Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 167/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-06-28

Sygn. akt XX GCo 167/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 czerwca 2013r

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Agata Saryusz Szarska

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2013r w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku R. S. , P. M.w R. (N.)

z udziałem (...) Sp. z o.o. w W.

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego

postanawia:

1)stwierdzić wykonalność przez nadanie klauzuli wykonalności postanowienia wydanego przez L. B. w dniu 23 maja 2012 r. w sprawie o sygnaturze (...);

2) zasądzić od (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz R. S. oraz P. M. w R.(N.) kwotę 852,50 zł (osiemset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

SSO Agata Saryusz Szarska

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2013 r. wpłynął do Sadu wniosek R. S. oraz P. M. w R. (N.) o stwierdzenie wykonalności przez nadanie klauzuli wykonalności orzeczenia wydanego przez L. B. w dniu 23 maja 2012 r. w sprawie o sygnaturze (...).

W dniu 23 maja 2012 r. L. B. wydał postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania, na mocy którego (...) Sp. z o.o. w W. została zobowiązana do zapłaty na rzecz R. S. oraz P. M.w R. (N.) kosztów postępowania sądowego w wysokości 5.353,67 Euro z odsetkami w wysokości 5 punktów procentowych powyżej stopy procentowej. (...) Sp. z o.o. w W. nie wniosła środka zaskarżenia ww. postanowienia.

W związku z brakiem dobrowolnej zapłaty kosztów postępowania przez (...) Sp. z o.o. w W., wnioskodawcy uzyskali dla postanowienia z dnia 23 maja 2012 r. zaświadczenie z dnia 15 kwietnia 2013 r. wydane na podstawie art. 54 i 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych dotyczące orzeczeń sądowych i ugód sądowych.

Do wniosku wnioskodawcy załączyli postanowienie z dnia 23 maja 2012 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz zaświadczenie z dnia 15 kwietnia 2013 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Sąd Okręgowy stwierdził, co następuje:

W myśl art. 1150 KPC orzeczenia sądów państw obcych w sprawach cywilnych, nadające się do wykonania w drodze egzekucji, stają się tytułami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd polski. Stwierdzenie wykonalności następuje, jeżeli orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi, oraz nie istnieją przeszkody określone w art. 1146 § 1 i 2.

Sąd nie stwierdził istnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 1150 KPC w związku z art. 1146 § 1 i 2 KPC.

Zgodnie z art. 1151 KPC: § 1. Stwierdzenie wykonalności następuje na wniosek wierzyciela przez nadanie orzeczeniu sądu państwa obcego klauzuli wykonalności.

§ 2. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 1147, a ponadto dokument stwierdzający, że orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi, chyba że wykonalność wynika z treści orzeczenia lub prawa tego państwa.

Do wniosku wnioskodawca załączył wymagane dokumenty: postanowienie z dnia 23 maja 2012 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz zaświadczenie z dnia 15 kwietnia 2013 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

W związku z powyższym Sąd postanowił jak w punkcie 1) sentencji.

Sąd o kosztach orzekł w oparciu o treść art. 98 § 1 k.p.c., który mówi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, które w niniejszej sprawie stanowią: 300 zł opłata od wniosku, 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa oraz 535,50 zł – koszty tłumaczenia (faktura nr (...)).

SSO Agata Saryusz Szarska

Zarządzenie:

odpis postanowienia doręczyć:

1.  pełnomocnikowi wnioskodawców;

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agata Saryusz Szarska
Data wytworzenia informacji: