Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 1685/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-12-08

Sygn. akt XXIII Ga 1685/16

POSTANOWIENIE

Dnia 8 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska

Sędziowie: SO Małgorzata Siemianowicz – Orlik (spr.)

SO Bolesław Wadowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 grudnia 2016 r. w Warszawie

sprawy ze skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz (...) spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

przy udziale zamawiającego (...) spółki akcyjnej w W.

przy udziale wykonawcy (...) ((...) spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) spółki akcyjnej w K. oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o zamówienie publiczne

na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w W.

z dnia 14 października 2016 r., sygn. akt KIO (...)

postanawia:

1.  odrzucić skargę,

2.  zasądzić od skarżących (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. solidarnie na rzecz zamawiającego (...) spółki akcyjnej
w W. kwotę 7.200 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem kosztów postępowania skargowego,

3.  nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. 100.000 zł (sto tysięcy złotych) tytułem zwrotu uiszczonej opłaty od skargi.

SSO Małgorzata Siemianowicz – Orlik SSO Alicja Dziekańska SSO Bolesław Wadowski

Sygn. akt XXIII Ga 1685/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła odwołanie wniesione przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. wobec nieuzupełnienia w terminie braków formalnych odwołania.

Na powyższe postanowienie skargę wnieśli (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., zaskarżając je w całości oraz wnosząc o uwzględnienie skargi, zmianę zaskarżonego postanowienia i orzeczenie co do istoty i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę przeciwnik skargi (...) spółka akcyjna w W. wniósł o oddalenie skargi i zasądzenie od skarżącego na rzecz zamawiającego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 198a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 t.jedn.) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Skarga do sądu służy na dwa rodzaje orzeczeń wydawanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej: na orzeczenie merytoryczne rozstrzygające spór co do istoty, czyli na wyrok, oraz na postanowienia kończące postępowanie odwoławcze, którymi są postanowienie o odrzuceniu odwołania oraz postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego (por. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r., V Ca 1209/11, W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak: Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz. Lex 2014).

W niniejszej sprawie skarżący złożyli skargę na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie zwrotu odwołania, wydane w oparciu o przepis art.187 ust.7 ustawy, który przenosi kompetencje Prezesa Izby, określone w art.187 ust.6 ustawy i dotyczące zwrotu odwołania w przypadku nieuiszczenia wpisu i niezachowania warunków formalnych, na skład orzekający Izby.

Sąd Okręgowy podziela pogląd dominujący w doktrynie, zgodnie
z którym na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie zwrotu odwołania skarga nie przysługuje. Przepis art. 198a ust. 1 ustawy wyraźnie ogranicza zastosowanie przedmiotowego środka odwoławczego tylko do orzeczeń Izby, a nie do orzeczeń jej Prezesa (tak m.in. W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak: Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz. Lex 2014).

W konsekwencji, zdaniem Sądu Okręgowego, również na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie zwrotu odwołania, skarga do sądu nie przysługuje. Po pierwsze z uwagi na to, że postanowieniami kończącymi postępowanie odwoławcze, na które przysługuje skarga, są: postanowienie o odrzuceniu odwołania oraz postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego, nie zaś postanowienie w przedmiocie zwrotu skargi. Po wtóre z uwagi na to, że generalnie uprawnienie do zwrotu odwołania służy Prezesowi Izby, zgodnie z art.187 ust.6 ustawy, a tylko w wypadku, gdy niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, te kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby z mocy art.187 ust.7 ustawy. Sąd Okręgowy stoi na stanowisku, że przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych należy interpretować ściśle. Za niedopuszczalne trzeba uznać stosowanie w tym zakresie wykładni rozszerzającej i w sytuacji, gdy nie przysługuje skarga na postanowienie Prezesa w przedmiocie zwrotu odwołania przyjąć, że na tożsame postanowienie, ale wydane przez skład orzekający Izby, skarga miałaby przysługiwać.

Reasumując, z uwagi na to, że na postanowienie Krajowej izby Odwoławczej w przedmiocie zwrotu odwołania nie przysługuje skarga do sądu, skarga podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna na podstawie art. 198e ust.1 ustawy. Wobec powyższego i na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art.198f ust.5 ustawy w zw. z §2 pkt 6) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015, poz. 1804) mając na uwadze, że skarga została odrzucona, a przeciwnik skargi złożył odpowiedź na skargę.

O zwrocie opłaty od skargi orzeczono na podstawie art.79 ust.1 b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art.198a ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych

SSO Małgorzata Siemianowicz – Orlik SSO Alicja Dziekańska SSO Bolesław Wadowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Dziekańska,  Bolesław Wadowski
Data wytworzenia informacji: