Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 941/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-07-17

Sygn. akt III C 941/17

POSTANOWIENIE

Dnia 17 lipca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Witkowska

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2017 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. C.

przeciwko Bankowi (...) Spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie w sprawie;

2.  zwrócić W. C. ze Skarbu Państwa – kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1.000 zł (jednego tysiąca złotych) tytułem zwrotu całej opłaty od pozwu.

SSO Ewa Witkowska

UZASADNIENIE

Powód W. C. wystąpił w dniu 07.07.2017r. z pozwem przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. o zapłatę w związku z umową o kredyt hipoteczny nr (...)z dnia 27.11.2006r. zmienionej aneksem nr (...) z dnia 12.11.2007r. Wnosząc pozew uiścił opłatę sądową od pozwu w kwocie 1.000 zł. ( pozew k. 2-20, potwierdzenie przelewu k. 29)

Pełnomocnik powoda pismem z dnia 11.07.2011r. cofnął pozew co do roszczenia głównego oraz ewentualnego, wskazując, że konieczne jest zmodyfikowanie żądania łączące się z koniecznością dokonania ponownego obliczenia kwot dochodzonych pozwem. Wniósł o zwrot opłaty od pozwu. ( pismo k. 80)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 203 § 1 kpc, pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. W myśl art. 203 § 4 kpc Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

W razie cofnięcia przez powoda pozwu ze skutkiem prawnym lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 355 § 1 kpc).

Cofnięcie pozwu w niniejszej sprawie było dopuszczalne. Powód złożył oświadczenie w prawnie dopuszczalnej formie jeszcze przed wysłaniem odpisu pozwu stronie przeciwnej. Uzyskanie zgody pozwanej na dokonanie czynności nie było konieczne. W ocenie Sądu, czynność strony powodowej należy poczytywać jako zgodną z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego. Nie ujawniły się przy tym okoliczności, na podstawie których należałoby wnioskować, iż czynność ta zmierza do obejścia prawa.

Z uwagi na powyższe, na mocy art. 203 § 1 kpc w zw z art. 355 § 1 kpc, postanowiono jak w pkt 1 sentencji.

O zwrocie opłaty sądowej orzeczono w pkt 2 na podstawie art. 79 pkt 1 lit „b” ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma cofniętego, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem opisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.

SSO Ewa Witkowska

ZARZĄDZENIE

1.  (...);

2.  (...)

SSO Ewa Witkowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Witkowska
Data wytworzenia informacji: