Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 158/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-09-14

Sygn. akt XX GCo 158/11

POSTANOWIENIE

Dnia 14 września 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Joanna Sieradz

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: G. A. z siedzibą w R. (Niemcy)

z udziałem: S. K.

o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

postanawia: wniosek oddalić

SSO Joanna Sieradz

UZASADNIENIE

Sąd Polubowny, Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Handlu (...) w L. w dniu 14 lipca 2008 roku wydał orzeczenie w sprawie nr 13-701.

W dniu 5 sierpnia 2011 r. wnioskodawca wniósł o stwierdzenie i nadanie wykonalności w/w wyrokowi. Do wniosku załączył m.in. odpis wyroku Sądu Arbitrażowego z tłumaczeniem przysięgłym oraz potwierdzenia umowy z dnia 5 lipca 2007 roku wystawione przez brokerów z tłumaczeniem przysięgłym.

W myśl art. 1213 k.p.c. o uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis. Jeżeli wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta albo zapis na sąd polubowny nie są sporządzone w języku polskim, strona jest obowiązana dołączyć uwierzytelniony ich przekład na język polski.

Cytowany przepis określa podstawowe warunki, jakie winien spełniać wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku Sądu Polubownego. W ocenie Sądu zaś niniejszy wniosek nie spełnia tych warunków, co uniemożliwia jego pozytywne rozpoznanie.

Mianowicie do wniosku nie został załączony oryginał wyroku Sądu Polubownego ani jego odpis poświadczony przez ten Sąd. Do wniosku, zdaniem Sądu, a wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, załączona została jedynie kopia odpisu wyroku poświadczonego przez Sąd Arbitrażowy. Brak, jest bowiem atrybutów oryginalności poświadczenia, czy to pieczątki Sądu odróżniającej się istotnie od treści tego dokumentu czy podpisu osoby poświadczającej. Ponadto brak jest umowy z zapisem na Sąd Polubowny. Przedłożone potwierdzenia umowy z dnia 5 lipca 2007 roku zdaniem Sądu nie spełniają wymagania nałożonego przez art. 1213 kpc. Rzeczone potwierdzenia w istocie mogły stanowić podstawę wydania wyroku Sądu Arbitrażowego według prawa kraju, w którym ma siedzibę Sąd Polubowny, jednakże prawo polskie do uznania lub stwierdzenia wyroku Sądu Arbitrażowego bezwzględnie wymagają złożenia zapisu na Sąd Polubowny. Jedynym wyjątkiem jest możliwość złożenia jego urzędowo sporządzonego odpisu.

Mając zatem powyższe na względzie należało orzec jak w postanowieniu.

SSO Joanna Sieradz

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Sieradz
Data wytworzenia informacji: