Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 2039/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-02-08

Sygn. akt XXIII Ga 2039/16

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lutego 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca)

Sędziowie: SO Paweł Kieta

SO Magdalena Nałęcz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 lutego 2017 r. w Warszawie

sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem:

zamawiającego Zarządu (...) w W.

odwołującego D. A.

na skutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. akt KIO (...)

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Paweł Kieta SSO Wiktor Piber SSO Magdalena Nałęcz

Sygn. akt XXIII Ga 2039/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 r., Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zwrócił odwołanie wniesione przez D. A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Zarząd (...) w W. oraz nakazał zwrócić odwołującemu kwotę 15.000 zł wniesioną tytułem opłaty od odwołania.

Podstawą rozstrzygnięcia było nieuzupełnienie przez odwołującego braków formalnych odwołania w przewidzianym terminie.

Na powyższe postanowienie, skargę wywiódł Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zaskarżając je w całości i zarzucając naruszenie art. 187 ust. 6 w zw. z art. 187 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz § 9 i § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz.U. z 2014 r. poz. 964)

Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości o orzeczenie co do istoty sprawy poprzez merytoryczne rozpoznanie odwołania, rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego, stosownie do jego wyniku oraz nieobciążanie żadnej ze stron kosztami postępowania skargowego, zgodnie z art. 102 k.p.c.

W odpowiedzi na skargę, zamawiający Zarząd (...) w W. wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie umorzenie postępowania, a w przypadku nieuwzględnienia przedmiotowych wniosków – o oddalenie skargi.

W oparciu o art. 390 §1 k.p.c. w zw. z art. 198a ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający wniósł o przedstawienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu pytania prawnego o treści zawartej w odpowiedzi na skargę.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu, jako niedopuszczalna.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku zamawiającego o zadanie pytania prawnego do Sądu Najwyższego w trybie art. 390 k.p.c.

W niniejszej sprawie nie powstało bowiem zagadnienie budzące jakiekolwiek wątpliwości, nie wspominając o wątpliwościach ważnych, w rozumieniu art. 390 k.p.c.

Zgodnie z art. 198a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 t.jedn.) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Skarga do sądu służy na dwa rodzaje orzeczeń wydawanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej: na orzeczenie merytoryczne rozstrzygające spór co do istoty, czyli na wyrok, oraz na postanowienia kończące postępowanie odwoławcze, którymi są postanowienie o odrzuceniu odwołania oraz postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego (por. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r., V Ca 1209/11,
W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak: Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz. Lex 2014).

W niniejszej sprawie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych złożył skargę na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie zwrotu odwołania, wydane w oparciu o przepis art.187 ust. 6 ustawy PZP.

Sąd Okręgowy podziela pogląd dominujący w doktrynie, zgodnie z którym na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie zwrotu odwołania skarga nie przysługuje. Przepis art. 198a ust. 1 ustawy wyraźnie ogranicza zastosowanie przedmiotowego środka odwoławczego tylko do orzeczeń Izby, a nie do orzeczeń jej Prezesa (tak m.in. W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak: Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz. Lex 2014).

Reasumując, skarga podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Podstawa prawna - art. 198e ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

SSO Paweł Kieta SSO Wiktor Piber SSO Magdalena Nałęcz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiktor Piber,  Paweł Kieta ,  Magdalena Nałęcz
Data wytworzenia informacji: