Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 426/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-07-18

Sygn. akt XXIII Ga 426/17

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lipca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Maria Więckowska

Sędziowie: SO Wiktor Piber (spr.)

SO Alicja Dziekańska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 lipca 2017 r. w Warszawie

sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem:

zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w W.

uczestników:

Konsorcjum: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.,

Konsorcjum: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.,

(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) S.L. w M. (Hiszpania)

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 102/17 i KIO 110/17

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Wiktor Piber SSO Maria Więckowska SSO Alicja Dziekańska

Sygn. akt XXIII Ga 426/17

UZASADNIENIE

Skarżący - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: (...) sp. z o.o. w W. i (...) S.L. w M. (Hiszpania) - wnieśli skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2017 r., wydane w sprawie sygn. akt KIO 102/17 i KIO 110/17.

Zarządzeniem z dnia 26 maja 2017 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia 75.000 zł tytułem opłaty od skargi w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (k. 315).

Wezwanie zostało skutecznie doręczone w dniu 8 czerwca 2017 r. (zpo k. 318).

Jak wynika z informacji udzielonej przez Oddział Finansowy Sądu Okręgowego w Warszawie, do dnia 11 lipca 2017 r. skarżący nie uiścili opłaty od skargi w wysokości 75.000 zł (k. 319).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga nieopłacona, podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 198a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI, Rozdział 3 tej ustawy nie stanowią inaczej.

Wobec treści ww. przepisu ustawy, zastosowanie w niniejszej sprawie miał art. 370 k.p.c., zgodnie z którym Sąd Okręgowy zobowiązany był do odrzucenia nieopłaconej skargi wniesionej od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2017 r. Termin do uiszczenia opłaty od skargi upłynął bowiem bezskutecznie z dniem 16 czerwca 2017 r.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c. w zw. z art. 198a ust. 2 Pzp, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

SSO Wiktor Piber SSO Maria Więckowska SSO Alicja Dziekańska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Więckowska,  Alicja Dziekańska
Data wytworzenia informacji: