Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
7975

V Ca 498/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-04-17

Data publikacji: 2013-10-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ Zgodnie z art. 328 § 2 k.p.c. uzasadnienie powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. … Sąd jest zatem zobowiązany do wyjaśnienia motywów podjętego rozstrzygnięcia w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia. Jeśli uzasadnienie nie spełnia wymogów określonych w art. 328 § 2 k.p.c. wówczas orzeczenie podlega uchyleniu, zaś sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania. … Sąd Okręgowy nie był bowiem w stanie stwierdzić, czy prawo materialne i procesowe zostało należycie zastosowane. Warto także zauważyć, iż powyższe stanowisko jest powszechnie aprobowane w orzecznictwie i doktrynie … .”
Sygn. akt V Ca 498/13 POSTANOWIENIE Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maja Smoderek (spr.) Sędziowie: SO Oskar Rudziński SR del. Paweł Duda po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku E. W. z udziałem (...) o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 6 grudnia 2
Czytaj więcej»

V Ca 100/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-04-18

Data publikacji: 2013-11-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ … stawki dzierżawy gruntu … wynikające z załączników do uchwał i zarządzeń właściwych organów samorządowych, są stawkami rynkowymi, … nie są to stawki określone jedynie wobec pozwanej w niniejszej sprawie i na potrzeby tejże sprawy. Są to stawki stosowane w danym okresie czasu wobec wszystkich podmiotów dzierżawiących grunty od powoda. … gdyby pozwana zawarła umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości, obowiązywałyby ją stawki wynikające z uchwał i zarządzeń organów samorządowych. Takie same stawki byłyby zastosowane gdyby pozwana nie zajmowała przedmiotowej nieruchomości a powód wydzierżawiłby grunt innemu podmiotowi. W konsekwencji wysokość wynagrodzenia wyliczona w oparciu o wskazane stawki jest wynagrodzeniem ustalonym według cen rynkowych.”
Sygn. akt V Ca 100/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Agnieszka Fronczak Sędziowie SO Waldemar Beczek (spr.) SR del. Marcin Borcuch Protokolant sekr. sądowy Małgorzata Roś po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) przeciwko Z. B. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie z dn
Czytaj więcej»

V Ca 1159/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-04-29

Data publikacji: 2013-10-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ ... nadzwyczajny charakter instytucji wznowienia postępowania skierowanego przeciwko prawomocnemu wyrokowi powoduje, że przywrócenie stanu sprzed zamknięcia ulegającemu wznowieniu postępowania sądowego może nastąpić wyłącznie z powodów ściśle określonych w ustawie. ... Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że samo sformułowanie podstawy wznowienia w sposób odpowiadający przepisom art. 401-404 k.p.c. nie oznacza, że skarga opiera się na ustawowej podstawie wznowienia, jeżeli już z samego uzasadnienia skargi wynika, ze podnoszona podstawa nie zachodzi. Taka skarga, nie oparta na ustawowej podstawie wznowienia, podlega odrzuceniu ( art. 410 §1 k.p.c.)."
Sygn. akt V Ca 1159/13 POSTANOWIENIE Dnia 29 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Piotr Wojtysiak Sędziowie: SO Oskar Rudziński, SR(del.) Joanna Machoń po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Zakładu (...) przeciwko M. R. o zapłatę w przedmiocie skargi pozwanego o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie
Czytaj więcej»

V Ca 3555/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-04

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 3555/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Fronczak Sędziowie: SO Adrianna Szewczyk-Kubat (spr.) SR (del.) Dorota Walczyk Protokolant: Protokolant sądowy stażysta Justyna Krzysiak po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku K. P. z udziałem m. . W. o zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego (...) w W. z dni
Czytaj więcej»

V Ca 463/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-03-06

Data publikacji: 2014-05-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Treść postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wyznacza art. 677 § 1 i 2 k.p.c. a wynika z niego, że w postanowieniu wymienia się osobę spadkodawcy, wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, oraz określa się wysokość udziałów przypadających poszczególnym spadkobiercom. Na etapie stwierdzenia nabycia spadku poza zakresem kognicji sądu pozostają natomiast inne kwestie, takie jak: skład majątku spadkowego, obciążenie długami, zawarcie przez spadkodawcę w testamencie zapisów czy poleceń a także w jaki sposób spadek został przyjęty. Sąd stwierdzając nabycie spadku nie stwierdza w sentencji postanowienia także innych okoliczności, w szczególności nie wymienia zapisobierców, osób uprawnionych do zachowku ani innych osób mających roszczenia w stosunku do poszczególnych praw majątkowych należących do spadku … . … w przypadku czynienia przez spadkobiercę przeszkód co do realizacji zapisów w testamencie, zapisobiorcom przysługuje skuteczne roszczenie o wykonanie zapisu (art. 970 k.c.).”
Sygn. akt V Ca 463/13 POSTANOWIENIE Dnia 6 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Fronczak (spr.) Sędziowie: SO Oskar Rudziński SR del. Agnieszka Wiśniewska Protokolant: st. sekr. sąd. Urszula Widulińska po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku (...) w L. z udziałem K. D. , kuratora spadku po Z. K. - adwokat M. K. , (...) w W. (...) (...) , (...) w W. , (...) w K. , (...) , E. M. i K. W.
Czytaj więcej»

V Ca 2277/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-11-28

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ … Sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego. Tak więc z uwagi na postawienie wyłącznie zarzutu naruszenia prawa materialnego, Sąd Okręgowy nie był władny dokonać prawidłowości oceny dowodów dokonanej przez Sąd Rejonowy w kontekście wywodów zawartych w uzasadnieniu apelacji.”
Sygn. akt V Ca 2277/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Oskar Rudziński (spr.) Sędziowie SO Maja Smoderek SR del. Tomasz Pałdyna Protokolant st. sekr. sąd. Anita Piłatowicz po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) przeciwko J. K. o eksmisję na skutek apelacji powoda od wyroku częściowego Sądu Rejonowego (...) w Warszawie z d
Czytaj więcej»

V Ca 713/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-07-01

Data publikacji: 2014-04-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: „W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowany jest pogląd, że skierowanie powództwa o rzecz stanowiącą współwłasność powoduje konieczność pozwania wszystkich współwłaścicieli tej rzeczy. Mówiąc wprost po stronie pozwanej, inaczej niż po stronie powodowej, w procesie dotyczącym rzeczy będącej współwłasnością ma miejsce współuczestnictwo konieczne. … Procesowe konsekwencje powyższego reguluje art. 195 kpc stanowiący, że jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny, sąd wezwie stronę powodową, aby oznaczyła w wyznaczonym terminie osoby nie biorące udziału w taki sposób, by ich wezwanie lub zawiadomienie było możliwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora. Sąd wezwie osoby nie zapozwane do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych. Oznacza to, że przy współuczestnictwie koniecznym Sąd miał obowiązek wezwać … do udziału w sprawie w charakterze pozwanego. Powyższemu nie czyniło natomiast zadość zawiadomienie … na podstawie art. 84 kpc o toczącym się procesie … i jego udział w sprawie w charakterze interwenienta ubocznego … . W konsekwencji należy stwierdzić, że Sąd Rejonowy nie rozpoznał istoty sprawy z udziałem wszystkich podmiotów, których udział w sprawie był konieczny. Już tylko z tego względu zaskarżony wyrok należało uchylić, a sprawę przekazać do ponownego rozpoznania.”
Sygn. akt V Ca 713/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Dudziuk Sędziowie: SO Oskar Rudziński (spr.) SR del. Agnieszka Wiśniewska Protokolant: Protokolant sądowy stażysta Justyna Krzysiak po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. W. przeciwko (...) z udziałem interwenienta ubocznego (...) o ustalenie na skutek apelacji pozwanego od wy
Czytaj więcej»

V Ca 3385/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-03-15

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar ud uwodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ponadto proces cywilny rządzi się zasadą kontradyktoryjności. Skoro zatem powód nie podważył twierdzeń pozwanej, które znalazły potwierdzenie w zeznaniach powołanych przez nią świadków, słusznie Sąd przyjął powyższe twierdzenia za przyznane. … Oceniając skuteczność dręczenia nakazu zapłaty … wskazać należy, że art. 138 § 1 k.p.c. przewiduje, że jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Powyższy przepis określa dozwolone przypadki doręczeń zastępczych do rąk innych osób niż adresaci. Stanowi on wyjątek od reguły i powinien być interpretowany ściśle. Za ścisłą, a nie rozszerzającą, wykładnią tego przepisu przemawiają względy związane z zabezpieczeniem praw procesowych stron i uczestników postępowania. … doręczenia przewidziane w art. 138 i 139 § 1 k.p.c. oparte są na domniemaniu, że pismo sądowe dotarło do rąk adresata i że w ten sposób doręczenie zostało dokonane prawidłowo. Domniemanie to jednak może być przez stronę obalone. Adresat może bowiem dowodzić, że pisma nie otrzymał i o nim nie wiedział, gdyż osoba, której pismo doręczono zastępczo, bądź urząd, w którym je złożono, nie oddały mu pisma. W przedmiotowej sprawie pozwana wykazała, że w chwili doręczenia nakazu zapłaty nie mieszkała pod adresem podanym przez powoda, zatem nie można było uznać, iż doręczenie zastępcze dorosłemu domownikowi było skuteczne. Za domownika bowiem należy uznać krewnego lub powinowatego zamieszkującego wraz z adresatem pisma w jednym mieszkaniu lub domu, niezależnie od tego, czy równocześnie prowadzi z adresatem wspólne gospodarstwo domowe. „
Sygn. akt V Ca 3385/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Ewa Cylc (spr.) Sędziowie SO Maria Dudziuk SR del. Agnieszka Wiśniewska Protokolant sekr. sądowy Małgorzata Roś po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) przeciwko A. M. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego (...) w Warszawie z dnia 5 września 2012 r., sy
Czytaj więcej»

V Ca 2752/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-01-21

Data publikacji: 2013-11-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Powód zachował termin wypowiedzenia stosunku najmu, był uprawniony do dokonania wypowiedzenia. Wynajmujący uprzedził najemcę na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu oraz poinformował o dodatkowym terminie do zapłaty czynszu w ostatecznym wezwaniu do zapłaty. … strony układając … stosunek najmu, mogą zapobiec domniemaniu przedłużenia umowy. Z taką sytuacją mamy do czynienia na gruncie sprawy niniejszej, zgodnie bowiem z zapisem § 13 ust 3 umowy strony wyłączyły możliwość przedłużenia umowy, po jej uprzednim rozwiązaniu bądź wygaśnięciu, bez pisemnej zgody stron w trybie art. 674 k.c. … Nadto należy podkreślić, iż w doktrynie wyrażany jest pogląd, iż art. 674 k.c. w ogóle nie ma zastosowania, gdy najem wypowiedziano bez zachowania terminu wypowiedzenia, co miało miejsce w niniejszej sprawie.”
Sygn. akt V Ca 2752/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Tomasz Pałdyna Sędziowie SO Ewa Cylc SR del. Agnieszka Wiśniewska (spr.) Protokolant prot. sądowy stażysta Przemysław Szuty po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) przeciwko L. W. o eksmisję na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w
Czytaj więcej»

V Ca 1762/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-10-02

Data publikacji: 2013-06-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Jedynym sposobem, aby uniknąć dziedziczenia spadku… po jego otwarciu, było złożenie przez uczestniczkę … w ustawowym terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, co skutkowałoby utratą praw i obowiązków wchodzących w skład spadku ze skutkiem ex tunc. Wynika to z tego, że spadek nabywa się z chwilą otwarcia, a Sąd w postanowieniu spadkowym, które ma charakter deklaratoryjny, jedynie ustala kto nabył spadek w chwili jego otwarcia, natomiast nie może orzec wbrew dokonanym ustaleniom i przepisom prawa spadkowego, że spadkobiercą jest inna osoba… . Uczestniczka, w związku z tym, że przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w celu zabezpieczenia swoich interesów powinna zlecić komornikowi sporządzenie spisu inwentarza, gdyż będzie ponosiła odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku… .”
Sygn. akt V Ca 1762/12 POSTANOWIENIE Dnia 2 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Miśkowiec Sędziowie: SSO Marzanna Góral SSR del. Marcin Borcuch (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Marta Dziekańska po rozpoznaniu w dniu 2 października 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku (...) Bank S.A. w W. z udziałem (...) , J. G. , K. G. (1) , Z. K. (1) , A. G. (1) , K. G. (2) , P. C. , M. C. (1) , J. B. , M. M. , A. M. , P
Czytaj więcej»