Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 1090/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-09-27

Sygn. akt XXIII Ga 1090/16

POSTANOWIENIE

Dnia 27 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w W., XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca)

Sędziowie: SO Magdalena Nałęcz

SO Andrzej Sobieszczański

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 września 2016 r. w W.

sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem:

zamawiającego Skarbu Państwa – Dyrektora (...) w (...)

odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

uczestnika postępowania, przystępującego po stronie zamawiającego (...)spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w O.

na skutek skargi zamawiającego Skarbu Państwa – Dyrektora (...) w W.

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 1052/16

postanawia:

1.  odrzucić skargę;

2.  zasądzić od skarżącego Skarbu Państwa – Dyrektora (...) w W. na rzecz uczestnika postępowania (...) spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w G. 7.200 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem kosztów postępowania skargowego.

SSO Magdalena Nałęcz SSO Wiktor Piber SSO Andrzej Sobieszczański

Sygn. akt XXIII Ga 1090/16

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2016 r. (data stempla pocztowego), zamawiający Skarb Państwa – Dyrektor (...) w W. wniósł skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 czerwca 2016 r., wydanego w sprawie o sygn. akt KIO 1052/16. Do skargi załączono dwa jej odpisy dla odwołującego (...) sp. z o.o. w G. oraz uczestnika postępowania (...) sp. z o.o. w O..

Zarządzeniem z dnia 9 sierpnia 2016 r. skarżący, w trybie art. 133 § 3 k.p.c. oraz art. 373 k.p.c. w zw. z art. 198a ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dowodu potwierdzającego nadanie skargi przeciwnikowi skargi, to jest odwołującemu (...) sp. z o.o. w G., zgodnie
z wymogiem z art. 198b us.t 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 22 sierpnia 2016 r.

Z zachowaniem terminu do uzupełnienia braków skargi, skarżący złożył do akt sprawy potwierdzenie nadania w dniu 22 sierpnia 2016 r. odpisu skargi przeciwnikowi skargi.

W dniu 27 sierpnia 2016 r. przeciwnik skargi – (...) sp. z o.o. w G. złożył odpowiedź na skargę, wnosząc o jej odrzucenie oraz zasądzenie od skarżącego na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 198b ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Skarżący przedłożył dowód nadania odpisu skargi przeciwnikowi skargi, z którego wynika, że skargę nadano w dniu 22 sierpnia 2016 r.

Jednocześnie, zamawiający nadał skargę do Sądu Okręgowego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lipca 2016 r. Tym samym, zamawiający nie dopełnił wymogu jednoczesnego wniesienia skargi do Sądu Okręgowego i przesłania jej odpisu przeciwnikowi skargi.

W ocenie Sądu Okręgowego, wobec powyższego należało uznać, że skarżący uchybił terminowi do wniesienia skargi od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. Powołany przepis art. 198b ust. 2 ustawy przewiduje bowiem dwa obligatoryjne warunki terminowego wniesienia skargi, jej wniesienie za pośrednictwem Prezesa Izby z zachowaniem siedmiodniowego terminu rozpoczynającego bieg od dnia doręczenia odpisu orzeczenia Izby oraz nadanie jej odpisu przeciwnikowi skargi w tym samym terminie. Użycie przez ustawodawcę sformułowania „jednocześnie” oznacza, iż odpis skargi winien zostać nadany przeciwnikowi także w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

Skarżący w niniejszej sprawie bezspornie uchybił temu terminowi, przesyłając odpis skargi spółce (...) sp. z o.o. w G. dopiero w wykonaniu wezwania Sądu.

Zgodnie z art. 198a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI, Rozdział 3 tej ustawy nie stanowią inaczej.

Wobec treści ww. przepisu ustawy, zastosowanie w niniejszej sprawie miał art.
373 k.p.c.
, z mocy którego Sąd Okręgowy zobowiązany był do odrzucenia skargi wniesionej od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 czerwca 2016 r., jako spóźnionej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c. w zw. z art. 198a ust. 2 pzp, Sąd Okręgowy orzekł jak w pkt. I sentencji.

O kosztach w postępowaniu skargowym orzeczono na podstawie art. 198f ust. 5 ustawy PZP w zw. z art. 198a ust. 2 pzp w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 k.p.c. oraz w zw. z § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. (Dz.U.2015.1800)

SSO Magdalena Nałęcz SSO Wiktor Piber SSO Andrzej Sobieszczański

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiktor Piber,  Magdalena Nałęcz ,  Andrzej Sobieszczański
Data wytworzenia informacji: