Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
7621

XX GCo 254/15

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-04

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Sygn. akt XX GCo 254/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XX Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący SSO Anna Zborzyńska Protokolant stażysta Dorota Jeziorska po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2016 r. w Warszawie na rozprawie wniosku (...) w H. (Niemcy) z udziałem (...) Spółki z o.o. w W. o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego I nadaje klauzulę wykonalności wyrokowi Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w W. wydanego dnia
Czytaj więcej»

XVII AmE 1/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-15

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmE 1/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Sajur-Kordula Protokolant: Sekretarz sądowy Edyta Pronobis-Prońska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Elektrociepłowni (...) Sp. z o.o. z siedzibą w A. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę koncesji na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzę
Czytaj więcej»

I C 511/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 511/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Wagner Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Skolimowska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) W. z udziałem Prokuratora Okręgowego w Warszawie o zapłatę kwoty 9.220.236 zł I oddala powództwo główne i ewentualne; II zasądza od M. K. na rzecz (...) W. kwotę 14.400 (c
Czytaj więcej»

V Ca 1706/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-12-03

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ … utrata możliwości korzystania z rzeczy jest jedną z postaci szkody majątkowej, która pozostaje w normalnym związku przyczynowym z czynem niedozwolonym. Normalnym następstwem kolizji samochodowej, w wyniku której doszło do uszkodzenia samochodu, jest utrata możliwości korzystania z samochodu. Adekwatny związek przyczynowy istnieje również pomiędzy uszkodzeniem samochodu a kosztami wynajmu pojazdu zastępczego. Pozbawienie poszkodowanego możliwości korzystania z pojazdu uszkodzonego w trakcie kolizji skutkuje tym, że ma on prawo wynająć pojazd zastępczy i pozostaje to w związku przyczynowym z kolizją.… W niniejszej sprawie doszło zatem do przerzucenia ciężaru dowodu, które wynika z domniemania faktycznego, iż skoro poszkodowany przedstawił rachunek w postaci faktury VAT za wynajem pojazdu zastępczego, jak również inne dokumenty stanowiące podstawę do wystawienia tejże, a autentyczność tych dokumentów nie jest kwestionowana, to ubezpieczyciel sprawcy szkody ma obowiązek wyłożoną na wynajem pojazdu zastępczego kwotę zwrócić. Dopiero wykazanie, iż poszkodowany świadomie lub przez niedbalstwo zapłaciłby kwotę wyższą niż powinien, mogłoby zwalniać ubezpieczyciela z odpowiedzialności za tę nadwyżkę. … przy weryfikacji stawki czynszu wynajmu pojazdu wskazanej przez powoda, należało przyjąć stawki wynajmu pojazdów przez firmy świadczące usługę wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy. Wynajem ten rządzi się bowiem innymi prawami, niż wypożyczanie samochodów dla celów turystycznych, tj. przez wypożyczalnie działające przy hotelach i lotniskach.”
Sygn. akt V Ca 1706/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maja Smoderek Sędziowie: SSO Oskar Rudziński (spr.) SSR del. Agnieszka Wiśniewska Protokolant: sekr. sądowy Anna Misiejuk po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w P. przeciwko Towarzystwu (...) S.A w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

XX GCo 168/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2017-05-18

trafność 100%

Sygn. akt XX GCo 168/15 POSTANOWIENIE Dnia 26 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, Wydział XX Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Rachocka po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego oraz nadanie klauzuli wykonalności po
Czytaj więcej»

II C 257/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-02-12

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 257/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie – II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Sylwia Urbańska Protokolant: sekr. sąd. Wioletta Powała po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi J. Z. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. o uchylenie wyroku sądu polubownego ad hoc z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie (...) I oddala skargę; I
Czytaj więcej»

V Ca 288/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-05-17

Data publikacji: 2013-07-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ … ordynowanie leków dopuszczonych do obrotu na terenie naszego kraju na zasadach określonych przepisami jest niezbywalnym uprawnieniem każdego lekarza. Obejmuje to również uprawnienie lekarza do określenia konkretnego sposobu dawkowania leku, uznanego przez lekarza za właściwy, z uwzględnieniem potrzeb terapeutycznych konkretnego pacjenta. … Podany na recepcie sposób dawkowania leku jest o tyle istotny, że to on pozwala należycie ocenić, czy ilość jednorazowo przepisanego jednemu pacjentowi leku jest mu niezbędna do maksymalnie trzymiesięcznej kuracji. Dokonanie takiej oceny … jest zaś ustawowym obowiązkiem osoby realizującej receptę, która powinna przeliczyć przepisaną na recepcie ilość leku i sprawdzić, czy ilość ta odpowiada ilości, która może być jednorazowo wydana zgodnie z odrębnymi przepisami, a więc z uwzględnieniem przesłanki przeznaczenia na potrzeby maksymalnie trzymiesięcznej kuracji. … „ „ Charakterystyka produktu leczniczego - …dokument ten nie niesie ze sobą treści o charakterze normatywnym i nie zawiera zapisów o randze przepisów prawa obowiązujących czy to lekarzy w zakresie dawkowania danego leku, czy też farmaceutów w zakresie wydawania danego leku. Charakterystyka produktu leczniczego jest informacja producenta o danym preparacie…” „ … nie można też zgodzić się z poglądem pozwanego, …jakoby „trzymiesięczne stosowanie” oznaczało okres działania leku w organizmie pacjenta. Sąd Okręgowy uznaje, że pod pojęciem „trzymiesięcznej kuracji” rozumieć należy przedział czasowy, w którym aplikuje się lekarstwo.”
Sygn. akt V Ca 288/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Ewa Cylc Sędziowie SO Beata Gutkowska (spr.) SR del. Anna Strączyńska Protokolant sekr. sądowy Beata Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowemu dla
Czytaj więcej»

XXVI GC 336/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-08-28

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXVI GC 336/12 POSTANOWIENIE Dnia 28 sierpnia 2012r Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Owczarewicz po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2012r w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa P. F. i A. F. przeciwko (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o zapłatę postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 174 §1 pkt 4 k.p.c. SSO Agnieszka Owczarewicz UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 25 kw
Czytaj więcej»

XVII AmC 11640/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-11

Data publikacji: 2017-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 11640/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSR del. Adam Malinowski Protokolant: Maciej Gembarzewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2014 r. w W. sprawy z powództwa Stowarzyszenie (...) w P. przeciwko (...) sp. jawna (...) . W. i T. W. w C. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone 1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wyko
Czytaj więcej»

V Ca 442/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-11-13

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Treścią przewidzianego w art. 222 § 1 k.c. roszczenia windykacyjnego, zwanego także roszczeniem wydobywczym, jest przyznane właścicielowi żądania wydania oznaczonej rzeczy przez osobę, która włada jego rzeczą. Legitymowanym do wystąpienia z takim roszczeniem windykacyjnym jest właściciel rzeczy, na którym - w myśl art. 6 k.c. - spoczywa ciężar udowodnienia, że przysługuje mu prawo własności. Biernie legitymowana jest natomiast osoba, która faktycznie włada cudzą rzeczą bez podstawy prawnej - a zatem zarówno posiadacz, jak i osoba władająca nią w cudzym imieniu, czyli dzierżyciel, przy czym to znowu na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że pozwany włada rzeczą, bowiem fizyczne władanie rzeczą przez pozwanego stanowi przesłankę skutecznego pozwania w procesie windykacyjnym… . Element fizycznego władania rzeczą występuje zarówno w konstrukcji posiadania samoistnego, jak i zależnego (art. 336 k.c.) oraz dzierżenia (art. 338 k.c.). Władającym może być więc niemający tytułu prawnego posiadacz samoistny, ale gdy oddał on rzecz (zachowując status posiadacza samoistnego) w faktyczne władanie posiadaczowi zależnemu, roszczenie windykacyjne powinno być skierowane wyłącznie wobec posiadacza zależnego; gdy zaś posiadacz samoistny lub zależny oddali rzecz dzierżycielowi - pozwać skutecznie można tego ostatniego.”
Sygn. akt V Ca 442/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Cylc (spr.) Sędziowie: SO Oskar Rudziński SO Anna Strączyńska Protokolant: sekr. sądowy Anna Misiejuk po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. przeciwko A. S. (1) o wydanie nieruchomości na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejono
Czytaj więcej»