przeznaczeniu w elektronice i optoelektronice (okoliczność bezsporna).

W treści Umowy Inwestycyjnej założyciele wskazali, że wiedza wytworzona w spółce (...) stanowi wiedzę wystarczającą do prowadzenia komercyjnej produkcji monokryształów azotku galu oraz Podłoży (...) (dowód: pkt 2.3.72 Umowy Inwestycyjnej, k.68 verte).

W toku realizacji Umowy okazało się, że (...) spółka akcyjna nie jest przygotowana do wdrożenia komercyjnej produkcji monokryształów przeznaczonych do wytwarzania Podłoży (...) jak to przewidywał zatwierdzony plan biznesowy (okoliczność bezsporna a ponadto zeznania świadka: K. P. (1), k. 362-364).

Na dzień 23 maja 2013 r. prawo do reprezentacji (...) spółka akcyjna miało dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Członkami zarządu byli R. D. (1) – prezes zarządu oraz P. R. – wiceprezes zarządu (do dnia 27 maja 2013 r.). Od dnia 27 maja 2013 r. M. W. (2) pełnił funkcję wiceprezesa. Członkami rady nadzorczej byli L. D., L. S., R. D. (2), S. G., K. P. (2) oraz T. Ż. (okoliczność bezsporna a ponadto dowód: odpis KRS aktualny na dzień 23 maja 2013 r., k.181-185 oraz na dzień 19 lipca 2013 r., k. 187-193).

Zgodnie ze Statutem (...) spółka akcyjna - Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne (§ 13.1). Walne Zgromadzenie jest ważne w przypadku obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących 51% kapitału zakładowego spółki (§ 15.1).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd. Walne Zgromadzenia odbywać się mogą pod warunkiem dokonania powiadomienia na piśmie wobec wszystkich akcjonariuszy spółki, w tym w osobach R. D. (1), R. D. (2), L. S. (Założycieli), (...) oraz spółki (...) w N., jak również innych akcjonariuszy. Powiadomienie winno zawierać informację o dacie, terminie, miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia oraz porządku obrad, wysłane co najmniej na 21 dni przed datą walnego zgromadzenia za potwierdzeniem odbioru i doręczonego co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą walnego zgromadzenia (dowód: Statut (...) spółka akcyjna, k. 110-111).

Mailem z dnia 23 maja 2013 r., wysłanego o godzinie 20:32 R. D. (1) działając jednoosobowo zawiadomił P. R., L. S., K. P. (2) oraz T. Ż. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 maja 2013 r., godz: 11.00 w biurze spółki w S. P. w pokoju numer (...). Przedmiotem posiedzenie miało być głosowanie nad bieżącymi uchwałami (dowód: mail, k. 195, Agenda, k. 196, zeznania świadka: K. P. (1), k. 362-364).

Na zgromadzeniu wyznaczonym na dzień dnia 24 maja 2013 r. mimo obecności jedynie R. D. (1) oraz protokolantów w osobach: A. L. i A. K., zostały podjęte trzy uchwały, to jest:

- Uchwała nr 1 o kontynuacji wstrzymania wykonania kolejnych autoklawów;

- Uchwała nr 2 o wypowiedzeniu kontraktu menadżerskiego M. W. (2);

- Uchwała nr 3 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcji spółki na dzień 20 czerwca 2013 r.

W protokole z posiedzenia zarządu wskazano, iż P. R. nie stawił się, mimo że był został prawidłowo zawiadomiony o posiedzeniu (dowód: uchwały, k. 203, 205, 207; protokół, k. 209).

Następnie prezes zarządu (...) spółka akcyjnaR. D. (1) jednoosobowo złożył w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (...) spółka akcyjna, wyznaczonego na dzień 20 czerwca 2013 r., godz. 10.00 w budynku należącym do spółki mieszczącym się we wsi S. P. przy ulicy (...), (...)-(...) N., wskazując porządek obrad. Ogłoszenie ukazało się w dniu 29 maja 2013 r. (okoliczność bezsporna a ponadto ogłoszenie w MSiG, k. 163).

O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (...) spółka akcyjna - spółki (...) został powiadomiony przez R. D. (1) pismem z dnia 24 maja 2013 r. (dowód: pismo, k. 141-142).

W konsekwencji niewywiązywania się przez (...) spółka akcyjna z harmonogramu Umowy Inwestycyjnej w dniu 7 czerwca 2013 r. spółki (...) jako inwestor skierował do założycieli (...) spółka akcyjna ZZawiadomienie o naruszeniach zapewnień wraz z wezwaniem do zapłaty odszkodowania i do usunięcia naruszeń”. W odpowiedzi (...) spółka akcyjna zaprzeczyło wszelkim twierdzeniom spółki (...). Strony pozostawały w sporze (dowód: zawiadomienie, k. 126-139; korespondencja, k. 201-201 verte).

W dniu 20 czerwca 2013 r. w S. przy ul. (...) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z którego został sporządzony protokół przez M. W. (1), notariusza w W., prowadzącą kancelarię przy ul. (...) lok. (...) (nr Rep. (...)). W imieniu spółki (...) zjawił się pełnomocnik M. K., który zakwestionował prawidłowość zwołania i przeprowadzenia walnego zgromadzenia oraz sprzeciwił się uchwałom, to jest:

- Uchwale o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia;

- Uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

- Uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

- Uchwale nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium R. D. (1) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012;

- Uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium L. S. z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012;

- Uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium R. D. (2) z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 r. (dowód: Protokół, k. 145-159).

Sąd Okręgowy ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w tym dowodów z dokumentów szczegółowo wskazanych w ramach ustaleń faktycznych oraz spójnych zeznań świadków w osobach: K. P. (1) (k. 361) oraz A. K. (k. 364).

Wyżej wskazywani świadkowie zgodnie wskazali, iż pomiędzy stronami istniał konflikt korporacyjny, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznaczone na dzień 24 maja 2013 r. zostało zwołane w zasadzie celowo w sposób nienależyty.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako zasadne podlegało uwzględnieniu w całości.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż legitymacja powoda do zaskarżenia wskazanych w treści powództwa uchwał ma oparcie w treści art. 425 § 1 k.s.h. w związku z art. 422 § 2 k.s.h., z których wynika, że prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:

1) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów;

2) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej;

3) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu;

4) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości, że powód jest podmiotem legitymowanym do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał. Poza sporem w niniejszej sprawie pozostaje bowiem okoliczność, że powód jest akcjonariuszem pozwanej spółki. Złożony do akt protokół wskazuje również na okoliczność, że powód głosował przeciwko wskazanym w pozwie uchwałom i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Okolicznościom tym strona pozwana nie przeczyła. Strona powodowa przede wszystkim wskazywała, iż walne zgromadzenia z dnia 24 maja 2013 r. oraz 20 czerwca 2013 r. zostały zwołane w sposób wadliwy, w konsekwencji podjęte na nich uchwały są dotknięte sankcją nieważności.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych prawo zwoływania walnych zgromadzeń przysługuje: zarządowi (art. 399 § 1 k.s.h.), radzie nadzorczej (art. 399 § 2 k.s.h.), akcjonariuszom, jeżeli reprezentują, co najmniej 50% kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w spółce (art. 399 § 3 k.s.h.), innym osobom wskazanym w statucie spółki (art. 399 § 4 k.s.h.), akcjonariuszom, jeżeli upoważni ich do tego sąd (na warunkach określonych w art. 400 k.s.h.). Przepisy art. 399-400 k.s.h. tworzą pewne ramy formalne dla omawianych czynności. Jeżeli zarząd zwołuje walne zgromadzenie, mamy do czynienia ze zwykłym trybem zwołania. Tryb szczególny wystąpi, gdy nie czyni tego zarząd, natomiast gdy odbywa się to w wyniku interwencji sądu, mamy do czynienia z trybem sądowym. Zwoływanie walnych zgromadzeń wchodzi w zakres czynności związanych z prowadzeniem spraw, a nie z reprezentacją spółki (podkreślił to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 marca 2014 r., V CSK 220/13, LEX nr 1478717).

Zwołanie walnego zgromadzenia przez inne organy czy podmioty (poza zarządem) nie zwalnia ich od zachowania zasad przyjętych przy „normalnym” zwoływaniu walnego zgromadzenia. Dotyczy to miejsca, terminów, sposobu zawiadamiania itp. Wskazane powyżej zasady dotyczą zarówno zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń. Podjęcie decyzji o zwołaniu walnego zgromadzenia przez zarząd czy radę nadzorczą powinno być powzięte w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów (Ł. Pożoga, Uchwała zarządu o zwołaniu zgromadzenia wspólników jako przesłanka prawidłowego zwołania zgromadzenia, PPH 2016, nr 2, s. 43).

W przypadku, gdy zwołują walne zgromadzenie akcjonariusze, to uchwała w tej sprawie musi mieć poparcie, co najmniej połowy: kapitału zakładowego lub ogółu głosów w spółce. Następnie realizacja tej uchwały może być dokonana przez podpisanie zaproszenia przez cały zarząd czy radę nadzorczą, albo zgodnie z zasadami reprezentacji przez niektórych, albo jednego członka. Jeżeli na podstawie art. 399 § 3 k.s.h. nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołują akcjonariusze, zarząd ma obowiązek współdziałania (dokonania czynności technicznych) - umożliwienia akcjonariuszom takiego zwołania poprzez udostępnienie księgi akcyjnej czy strony internetowej spółki (D. Opalska, Obowiązek zarządu zwołania i współdziałania przy zwoływaniu zgromadzeń, Pr. Sp. 2011, nr 7-8, s. 26-33).

W przedmiotowym stanie faktycznym sprawy - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2013 r. oraz z dnia 20 czerwca 2013 r. zostały zwołane przez prezesa zarządu pozwanej spółki – R. D. (1) (akcjonariusza). Podnieść przy tym należy, iż z uprawnienia określonego w art. 399 § 3 k.s.h. może skorzystać pojedynczy akcjonariusz spełniający ustawowe warunki. Uprawnienie to zostało wprowadzone w celu ochrony wspólników większościowych w sytuacji, gdyby zarząd i rada nadzorcza nie chcieli zwołać walnego zgromadzenia (na przykład w obawie przed ich odwołaniem). Warunkiem jest to, aby reprezentowali oni, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów. Z komentowanego przepisu wynika, że dopuszczalność zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia możliwa jest w dwóch sytuacjach: odpowiedniej reprezentacji kapitałowej lub liczbie głosów. W obu przypadkach minimum kapitałowego i głosowego wystarczające jest reprezentowanie, co najmniej połowy kapitału zakładowego i głosów. Uprawnionymi z art. 399 § 3 k.s.h. będą jedynie ci akcjonariusze, którzy są legitymowani według treści tego przepisu tylko własnymi akcjami.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy podnieść należy, iż z odpisu KRS (...) spółka akcyjna nie wynika informacja, by R. D. (1) był kiedykolwiek akcjonariuszem spółki, który reprezentował, co najmniej połowę kapitału zakładowego i głosowego. Wobec powyższego Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uznania, iż miał on uprawnienie do zwołania zgromadzenia zarówno w dniu 24 maja, jak i 20 czerwca 2013 r.

W konsekwencji, analizy wymagała - podnoszona przez powoda okoliczność, czy R. D. (1) miał uprawnienie do zwołania przedmiotowym zgromadzeń w imieniu zarządu spółki.

Na temat charakteru czynności zwołania zgromadzenia, jak również zasad działania zarządu przy jej dokonywaniu w doktrynie są prezentowane odmienne poglądy. Część doktryny przyjmuje, że ma ona charakter przekraczający zakres zwykłych czynności, a co za tym idzie jest wymagane podjęcie uchwały. Pozostała część natomiast uznaje, że zgodne zwołanie zgromadzenia wspólników nie wymaga uchwały zarządu oraz że zgromadzenie to może zostać zwołane przez reprezentantów zarządu działających zgodnie z zasadami reprezentacji spółki. W ocenie Sądu Okręgowego zwoływanie zgromadzenia wspólników jest czynnością w stosunkach wewnętrznych spółki mającą jedynie charakter organizacyjny. W związku z tym, jeżeli zarząd podjął decyzję o zwołaniu zgromadzenia, samo zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia może być podpisane nawet przez jednego członka zarządu, ponieważ zaproszenie takie należy traktować nie jako oświadczenie woli, ale jako czynność porządkową, która nie jest skierowana na wywołanie skutków prawnych. Natomiast zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne walne zgromadzenie podejmuje najistotniejsze decyzje w spółce, czyli sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności. Podjęcie decyzji przez zarząd o zwołaniu walnego zgromadzenia wymaga podjęcia uchwały w tej sprawie. Na marginesie wskazać należy, iż nawet gdyby uznać uprawnienie do zwołania zarządu (czemu przeczy statut (...) spółka akcyjna, k. 110) przez reprezentantów - to R. D. (1) nie był uprawniony do samodzielnego działania, gdyż na dzień 23 maja 2013 r. (data zawiadomienia) prawo do reprezentacji (...) spółka akcyjna miało dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Członkami zarządu byli R. D. (1) – prezes zarządu oraz P. R. – wiceprezes zarządu (do dnia 27 maja 2013 r.). Od dnia 27 maja 2013 r. M. W. (2) pełnił funkcję wiceprezesa (odpis KRS aktualny na dzień 23 maja 2013 r., k.181-185 oraz na dzień 19 lipca 2013 r., k. 187-193).

Wobec powyższego uznać należało, iż walne zgromadzenia zarówno z dnia 24 maja 2013 r., jak i 20 czerwca 2013 r. nie zostały zwołane w sposób prawidłowy, a uchwały na nich podjęte dotknięte były sankcją nieważności i mogły być zaskarżone na podstawie art. 425 § 1 k.s.h.

Nadto podnieść należy, iż zgodnie z treścią art. 371 § 3 k.s.h. uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o jego posiedzeniu. Poza sporem pozostawał fakt, iż na posiedzeniu z dnia 24 maja 2013 r. obecny był jedynie prezes zarządu R. D. (1), zaś pozostali członkowie zarządu nie zostali o nim prawidłowo powiadomieni. W ocenie Sądu - maila wysłanego w dniu 23 maja 2013 r. o godz. 20.32 nie można uznać za powiadomienie o posiedzeniu w czasie odpowiednim, umożliwiającym zapoznanie się z treścią wiadomości oraz z treścią projektowanych uchwał i dokonanie analizy ich skutków. W szczególności należy mieć na uwadze treść statutu pozwanej spółki, w którym wskazano, iż zawiadomienie o terminie walnego zgromadzenia winno być doręczone akcjonariuszom co najmniej na dwa tygodnie przed jego datą (k. 111). Wskazać przy tym należy, iż bezzasadne niedopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu obejmuje wiele przyczyn, w tym wszystkie sytuacje, które uniemożliwiły akcjonariuszowi udział w zgromadzeniu (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 68/11). Zdaniem Sądu podnoszone przez powoda twierdzenia, że nie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z dnia 24 maja 2013 r. nie z własnej winy, gdyż nie został prawidłowo zawiadomiony - są słuszne. Powyższe prowadzi do wniosku, że powód został w sposób nieuzasadniony niedopuszczony do udziału w w/w zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zwołaniu kolejnego zgromadzenia, w dniu 20 czerwca 2013 r. Mając ponadto na uwadze, iż ogłoszenie o walnym zgromadzeniu wyznaczonym na dzień 20 czerwca 2013 r. w MSiG oraz zawiadomienie skierowane do powoda zostały ponownie dokonane z naruszeniem reprezentacji (jednoosobowo przez R. D. (1)) – nie sposób uznać, iż zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy.

Przechodząc do przesłanek stwierdzenia nieważności przedmiotowych uchwał, określonych w art. 425 § 1 k.s.h. Stwierdzenie nieważności dotyczy uchwał sprzecznych z ustawą, które w związku z tym są nieważne bezwzględnie, przy czym sprzeczność z prawem może odnosić się zarówno do samej treści uchwały, jak i do sposobu zwołania i obradowania walnego zgromadzenia lub też sposobu podjęcia uchwały (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r., I CSK 530/09, LEX nr 672663). Podstawą powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał jest ich sprzeczność z ustawą, jednakże Sąd Najwyższy przyjął, że na gruncie art. 425 k.s.h. podstawą do żądania stwierdzenia nieważności uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy mogą być także uchybienia formalne zaistniałe przed podjęciem uchwał, które wywarły wpływ na ich treść (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2005 r., III CK 296/04, Biul. SN 2005, nr 6, s. 11). W okolicznościach niniejszej sprawy zaistniała właśnie wyżej wskazana sytuacja. Biorąc pod uwagę fakt, iż okoliczność wadliwego zwołania walnego zgromadzenia została podniesiona przez pełnomocnika powoda w toku zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2013 r., który następnie głosował przeciwko zaskarżonym niniejszym pozwem uchwałom, zgłaszając do nich sprzeciw, uznać należało, iż uchwały te zostały podjęte przez zgromadzenie niezdolne do takiego działania.

Wskazać także należy, iż w ocenie Sądu uchybienia powyższemiały wpływ na przebieg zgromadzenia z dnia 24 maja 2013 r., gdyż gdyby powód w nim uczestniczył głosowałby przeciwko powzięciu uchwały o zwołaniu zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2013 r. i w konsekwencji uchwały wskazane w treści powództwa nie zostałyby powzięte.

Na marginesie podnieść także należy, iż rozkład ciężaru dowodu (art. 6 k.c.) i jego procesowy odpowiednik (art. 232 k.p.c.) nie może być rozumiany w ten sposób, że zawsze spoczywa na powodzie. W razie sprostania przez powoda ciążącym na nim obowiązkom dowodowym, na stronie pozwanej spoczywa ciężar udowodnienia ekscepcji i faktów uzasadniających - jej zdaniem - oddalenie powództwa (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 maja 2014 r. III APa 10/14). Otóż art. 6 k.c. statuuje zasadę obowiązku udowodnienia faktu przez osobę wywodzącą z niego skutek prawny. Jest to niewątpliwie ciężar procesowy wynikający z obowiązku działania we własnym interesie. Judykatura wyraźnie wskazuje, że interes prawny, jakim jest wygranie procesu, nakazuje stronie podjąć wszelkie możliwe czynności prawne, w celu udowodnienia przedstawionych twierdzeń o faktach. Skutkiem zaś braku udowodnienia prawdziwości twierdzeń o faktach istotnych dla sprawy jest to, że nie będą one mogły leżeć u podstaw rozstrzygnięcia. Zatem strona, która nie udowodni przytoczonej podstawy faktycznej swego stanowiska utraci korzyści, jakie uzyskałaby aktywnym swym w procesie działaniem (por. wyroki Sądu Najwyższego z: 7 listopada 2007 r., II CSK 293/07, LEX 487510; 15 lipca 1999 r., I CKN 415/99, LEX nr 83805, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2014 r. I ACa 237/14). Rozkład ciężaru dowodu polega na tym, że powód powinien udowodnić fakty pozytywne, stanowiące podstawę jego twierdzeń w zakresie okoliczności prawo tworzących, zaś pozwany, o ile faktów wskazywanych przez przeciwnika nie przyznaje, okoliczności je niweczące lub uniemożliwiające jego powstanie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2014 r. I ACa 237/14 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2014 r. I ACa 877/14).

Pozwany ograniczając się jedynie do złożenia wniosku o ustalenie przez Sąd czy istnieją przesłanki do stwierdzenia nieważności zaskarżonych uchwał przez powoda, a w przypadku uznania w oparciu o przeprowadzone postępowanie dowodowe, iż przesłanki takie zachodzą stwierdzenie nieważności tych uchwał, zaś w razie ustalenia braku przesłanek do stwierdzenia nieważności przedmiotowych uchwał, oddalenie powództwa w całości - nie udowodnił podstawy faktycznej swego stanowiska i nie przedstawił przekonujących dowodów na okoliczność, iż powództwo winno zostać oddalone.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 406 § 2 k.s.h., art. 425 § 1 k.s.h., art. 425 § 1 k.s.h. w związku z art. 422 § 2 ust. 3 k.s.h, art. 425 § 2 k.s.h., Sąd orzekł jak w pkt I wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zwązku z § 11 ust 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, tj. z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pastwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Na zasądzoną na rzecz powoda kwotę składa się opłata od pozwu – 12.000 zł, koszty zastępstwa procesowego – 2.160 złotych (360 złotych x6) oraz opłata od pełnomocnictwa 17 złotych, co łącznie daje kwotę 14.177 złotych.

SSO Magdalena Kurc-Mazurkiewicz

ZARZĄDZENIE

(...)

SSO Magdalena Kurc-Mazurkiewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Muchlia
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Kurc-Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: