Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 1063/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-09-08

Sygn. akt XXIII Ga 1063/16

POSTANOWIENIE

Dnia 8 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Andrzej Sobieszczański

Sędziowie: SO Magdalena Nałęcz

SO Wiktor Piber (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 września 2016 r. w Warszawie

sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem:

zamawiającego Izby Skarbowej w W.

odwołującego T. K.

na skutek skargi:

T. K.

na postanowienie w przedmiocie kosztach postępowania odwoławczego

zawarte punkcie 2. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 489/16

postanawia:

1.  zmienić postanowienie o kosztach postępowania, zawarte w punkcie 2. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 489/16, w ten sposób, że zaliczyć w poczet kosztów postępowania odwoławczego obciążających Izbę Skarbową w W. dodatkowo 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych), tytułem kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu odwoławczym;

2.  zasądzić od zamawiającego Izby Skarbowej w W. na rzecz skarżącego T. K. kwotę 36,00 (trzydzieści sześć) złotych tytułem kosztów postępowania skargowego.

SSO Magdalena Nałęcz SSO Andrzej Sobieszczański SSO Wiktor Piber

Sygn. akt XXIII Ga 1063/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie złożone przez T. K. i nakazała zamawiającemu Izbie Skarbowej w W. unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania
i powtórzenie czynności oceny spełnienia przez odwołującego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia (pkt 1.), a także obciążyła kosztami postępowania Izbę Skarbową w W. i zaliczyła na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. (pkt 2.)

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

W ustawowym terminie, odwołujący T. K. wniósł skargę na ww. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, zaskarżając orzeczenie to w punkcie 2., tj. w zakresie w jakim w poczet kosztów postępowania odwoławczego obciążających Izbę Skarbową w W. nie zostało zaliczone wynagrodzenie pełnomocnika odwołującego w kwocie 3.600 zł, stwierdzonej przedłożonym do akt rachunkiem.

Skarżący zarzucił naruszenie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z § 3 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania, poprzez niezaliczenie w poczet kosztów postępowania odwoławczego obciążających Izbę Skarbową w W. wynagrodzenia reprezentującego odwołującego w postępowaniu pełnomocnika w kwocie 3.600 zł stanowiącej uzasadniony koszt strony, który zalicza się do kosztów postępowania odwoławczego.

T. K. wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie 2., poprzez zaliczenie w poczet kosztów postępowania odwoławczego obciążających Izbę Skarbową również dalszej kwoty 3.600 zł, stanowiącej wynagrodzenie reprezentującego skarżącego w postępowaniu odwoławczym pełnomocnika.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga jako zasadna, podlegała uwzględnieniu.

Na wstępie wskazać należało, iż niniejsza skarga, jako obejmująca zakresem zaskarżenia wyłącznie orzeczenie o kosztach postępowania odwoławczego, podlegała rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym. Sąd Okręgowy w pełni podziela stanowisko Sądu

Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt III CZP 109/05, zgodnie z którym orzeczenie sądowe wydane w wyniku rozpoznania skargi od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej zapada w formie wyroku tylko wtedy, gdy rozstrzygana jest istota sprawy, w pozostałych zaś przypadkach rozstrzygnięcie zapada w formie postanowienia na posiedzeniu niejawnym. (OSNC 2006/11/182)

Podniesiony w zażaleniu zarzut naruszenia art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z § 3 pkt 2 lit. b powołanego Rozporządzenia w pełni zasługiwał na uwzględnienie.

W imieniu skarżącego, odwołanie w sprawie KIO 489/16 złożył prawidłowo umocowany pełnomocnik r.pr. B. M.. W odwołaniu zawarty został wniosek o zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego w kwocie 3.600 zł, poparty załączoną do akt fakturą VAT.

Na posiedzeniu i rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą w dniu 15 kwietnia 2016 r. odwołującego reprezentował aplikant adwokacki, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez pełnomocnika r.pr. B. M..

W konsekwencji należało uznać, iż odwołującemu jako wygrywającemu postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą przysługiwał zwrot poniesionych w toku postępowania kosztów, w tym wynagrodzenia reprezentującego go pełnomocnika, w wysokości określonej w § 3 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy postanowił, jak w pkt. 1. sentencji. Podstawa prawna – art. 198f ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O kosztach postępowania skargowego, orzeczono na podstawie art. 198f ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku.

Na koszty te składała się opłata o skargi, w wysokości ustalonej na podstawie art. 13 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt III CZP 23/12, OSNC 2013/1/4)

SSO Magdalena Nałęcz SSO Andrzej Sobieszczański SSO Wiktor Piber

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Sobieszczański,  Magdalena Nałęcz
Data wytworzenia informacji: