Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 222/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-09-03

Sygn. akt XX GCo 222/12

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2012r

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy

XX Wydział Gospodarczy


w następującym składzie:
Przewodniczący: SSO Maciej Kruszyński
po rozpoznaniu w dniu 3 września 2012r w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku (...) S.A. w Z.
z udziałem (...) S.A. w W.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek

UZASADNIENIE

(...) SA w Z. wnosił o zabezpieczenie przyszłego powództwa o o ustalenie w trybie art. 189 k.p.c. rzeczywistej wysokości straty wynikającej z podziału wyniku finansowego Konsorcjum firm (...) SA i (...) SA D. a.s. oraz odpowiedzialności za szkodę powstałą z tytułu nienależytego wykonywania przez (...) SA umowy konsorcjum z dnia 12.11.2009 r. oraz umowy realizacyjnej z dnia 01.09.2010 r. obowiązku jej pokrycia przez (...) SA poprzez ustanowienie dla uprawnionego zakazu potrąceń i zbywania wierzytelności.

Sąd Okręgowy w Warszawie zważył co następuje:

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia jeżeli uprawdopodobni się roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, tj. jeżeli brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Zdaniem Sądu Okręgowego, wbrew twierdzeniem strony powodowej brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku. Na obecnym etapie postępowania, zebrany

materiał dowodowy nie pozwala przyjąć roszczenia powoda za uprawdopodobnione. Nie przesądzając o treści przyszłego rozstrzygnięcia należy zauważyć, że wątpliwości budzi interes prawny powoda z wystąpieniem z powództwem o ustalenie w trybie art. 189 k.p.c. „rzeczywistej wysokości straty wynikającej z podziału wyniku finansowego Konsorcjum firm (...) SA i (...) SA D. a.s. oraz odpowiedzialności za szkodę powstałą z tytułu nienależytego wykonywania przez (...) SA umowy konsorcjum z dnia 12.11.2009 r. oraz umowy realizacyjnej z dnia 01.09.2010 r. obowiązku jej pokrycia przez (...) SA". Przepis art. 189 k.p.c. stanowi szczególną podstawą materialną powództwa, dają stronie możliwość ustalenia stosunku prawnego lub prawa. Regulacja ta jednak nie daje podstaw do ustalania faktów lub stanu faktycznego i to w taki sposób, że w toku postępowania Sąd ma ustalić i wskazać stronie np. wysokość należnego jej odszkodowania (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10.03.2010 l ACa 140/10; LEX nr 628177 oraz wyrok SN z 16 listopada 1965 r., l PR 389/65. OSPiKA 1966/11/243).

Już zatem wstępna analiza żądania powoda, zawarta w treści pozwu rodzi uzasadnione zastrzeżenia co do jego zasadności. Żądanie pozwu winno bowiem dokładnie określać jakiego stosunku prawnego lub prawa ustalenia strona się domaga. Zatem powództwo zakreślone w sposób, w jaki uczynił to uprawniony prima facie jest powództwem, które nie nadaje się do skutecznego dochodzenia w trybie art. 189 k.p.c..

Konkludując, zdaniem Sądu Okręgowego pozwany na obecnym etapie postępowania nie uprawdopodobnił żądania na tyle, by uwzględnić wniosek o zabezpieczenie powództwa.

Wobec nie uprawdopodobnienia roszczenia pominięto kwestię interesu prawnego w wystąpieniu z wnioskiem o zabezpieczenie.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak wyżej. (art. 730 § 1 k.p.c., 730 1 k.p.c.).

SSO Maciej Kruszyński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: