Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII GCo 8/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-03-02

Sygn. akt XXIII GCo 8/16

POSTANOWIENIE

Dnia 02 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca)

Sędziowie: SO Małgorzata Siemianowicz - Orlik

SO Renata Puchalska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 02 marca 2016 r., w Warszawie

sprawy z wniosku konsorcjum: B. S., P. S., M. R. i (...) Spółki Jawnej w S.

z udziałem zamawiającego Skarbu Państwa – Inspektoratu Uzbrojenia

z udziałem oferenta (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania skargowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w W.

postanawia

1.  odrzucić wniosek;

2.  zwrócić wnioskodawcy 100,00 zł tytułem uiszczonej opłaty od wniosku.

SSO Małgorzata Siemianowicz - Orlik SSO Wiktor Piber SSO Renata Puchalska

Sygn. akt XXIII GCo 8/16

UZASADNIENIE

P. S., B. S., (...) spółka jawna oraz M. R. wnieśli o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania skargowego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 18 lutego 2016 r., poprzez zakazanie zamawiającemu Skarbowi Państwa – Inspektoratowi Uzbrojenia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego z (...) sp. z o.o. w P., po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację pracy rozwojowej – od etapu Projektowanie i Rozwój oraz dostawę sprzętu pn. „Kontenerowa piekarnia polowa kr. Rydz”, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniosek podlegał odrzuceniu jako niedopuszczalny.

Na podstawie art. 198a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.poz. 2164) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Ustęp 2 w/w przepisu ustawy precyzuje zakres odesłania do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on bowiem, że w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 nie stanowią inaczej.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami odpowiedniego stosowania przepisów, niektóre z nich mają zastosowanie wprost, bez żadnych modyfikacji i zabiegów adaptacyjnych, inne tylko pośrednio, a więc z uwzględnieniem konstrukcji, istoty i odrębności postępowania, w którym znajdą zastosowanie, a jeszcze inne nie mogą być wykorzystane w żadnym zakresie (zob. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2004r., III CZP 110/03, LEX nr 84302).

Postępowanie apelacyjne uregulowane jest w kodeksie postępowania cywilnego w części pierwszej, tytule VI, dziale V (od art. 367 k.p.c.). Postępowanie zabezpieczające uregulowane zostało natomiast w części drugiej Kodeksu (od art. 730 k.p.c.).

Brak jest zatem podstaw, aby w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu wywołanym złożeniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (lub przed wszczęciem postępowania, jak w rozpoznawanym przypadku) orzekać na podstawie przepisów innych niż dotyczące postępowania apelacyjnego, co wprost wynika z brzmienia
art. 198a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego należało uznać złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia za niedopuszczalny i w konsekwencji – odrzucić wniosek na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art.373 k.p.c. w zw. z art. 198a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sąd Okręgowy z urzędu zwrócił stronie całą uiszczoną opłatę od pisma odrzuconego (art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych –tekst jednolity Dz.U.2014.poz.1025 ze zm.).

SSO Małgorzata Siemianowicz - Orlik SSO Wiktor Piber SSO Renata Puchalska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiktor Piber,  Małgorzata Siemianowicz-Orlik ,  Renata Puchalska
Data wytworzenia informacji: