Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Zs 107/21 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2021-12-10

Sygn. akt XXIII Zs 107/21

POSTANOWIENIE

Dnia 10 grudnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Aleksandra Komór

Protokolant:

Dominika Borden

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem:

zamawiającego Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau w O.

przeciwnika skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W.

na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 1 lipca 2021 r., sygn. akt KIO 1430/21

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie;

2.  zasądzić od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem postępowania skargowego.

Aleksandra Komór

Sygn. akt XXIII Zs 107/21

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. złożyła skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z 1 lipca 2021 r. sygn. Akt KIO

Przeciwnik skargi wniósł o oddalenie skargi, ewentualnie o jej odrzucenie z uwagi to, iż skarga została złożona gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego już się zakończyło.

Zamawiający wniósł o odrzucenie skargi, ewentualnie o umorzenie postępowania z uwagi na unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 588 ust. 1 Pzp Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi przepis ten nakazuje sądowi zmianę zaskarżonego orzeczenia i orzeczenie wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach nakazuje wydanie postanowienia. Natomiast art. 588 ust 2 Pzp nakazuje ponadto stosować sądowi przy rozpoznaniu skargi odpowiednio, odnoszące się do postępowania przed Izbą, przepisy art. 553-557 i art. 563-567 Pzp. Przepis art. 554 ust. 1 Pzp stanowi natomiast, iż Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi: 1) naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu lub systemu kwalifikowania wykonawców; 2) niezgodność projektowanego postanowienia umowy z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy. Oznacza to, że do uwzględnienia odwołania konieczne jest łączne spełnienie dwóch obligatoryjnych przesłanek, tj. przesłanki naruszenia przepisów ustawy oraz przesłanki wpływu tegoż naruszenia - choćby potencjalnego, na wynik postępowania z zamówienia publicznego. Z obowiązku zatem odpowiedniego stosowania przez sąd przepisów art. 553-557 Pzp wynika, iż do uwzględnienia przez sąd skargi koniecznym jest łącznie spełnienie przesłanki naruszenia przepisów ustawy oraz przesłanki wpływu tegoż naruszenia - choćby potencjalnego, na wynik postępowania z zamówienia publicznego. Drugą przesłanką natomiast jest niezgodność projektowanego postanowienia umowy z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy.

Wskazać następnie należy, iż zamawiający w dniu 23 lipca 2021 r. a zatem już po wydaniu przez KIO w dniu 1 lipca 2021 r. skarżonego orzeczenia, unieważnił stanowiące przedmiot niniejszej skargi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Bezspornym jest też, iż decyzja o unieważnieniu nie została zaskarżona przez żadnego z uczestników postępowania i jest prawomocna.

Dopiero po tej dacie została złożona skarga (...) sp. z o.o. w P..

Przekładając w tym stanie faktycznym przepis art. 553 ust. 1 Pzp na kanwę rozpoznawanej sprawy stwierdzić zatem należy, że przy merytorycznym rozpoznaniu skargi i jej oddaleniu lub jej uwzględnieniu i stwierdzeniu tą drogą naruszeń przepisów Pzp, ewentualnie ustalone naruszenia nie mogłyby mieć wpływu na wynik przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż postepowanie to nie toczy się już wobec jego unieważnienia w dniu 23 lipca 2021 r.

Zgodnie zaś z art. 588 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, Sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie, albo umarza postępowanie. Jeśli zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, Sąd umarza postępowanie i to stanowi podstawę rozstrzygnięcia tutejszego Sądu, a nie art. 355 k.p.c. ponieważ to jest lex specialis w stosunku do Kodeksu postępowania cywilnego i tylko w sprawach nieuregulowanych w Prawie zamówień publicznych możliwe jest stosowanie przepisów k.p.c. o apelacji i konsekwencji także, przepisów przed Sądem I instancji. Sąd O kręgowy podziela w tym zakresie stanowisko wyrażone w komentarzu do Prawa Zamówień Publicznych pod redakcją H. N. i M. W. (wydany przez Urząd Zamówień Publicznych 2021), zgodnie z którym unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot skargi, od którego zostało wniesione odwołanie stanowi podstawę do umorzenia postępowania skargowego. Odnoszą się także do wniosku strony w zakresie uchylania wyroku KIO należy także wskazać, iż warunkiem uchylenia orzeczenia jest fakt istnienia podstawy prawnej w tym zakresie. W przedmiotowej sprawie nie jest to możliwe także w oparciu o art. 588 ust. 3 gdyż stosujemy ten przepis tylko wtedy kiedy wskazane przesłanki występowały już na etapie postępowania odwoławczego przed KIO.

Postępowanie skargowe podlegało umorzeniu z uwagi na unieważnienie przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z tą chwilą bezprzedmiotowa jest kontrola Sądu czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które przestało istnieć w obrocie prawnym.

W konsekwencji Sąd Okręgowy zważył, że kontrola wyroku KIO poprzez merytoryczne rozpoznanie skargi jest zbędna i bezprzedmiotowa, stąd na podstawie art. 588 ust.3 orzekł jak w pkt 1. sentencji.

Orzeczenie o kosztach postępowania skargowego znajduje swoją podstawę prawną w art. 98 k.p.c., uznając skarżącego za przegrywającego w sprawie, ponieważ pomimo posiadania informacji o unieważnieniu postępowania złożył skargę na orzeczenie KIO, która to czynność spowodowała zaangażowanie procesowe strony przeciwnej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, sąd okręgowy orzekł jak w sentencji.

Aleksandra Komór

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Aleksandra Komór
Data wytworzenia informacji: