Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIV Co 56/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-06-17

Sygn. akt XXIV Co 56/14

UZASADNIENIE

Pismem z 28 marca 2014 r. (...) z siedzibą w Estonii złożyła wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku Międzynarodowego Niezależnego Sądu Arbitrażowego w R. z 14 grudnia 2013 r. wydanego przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W..

W uzasadnieniu wnioskodawczyni wskazała, że na mocy powyższego wyroku została zasądzona na jego rzecz od uczestniczki kwota 1.002.470 Euro, która do dnia dzisiejszego nie została przez uczestniczkę uiszczona. Dlatego też wnioskodawca planuje skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia swoich roszczeń.

Stosownie do art. 1212 § 1 k.p.c. wyrok sądu polubownego ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po jego uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności. Zgodnie zaś z art. 1213 k.p.c.
O stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis. Jeżeli wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta albo zapis na sąd polubowny nie są sporządzone w języku polskim, strona jest obowiązana dołączyć uwierzytelniony ich przekład na język polski. Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego nadającego się do egzekucji następuje, jak wynika z art. 1214 § 2 k.p.c., poprzez nadanie mu przez Sąd klauzuli wykonalności.

Wnioskodawczyni przedstawiła oryginał wyroku sądu polubownego (k. 15 - 18) wraz z tłumaczeniem przysięgłym (k. 19 - 23) oraz oryginał sporządzonego w języku polskim zapisu na sąd polubowny (k. 26). Tym samym zostały spełnione formalne przesłanki rozpoznania wniosku, określone w art. 1213 k.p.c.

Jak wynikało z treści przedstawionej przez wnioskodawczynię umowy strony postanowiły poddać pod rozstrzygnięcie stałego sądu polubownego - Niezależnego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego z siedzibą w R. - istniejący pomiędzy nimi spór o zapłatę kwoty 1.000.000 Euro na podstawie wystawionego przez uczestniczki na rzecz wnioskodawczyni weksla własnego z 30 marca 2012 r. płatnego do 31 października 2013 r. W świetle treści art. 1157 k.p.c., zgodnie z którym jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego sprawy o prawa majątkowe, za wyjątkiem spraw o alimenty, uznać należało, że nie została naruszona dyspozycja art. 1214 § 3 pkt 1 k.p.c. Również w świetle klauzuli porządku publicznego określonej w art. 1214 § 3 pkt 2 k.p.c. brak było przeszkód do stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego w niniejszej sprawie.

Rozpatrując niniejszą sprawę pod kątem przesłanek określonych w art. 1215 k.p.c. stwierdzić należało, że uczestnik był prawidłowo zawiadomiony o wszczęciu procedury przed sądem arbitrażowym, a poddana pod rozstrzygnięcie sprawa objęta była ważnym i skutecznie zawartym przez strony zapisem na sąd polubowny. Zarówno postępowanie przed sądem polubownym jak i jego skład był zgodny z umową stron, zaś zgodnie z treścią wyroku wszedł on w życie 14 grudnia 2013 r., jest ostateczny i wiążący dla stron, oraz nie służy od niego odwołanie. Uczestniczka nie wykonała także ciążącego na niej zobowiązania przed upływem terminu do jego dobrowolnego spełnienia, tj. do 28 grudnia 2013 r. Tym samym również w świetle wzmiankowanego art. 1215 k.p.c. brak jest przeszkód do stwierdzenia wykonalności przedłożonego przez wnioskodawczynię wyroku sądu polubownego.

Podsumowując, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego uznać należało, że zasadne jest w niniejszej sprawie stwierdzenie przez Sąd wykonalności wyroku Międzynarodowego Niezależnego Sądu Arbitrażowego w R. z 14 grudnia 2013 r., w związku z czym nadano mu klauzulę wykonalności co do kwoty dochodzonego roszczenia w kwocie 1.000.000 Euro oraz kwoty 2.470 Euro z tytułu kosztów postępowania przed sądem polubownym - w sumie 1.002.470 Euro.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając nimi w całości uczestniczkę jako stronę przegrywającą. Koszty wnioskodawczyni w niniejszej sprawie stanowiła uiszczona opłata od wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego w kwocie 300 zł i taką też kwotę zasądzono na jej rzecz od uczestnika.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Matuszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: