Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 100/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-11-27

Sygn. akt XX GC 100/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Joanna Sieradz

Protokolant:

sekr. sądowy Agnieszka Gamus

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa B. B.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o stwierdzenie nieważności uchwał

1.  stwierdza nieważność uchwały numer 3 z dnia 12 grudnia 2016 r. podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w przedmiocie powołania Członka Zarządu Spółki – W. K. (1);

2.  stwierdza nieważność uchwały numer 4 z dnia 12 grudnia 2016 r. podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w przedmiocie powołania Członka Zarządu Spółki – M. P. (1);

3.  stwierdza nieważność uchwały numer 5 z dnia 12 grudnia 2016 r. podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego;

4.  stwierdza nieważność uchwały numer 6 z dnia 12 grudnia 2016 r. podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w przedmiocie zmiany Aktu założycielskiego Spółki;

5.  stwierdza nieważność uchwały numer 7 z dnia 12 grudnia 2016 r. podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w przedmiocie umorzenia udziałów Spółki;

6.  zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda B. B. kwotę 11.907,00 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.080,00 (jeden tysiąc osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Joanna Sieradz

Sygn akt: XX GC 100/17

UZASADNIENIE

Powód B. B. w dniu 02 lutego 2017 r. (wpływ bezpośredni) złożył pozew przeciwko pozwanemu (...) sp. z o.o. w W. o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pozwanej spółki (...) sp. z o.o. w W.: uchwały nr 3 w sprawie powołania członka zarządu pozwanej spółki W. K. (1), uchwały nr 4 w sprawie powołania członka zarządu pozwanej spółki M. P. (1), uchwały nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego pozwanej spółki, uchwały nr 6 w sprawie zmiany Aktu założycielskiego pozwanej spółki, uchwały nr 7 w sprawie umorzenia udziałów pozwanej spółki. Powód wniósł również o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych.

Uzasadniając żądania pozwu powód wskazał, iż jest udziałowcem pozwanej spółki, w której posiada (...) udziałów stanowiących ok. (...) kapitału zakładowego. Dalej powód wskazał, iż zaskarżone uchwały zostały zaprotokołowane w protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 grudnia 2016 r. objętym Altem Notarialnym o Rep (...) przez notariusza M. S.. Powód podniósł, że nie został poinformowany o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Powód przyznał, iż otrzymał korespondencję, która miała jakoby zawiadomić go o zwołaniu zgromadzenia, nie zawierała ona jednak zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, co zostało potwierdzone poprzez zaprotokołowanie czynności otwierania korespondencji w obecności notariusza S. B.. W związku z tym, iż nie powiadomiono powoda o zwołaniu zgromadzenia w dniu 12 grudnia 2016 r. powód nie był obecny na tym zgromadzeniu i nie brał udziału w podejmowaniu skarżonych uchwał.

Powód podniósł, iż powództwo o stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwal jest uzasadnione okolicznością wadliwego zwołania zgromadzenia bazując zaś na doświadczeniu życiowym należy również przyjąć, że powód będący głównym udziałowcem pozwanej spółki nie zignorowałby uczestniczenia w podejmowaniu uchwal w sprawie powołania do zarządu spółki osób będących w konflikcie z powodem, bądź też prowadzących do wyzbycia się przez powoda z prawa decydowania na zgromadzeniach wspólników czy też o umorzeniu w całości własnych udziałów.

W dniu 25 kwietnia 2017 r. (wpływ bezpośredni) pozwany (...) sp. z o.o. w W. złożył odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa w całości.

Uzasadniając swoje stanowisko pozwany zaprzeczył zarzutom powoda, jakoby Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2016 r. zostało zwołane nieprawidłowo.

Ponadto pozwany podważył stanowisko powoda mówiąc, że odebrana przez powoda przesyłka nie zawierała zawiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników pozwanej spółki. Według pozwanego, powód usunął z przesyłki zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników, a dopiero potem udał się do notariusza celem dokonania protokołowanego otwarcia przesyłki. Pozwany podniósł, iż powód został prawidłowo powiadomiony o planowanym zgromadzeniu wspólników, w przewidzianym prawem terminie.

Dalej pozwany podniósł ,iz powód prowadzi konkurencyjny wobec pozwanego podmiot (...) sp. z o.o., a także przez składanie fałszywych oświadczeń wobec innych podmiotów działa na szkodę pozwanej spółki.

W dalszym toku sprawy stanowiska stron nie uległy zmianie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. została w dniu 06 września 2001 r. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (...). Kapitał zakładowy spółki wynosi (...) zł. Wspólnikami spółki są G. K., posiadający (...) udziałów o łącznej wartości (...) zł orz powód G. B., posiadający (...) udziałów o łącznej wartości (...) zł. Spółka reprezentowana jest przez zarząd, którego jedynym członkiem jest G. K., który jako jedyny członek zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki. (odpis KRS pozwanej k. 13-190

Zgodnie z treścią Aktu Założycielskiego pozwanej spółki § 14 ust. 1 i 2 uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględna większością głosów oddanych chyba, że przepisy k.s.h. stanowią inaczej, zaś wszelkie zmiany aktu założycielskiego spółki wymagają jednomyślności. (Akt założycielski – akt notarialny rep. A nr. (...) z 07.12.2015 r. k.30-33)

W dniu 28 listopada 2016 r. pozwany nadał przesyłkę pocztową listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, adresowaną do powoda B. B., na adres ul. (...), (...)-(...) W.. Przesyłkę tą odebrała matka powoda A. B. w dniu 29 listopada 2016 r. o czym niezwłocznie powiadomiła adresata ww. przesyłki – powoda. A. B. po odebraniu przesyłki, nie otwierała jej i nie próbowała zapoznać się jej treścią. (potwierdzenie nadania przesyłki k. 107, potwierdzenie odbioru przesyłki k. 108, zeznania świadka A. B. na rozprawie w dniu 16.05.2018 r. 00:10:30, 00:11:43, 00:12:04)

Po odrąbaniu od matki ww. przesyłki, nie otwierając jej, powód w dniu 01 grudnia 2016 r. udał się do kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusza S. B. przy ul. (...) w W., celem zaprotokołowania faktu treści znajdującej się w otrzymanej przez niego korespondencji skierowanej do jego osoby od pozwanej spółki. ( protokół z otwarcia przesyłki z dnia 01.12.2016 r. – wypis aktu notarialnego rep. (...) r. sporządzony przez notariusza S. B. wraz z zawartością przesyłki k. 20-29)

Z czynności otwarcia przesyłki notariusz S. B. sporządził protokół w formie aktu notarialnego o repertorium A nr (...), w którym notariusz stwierdził, iż powód otworzył ww. list polecony (koperta nie naruszona, nie posiadająca śladów wcześniejszego jej otwarcia), zaś koperta zawierała cztery nie połączone kartki formatu A4 będące wydrukiem z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki (...) sp. z o.o. w W., pobrane na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 listopada 2016 r. (protokół z otwarcia przesyłki z dnia 01.12.2016 r. akt notarialny rep. (...) r. sporządzony przez notariusza S. B. wraz z zawartością przesyłki k. 20-29)

W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki (...) sp. z o.o. (pozwanej), na zgromadzeniu nie obecny powód ani też jego pełnomocnik. Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki (...) sp. z o.o. sporządziła notariusz M. S., rep. (...). Przewodniczącym zgromadzenia został P. K. (1), który stwierdził, że nadzwyczajne zgromadzeni wspólników zostało zwołane prawidłowo. (Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pozwanej spółki z m12.12.2016 r –wypis aktu notarialnego sporządzony przez notariusza M. S. rep. (...) k. 37-48)

Na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki (...) Sp. z o.o. w dniu 12 grudnia 2016 r. zostały podjęte następujące uchwały:

1.  uchwała nr 3 powołująca Członka Zarządu w osobie W. K. (1);

2.  uchwała nr 4 powołująca Członka Zarządu w osobie M. P. (1);

3.  uchwała nr 5 podwyższająca w drodze zmiany Aktu Założycielskiego spółki (...) Sp. z o.o. kapitału zakładowego z kwoty (...) zł do kwoty (...) z, tj o kwotę (...) zł poprzez utworzenie (...) nowych udziałów spółki o wartości nominalnej (...) zł każdy, o łącznej wartości nominalnej (...) zł; wyłączono równocześnie prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników P. K. (1) i B. B. do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki; nowoutworzone udziały przeznaczono do objęcia w całości przez W. K. (2), który miał pokryć je wkładem pieniężnym w kwocie (...)

4.  uchwała nr 6 zmieniająca § 8 ust. 1 nadająca mu następujące brzmienie: „kapitał zakładowy spółki wynosi (...) zł Na kapitał składa się (...) równych i niepodzielnych udziałów po (...) zł każdy udział” § 8 ust. 3 nadając mu następujące brzmienie: „udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: B. B. (...) udziałów o wartości nominalnej (...) zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej (...) zł, P. K. (1): posiada (...) udziały o wartości nominalnej (...) zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej (...) zł, W. K. (2), objął (...) udziały o wartości nominalnej (...) zł każdy udział o łącznej wartości (...) zł i pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości (...) zł. § 11, nadając mu następujące brzmienie: „1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku, albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego, 2. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udział ma być umorzony, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie udziałów dokonywane jest za wynagrodzeniem, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne), 3. Dopuszcza się możliwość przymusowego morzenia udziałów Wspólnika, gdy ten działa na szkodę Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych lub prowadzi działalność konkurencyjną, za którą uznaje się uczestnictwo Wspólnika w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organy spółki kapitałowej., 4. Wynagrodzenie należne Wspólnikowi za przymusowo umorzone udziały nie może być niższe od wartości aktywów netto przypadających za udział, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. 5. Wynagrodzenie należne Wspólnikowi, w wysokości określonej w ust. 4 powyżej zostanie wypłacone w formie pieniężnej w ciągu 2 miesięcy od daty uchwały Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu udziałów”§ 14 ust. 1 i 2 Aktu założycielskiego nadając im następujące brzmienie: „1. Uchwały Zgromadzenie Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej, o ile zostały podjęte przez Zgromadzenie, na którym byli obecni wspólnicy reprezentujący 2/3 kapitału zakładowego, jeśli Kodeks spółek handlowych nie wymaga kwalifikowanej większości głosów. 2. Wszelkie zmiany Aktu założycielskiego spółki wymagają kwalifikowanej wiąskości 2/3 głosów” oraz dodająca ust. 2 w § 15: „Kadencja członka zarządu wynosi 5 lat” oraz § 17 „Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników” i usuwająca § 10 z Aktu założycielskiego spółki.

5.  Uchwała nr 7 na podstawie której umorzono przymusowo wszystkie należące do powoda udziały w spółce pozwanej za wynagrodzeniem w wysokości (...) zł powołując się na dzielność konkurencyjną powoda. W związku z powyższym uchwałą tą obniżono kapitał zakładowy spółki do (...) ł., na który składać się miało (...) udziały, o wartości (...) zł każdy. Jednocześnie zmieniono § 8 ust. 3 Atu Założycielskiego Spółki wskazując, iż udziały zostały objęte przez P. K. (1)(...) udziały i W. K. (2)(...) udziały.

(Okoliczność bezsporna, Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pozwanej spółki z m12.12.2016 r –wypis aktu notarialnego sporządzony przez notariusza M. S. rep. (...) k. 37-48)

W dniu 27 stycznia 2017 r. (data wpływu do sądu) złożono do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym obejmujące zmiany podjęte na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników pozwanej spółki w dniu 12 grudnia 2018 r. (Fotokopie wniosku KRS-Z3 złożonego przez pozwaną spółkę k.49-64)

Powód w dniu 02 lutego 20187 r., złożył do tut. Sądu pozew o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pozwanej spółki. (okoliczność bezsporna – data wpływu wskazana przez biuro podawcze sadu k .2)

W toku postępowania Sąd ustalił, iż pomiędzy wspólnikami pozwanej spółki: powodem B. B. oraz pełniącym funkcję prezesa zarządu spółki P. K. (1) istnieje konflikt zarówno na tle rodzinnym, jak i biznesowym, który przejawia się zarówno w wielu postepowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, jak i organami ściągania. (okoliczność bezsporna, pozew k. 2-9, odpowiedź na pozew k. 86-88, zeznania świadka A. B. na rozprawie w dniu 16.05.2018 r. 00:13:53, 00:17:43, 00:19:03, 00:20:37, 00:23:45)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów przeprowadzonych w toku postępowania, w tym dokumentów, zeznań świadka A. B. oraz przesłuchania powoda.

Sad ograniczył dowód z przesłuchania stron do przesłuchania jedynie strony powodowej z uwagi na fakt, iż strona pozwana nie stawiała się na rozprawy pomimo wielokrotnych wezwań, a także dowód ten wobec pozostałego materiału domowego zgormadzonego w sprawie nie doprowadziłby do zmiany ustaleń stanu faktycznego.

Sąd pominął również dowód z zeznań świadka M., której Sąd wyznaczył ostateczny termin złożenia zeznań na 27 listopada 2018 r. z uwagi na jej wcześniejsze niestawianie się na rozprawy, na którym miała być przesłuchana w charakterze świadka. Zaznaczyć przy tym należy, iz na rozprawę wyznaczoną na dzień 27 listopada 2018 r. ww. świadek nie stawił się mimo prawidłowego doręczenia zawiadomienia. Świadek M. P. (2) przed rozprawą wyznaczona na ww. termin poinformował Sąd, iż z uwagi nie będzie mogła się stawić, przesyłając jednocześnie skany zaświadczeń lekarskich, które nie pochodziły jednakże od lekarza sądowego. Z uwagi na to, iz zgodnie z treścią art. 2141 ust. 1 k.p.c. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego, Sąd wobec nie przedstawienia takiego dokumentu pominął dowód z zeznań ww. świadka.

Pozwany przedstawił również kserokopię dokumentu zatytułowane „Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników” opatrzonego datą 28 listopada 2016 r. adresowanego do powoda. Pozwany wywodził, iż oryginał ww. dokumentu został przesłany powodowi w przesyłce nadanej w dniu 28 listopada 2016 r., a odebranej przez matkę powoda A. B.. Sąd nie dał jednakże wiary twierdzeniom powoda, iż ww. przesyłka zawierała zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników. Okoliczność zawartości przesyłki pocztowej nadanej przez powoda w dniu 28 listopada 2016 r. został bowiem potwierdzona przez notariusza co znalazło swój wyraz w protokole z dokonania otwarcia przesyłki sporządzonej w formie aktu notarialnego. (pismo k. 105)

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie powoda jest w pełni zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 252 § 1 k.s.h osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250 k.s.h. przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał wspólników sprzecznych z ustawą. Z § 3 art. 252 k.s.h. wynika zaś termin wskazujący na prawo do wniesienia powództwa i wynosi on sześć miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały.

Powód swoje uprawnienie do złożenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał wynosił z swojej nieobecności na zgromadzeniu wspólników, wywołanej jego wadliwym zwołaniem. Jednocześnie należy wskazać, iż powód dochował zakreślonego ustawą terminu do zaskarżenia uchwał, gdyż pozew został złożony przez powoda w dniu 02 lutego 2017 r. a więc przed upływem sześciu miesięcy od dnia powzięcia zaskarżonych uchwał, w tym stanie rzecz ustalenie dnia powzięcia informacji przez powoda o uzyskaniu informacji o przedmiotowym zgromadzeniu było bezprzedmiotowe.

W pozwie powód wskazał, iż o niezgodności uchwał, o których nieważność wnosił świadczy brak prawidłowego zwołania w trybie art. 238 k.s.h. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ponieważ zarząd pozwanej spółki nie skierował do niego zawiadomienia o planowanym terminie zgromadzenia. Ponadto powód podnosił, iż przesyłka, która według pozwanego miała zawierać zawiadomienie o terminie zgromadzenia wspólników, została wysłana przez pozwanego z naruszenie dwutygodniowego terminu określonego w art. 238 § 1 k.s.h. Jednocześnie powód podnosił, iż z uwagi na treść uchwał, a także pozycję powoda w pozwanej spółce, a także na okoliczności związane z istniejącym konfliktem pomiędzy wspólnikami pozwanej spółki, do powzięcia zaskarżonych uchwał by nie doszło w sytuacji prawidłowego powiadomienia powoda o zwołanym zgromadzeniu.

Pozwany dążąc do oddalenia powództw podnosił, iż z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wynika, iż przedmiotowe zawiadomienie zostało wysłane listami poleconymi w dniu 28 listopada 2016 r. na adresy wspólników (k. 37). Jednocześnie pozwany zaprzeczał twierdzeniom powoda, że ten nie został zawiadomiony, zaprzeczając okolicznościom otwarcia przesyłki potwierdzonym w protokole notarialnym sporządzonym przez notariusza S. B.. Dodatkowo pozwany zwracał uwagę na konflikt między wspólnikami pozwanej spółki, a także na rzekome działania konkurencyjne powoda względem pozwanej.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iz Sąd nie uznał, podnoszonych przez pozwana spółkę argumentów wskazujących na działania konkurencyjne i działania przestępcze względem pozwanej spółki, czy też względem innych osób. Przedmiotem niniejszego postepowania było ustalenie ważności zaskarżonych uchwał na konkretnym zgromadzeniu wspólników, Sąd badał więc jedynie przesłanki warunkujące ważność bądź też nieważność wskazanych w pozwie uchwał, podjętych w takich a nie innych warunkach. Okoliczności istnienie konfliktu pomiędzy osobami zaangażowanymi w działalności spółki, jakkolwiek stwierdzonego przez Sąd, mogły mieć znaczenie tylko w takim zakresie w jakim wpływały na przedmiot niniejszego postępowania. W takim więc wypadku zarzuty pozwanego odnoszące się do zachowania powoda, czy też jego pełnomocnika, odnoszące się do ich działalności względem czy to spółki, czy też innych osób, jako niezwiązane bezpośrednio z okolicznościami podnoszonymi przez powoda jako uzasadniające stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał nie zostały objęte rozpoznaniem przez Sąd.

Powód, powołując się na sporządzony przez notariusza S. B. akt notarialny (Rep (...)) wskazał, korespondencja nadana przez zarząd pozwanej spółki zawierała jedynie wydruk z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pozwanej. Przedmiotowy akt pozostaje zatem w sprzeczności ze złożonym przez P. K. (2) oświadczeniem złożonym podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 12 grudnia 2016 r., jakoby zawiadomienia o tymże zgromadzeniu zostały przesłane do wszystkich wspólników. Ponadto, powód nie został poinformowany o zwołaniu zgromadzenia w żaden inny, nieformalny sposób.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 79 prawa o notariacie, notariusz może sporządzać protokoły, również w formie aktu notarialnego, w celu stwierdzenia czynności zdarzeń wywołujących skutki prawne. Takim zdarzeniem, jest zdaniem Sądu również okoliczności otwarcia koperty mającej zawierać dokumenty, z których obecnością mogą wiązać się określone skutki prawne. Zgodnie bowiem z treścią art. 238 k.s.h. zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników, w zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. Podkreślić przy tym należy, iz wadliwe zwołanie zgromadzenia wspólników może być przesłanką do stwierdzenie nieważności uchwały podjętej na tymże zgromadzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Sądu, istotną okolicznością było ustalenie zawartości przesyłki adresowanej do powoda, z której otwarcia notariusz sporządził protokół. Sąd ustalił, iz przedmiotowa przesyłka adresowana do powoda nie zawierała zaproszenia na zgromadzenie wspólników planowane na dzień 12 grudnia 2016 r. Okoliczność powyższa została ustalona na podstawie protokołu, sporządzonego w formie aktu notarialnego przez notariusza S. B.. Podnieść należy, iż Sąd nie miał podstaw do podważenia czynności otwarcia przedmiotowej korespondencji w obecności notariusza. Podkreślić należy, iz notariusz jest osobą zaufania publicznego, umocowaną przez prawodawcę do wykonywania czynności w formie, która nadaje tym czynnościom szczególny wymiar dowodowy. Taką formą jest akt notarialny, który posiada charakter dokumentu urzędowego, a wiec stanowiącego dowód tego co zostało w nich urzędowo poświadczone.

Wskazać trzeba, iż notariusz sporządził protokołu w formie aktu notarialnego na dowód zawartości przesyłki adresowanej do powoda. W tym zakresie Sąd nie znalazł podstaw do podważenia samego aktu notarialnego, ani tego co zostało w nim stwierdzone. Pozwany, który podważał twierdzenia powoda w zakresie zawartości przesyłki podnosił, iż podczas zgromadzenia wspólników został sporządzony w formie aktu notarialnego protokół, w którym notariusz potwierdził, iz wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni o terminie zgromadzenia. W ocenie Sądu okoliczność ta nie mogła jednakże podważyć twierdzeń powoda, jako że w protokole ze zgromadzenia wspólników z dnia 12 grudnia 2016 r. znajduje się jednie informacja, iż przewodniczący zgromadzenia stwierdza iż zgromadzenia zostało zwołane prawidłowo. Jakkolwiek Sąd nie ma podstaw do podważenia okoliczności, że takie stwierdzenie przewodniczącego podczas przedmiotowego zgromadzenia wspólników padło, tak jest to okoliczność inna niż sama prawidłowość zwołania zgromadzenia, która nie musi się przecież pokrywać z takim a nie innym stwierdzeniem przewodniczącego przedmiotowego zgromadzenia.

Jednocześnie pozwany wskazywał, iż powód sfałszował przesyłkę, udając się do notariusza już po wcześniejszym jej otwarciu i usunięciu zaproszenia, powołując się na rzekome wcześniejsze zachowania powoda. Zarzuty te jednakże w sytuacji ich nie udowodnienia nie mogły wpłynąć na oceną wadliwość zawiadomienia powoda o terminie przedmiotowego zgromadzenia wspólników.

Podsumowując powyższe, Sąd ustalił, iż powód, jako wspólnik pozwanej spółki, nie został prawidłowo powiadomiony o planowanym terminie zgromadzenia wspólników wyznaczonym na dzień 12 grudnia 2016 r. jako że wysłana do powoda przesyłka, która miała zawierać stosowne zatroszczenie, była w rzeczywistości takiego zaproszenia pozbawiona. Powód zatem nie został powiadomiony o planowanym zgromadzeniu wspólników.

Na marginesie należy podkreślić, iż nawet przy założeniu, iż przysyłka zawierała stosowne zaproszenie, w niniejszej sprawie istnieją przesłanki do stwierdzenia nieprawidłowości w zawiadomieniu powoda o terminie zgromadzenia. Mianowicie, zdaniem Sądu również smak data nadania przesyłki pocztowej, 28 listopada 2016 r., wskazuje na niezachowanie co najmniej dwutygodniowego terminu powiadomienia wspólnika. Jeśli bowiem 28 listopad 2016 r. (poniedziałek) przesyłka zawierająca zaproszenie została nadana na adres wspólnika to dwutygodniowy termin kończył się z o północy 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) a wiec już po upływie wskazanego w at. 238 k.s.h. terminu. W takim też wypadku należy uznać, iż zarząd pozwanej spółki nie zachował terminu do zawiadomienia wspólnika o planowanym terminie zgromadzenia. Oznacza to, iż również w takim wypadku przedmiotowe zgromadzenie zostało wadliwie zwołane.

Z uwagi na okoliczność, iż doręczona powodowi przesyłka nie zawierała zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników na dzień 12 grudnia 2016 r., a ponadto przesyłka ta została nadana z naruszeniem terminu wskazanego w art. 238 k.s.h. i tym samym powód nie był obecny na tymże Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników powód posiadał legitymację do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał na podstawie art. 252 § 1 w zw. z art. 250 pkt 4 k.s.h.

Uchwały, które zaskarżył powód nie mogły również zostać skutecznie podjęte w trybie przewidzianym w art. 240 k.s.h., gdyż przepis ten wymaga reprezentacji całego kapitału zakładowego przy podejmowaniu uchwał bez formalnego zwołania zgromadzenia. Z uwagi na nieobecność powoda na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r. kapitał zakładowy nie był w całości reprezentowany, gdyż powód posiada (...) udziałów. B. B. nie udzielił również pełnomocnictwa upoważniającego inną osobę do wykonywania prawa głosu z jego udziałów przy podejmowaniu uchwał.

Zgodnie z powszechnym poglądem orzecznictwa, jak i doktryny, aprobowanym również przez tut. Sąd, przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały mogą mieć charakter formalny lub materialny, to jednak uchybienia formalne (np. wadliwość zwołania zgromadzenia), także w stadium poprzedzającym podjęcie uchwały, mogą być skuteczną podstawą żądania stwierdzenia nieważności uchwały tylko wówczas, jeśli wywarły wpływ na jej treść.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, zdaniem Sądu wadliwość zwołania zgromadzenia miała niewątpliwy wpływ na treść zapadłych podczas niej uchwał. Wskazać bowiem należy, iż powód jest wspólnikiem większościowym, który może zablokować podjęcie jakiejkolwiek uchwały, bowiem ich podjęcie wymaga bezwzględnej większości głosów, zaś zmiana statutu spółki (aktu założycielskiego) wymaga jednomyślności wspólników. Wobec powyższego (...) udziałów powoda, stanowiących ok (...) kapitału zakładowego powoduje, iż sprzeciw powoda spowodowałby niepodjęcie żadnej z zaskarżonych przez powoda uchwał. Wskazać bowiem należy, iż zarówno powołanie W. K. (2), jak i M. P. (2), a wiec osób z którymi powód pozostaje w konflikcie, lub osób zależnych od osób pozostających w konflikcie z powodem, jak również uchwał zmierzających do ograniczenia roli powoda w spółce, a następnie do jego wykluczenia powoduje, iż zasadne jest twierdzenie, iż w przypadku prawidłowego zwołania zgromadzenia, powód stawiłby się na nim i mógłby zagłosować przeciwko zaskarżonym uchwałom doprowadzając tym samym do ich oddalenia.

W tym stanie rzeczy, Sąd uznał powództwa za w całości zasadne, uznając wadliwość zwołania zgromadzenia, która to wadliwość następnie wpłynęła na ich treść, tym samym Sąd stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki (...) sp. z o.o., o czym orzekł w pkt. I-V niniejszego wyroku.

Na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., powodowi, jako wygrywającemu proces, należał się zwrot kosztów od pozwanego. Zasądzony zwrot objął zwrot poniesionej przez powoda opłaty od pozwu 10.000 zł, będącej iloczynem zaskarżonych uchwał i opłaty od każdego z roszczeń o stwierdzenie nieważności odnoszącego się do poszczególnych uchwał (2.000,00) zł, koszty zastępstwa procesowego składające się z opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł) i wynagrodzenia radcy prawnego ustalonego na podstawie § 8 pkt 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (1.080,00 zł) – obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.

SSO Joanna Sieradz

ZARZĄDZENIE

(...)

SSO Joanna Sieradz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Muchlia
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Sieradz
Data wytworzenia informacji: