Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII GCo 82/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-10-03

Sygn. akt XXIII GCo 82/16

POSTANOWIENIE

Dnia 3 października 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca)

Sędziowie: SO Małgorzata Siemianowicz - Orlik

SO Bolesław Wadowski

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 r., w Warszawie

sprawy z wniosku (...) spółki akcyjnej w W.

z udziałem zamawiającego Skarbu Państwa – Ministra Spraw Zagranicznych

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania skargowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w W.

postanawia

1)  odrzucić wniosek o zabezpieczenie;

2)  zwrócić wnioskodawcy 100,00 zł tytułem uiszczonej opłaty od wniosku.

SSO Małgorzata Siemianowicz – Orlik SSO Wiktor Piber SSO Bolesław Wadowski

Sygn. akt XXIII GCo 82/16

UZASADNIENIE

Uprawniony – (...) S.A. w W. wniósł o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania skargowego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej
z 24 sierpnia 2016 r., poprzez wydanie postanowienia zakazującego Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Zagranicznych dokonania czynności wskazanych przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 24 sierpnia 2016 r., a w szczególności:

odrzucenia oferty uprawnionego,

ujawnienia informacji objętych przez uprawnionego ochroną, jako tajemnica przedsiębiorstwa,

dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej,

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa zarządzalnego i administrowalnego środowiska w architekturze chmury dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych”, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, wszczętego skargą uprawnionego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlegał odrzuceniu jako niedopuszczalny.

Na podstawie art. 198a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.poz. 2164) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje wyłącznie skarga do sądu.

Ustęp 2 w/w przepisu ustawy precyzuje zakres odesłania do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on bowiem, że w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 nie stanowią inaczej.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami odpowiedniego stosowania przepisów, niektóre z nich mają zastosowanie wprost, bez żadnych modyfikacji i zabiegów adaptacyjnych, inne tylko pośrednio, a więc z uwzględnieniem konstrukcji, istoty i odrębności postępowania, w którym znajdą zastosowanie, a jeszcze inne nie mogą być wykorzystane w żadnym zakresie (zob. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2004r., III CZP 110/03, LEX nr 84302).

Postępowanie apelacyjne uregulowane jest w kodeksie postępowania cywilnego w części pierwszej, tytule VI, dziale V (od art. 367 k.p.c.).

Postępowanie zabezpieczające uregulowane zostało natomiast w części drugiej Kodeksu (od art. 730 k.p.c.).

Brak jest zatem podstaw, aby w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu wywołanym złożeniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (lub przed wszczęciem postępowania, jak w rozpoznawanym przypadku) orzekać na podstawie przepisów innych niż dotyczące postępowania apelacyjnego, co wprost wynika z brzmienia
art. 198a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego należało uznać złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia za niedopuszczalny i w konsekwencji – odrzucić wniosek na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 373 k.p.c. w zw. z art. 198a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sąd Okręgowy z urzędu zwrócił wnioskodawcy całą uiszczoną opłatę od pisma odrzuconego (art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych –tekst jednolity Dz.U.2014.poz.1025 ze zm.).

SSO Małgorzata Siemianowicz – Orlik SSO Wiktor Piber SSO Bolesław Wadowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiktor Piber,  Małgorzata Siemianowicz-Orlik ,  Bolesław Wadowski
Data wytworzenia informacji: