Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 285/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-01-16

Sygn. akt XX GCo 285/14

POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Przemysław Feliga

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) w B. (Niemcy)

z udziałem R. K.

o stwierdzenie prawomocności orzeczenia sadu zagranicznego

postanawia:

1.  stwierdzić wykonalność przez nadanie klauzuli wykonalności wyroku zaocznego sądu Krajowego Republiki Federalnej Niemiec w H., 5 Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt 5 O 306/11 St z dnia 9 sierpnia 2012 r. oraz kwocie 5 450,22 Euro, zasądzonej tytułem kosztów postępowania z dnia 21 sierpnia 2012 r.;

2.  zasądzić od R. K. na rzecz (...) w B. (Niemcy) kwotę 377 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w tym 17 zł (siedemnaście złotych) tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

SOO Przemysław Feliga

UZASADNIENIE

Powód wskazał, że wyrokiem zaocznym z dnia 9 sierpnia 2012 r. Sąd Krajowy Republiki Federalnej Niemiec w H. nakazał Uczestnikowi R. K. zapłacić na rzecz (...) w B. (Niemcy) kwotę 79 739,20 Euro wraz z odsetkami w wysokości 5 punktów procentowych ponad stopę bazową od dnia 12 czerwca 2012 r. Ponadto w zakresie kosztów na podstawie zestawienia z dnia 21 sierpnia 2012 r. przyznano Wnioskodawcy kwotę 5 450,22 Euro wraz z odsetkami w wysokości 5 punktów procentowych ponad stopę bazową od momentu doręczenia wyroku tytułem zwrotu kosztów sądowych (k.15-17).

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Wedle art. 53 ust. 1. Rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12 z 16.1.2001, str. 1), Strona, która powołuje się na uznanie orzeczenia lub wnosi o stwierdzenie wykonalności, zobowiązana jest do przedstawienia odpisu orzeczenia spełniającego warunki wymagane do uznania go za posiadający moc dowodową; ust. 2 Bez uszczerbku dla art. 55 strona, która wnosi o stwierdzenie wykonalności, zobowiązana jest ponadto do przedstawienia zaświadczenia zgodnie z art. 54.

Art. 54 Rozporządzenia w/w, stanowi, że Sąd albo inny właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym wydane zostało orzeczenie, wystawia, na wniosek, zaświadczenie, używając formularza według załącznika V do niniejszego rozporządzenia.

Do wniosku wnioskodawca załączył wymagane dokumenty: odpis wyroku Sądu Krajowego w H. z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt 5 O 306/11 St, postanowienie z dnia 21 sierpnia 2012 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym, zaświadczenie z Sądu Krajowego w H. z dnia 3 września 2014 r. według wzoru z załącznika V do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2001 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

W myśl art. 1150 KPC orzeczenia sądów państw obcych w sprawach cywilnych, nadające się do wykonania w drodze egzekucji, stają się tytułami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd polski. Stwierdzenie wykonalności następuje, jeżeli orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi, oraz nie istnieją przeszkody określone w art. 1146 § 1 i 2.

Wyrok zaoczny z dnia 9 sierpnia 2012 r. wydany przez Sąd Krajowy Republiki Federalnej Niemiec w H., sygn. akt 5 O 306/11 St jest prawomocny, a majątek uczestnika znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nadto Sąd nie stwierdził istnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 1150 KPC w związku z art. 1146 § 1 i 2 KPC.

W związku z powyższym Sąd postanowił jak w punkcie 1 sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 98 i 99 k.p.c. w związku z art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz § 10 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

SSO Przemysław Feliga

Zarządzenie: (...):

-(...)

- (...)

SSO Przemysław Feliga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Feliga
Data wytworzenia informacji: