Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXV C 1486/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2022-04-13

Sygn. akt XXV C 1486/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Anna Ogińska-Łągiewka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Warszawie

sprawy z powództwa M. B., S. K., A. W. i M. Z.

przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w W.

o stwierdzenie nieważności albo stwierdzenie nieistnienia albo uchylenie uchwały

1.  oddala powództwo,

2.  ustala, że powód wygrał niniejszą sprawę w całości, pozostawiając wyliczenie kosztów procesu referendarzowi sądowemu.

Sygn. akt XXV C 1486/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 2 sierpnia 2017 r. (sprecyzowanym w dniu 1 września 2017 r.), skierowanym przeciwko pozwanej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w W., powodowie M. B., S. K., A. W. i M. Z. wnieśli o:

1.  stwierdzenie nieważności lub stwierdzenie nieistnienia względnie uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w W. z dnia 22 czerwca 2017 r., 27 czerwca 2017 r. i 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru i zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020, która nie została odrębnie zredagowana, nie nadano jej numeru i odnotowana została jedynie w protokole Walnego Zgromadzenia,

2.  zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powodowie podali, że kwestionowana przez nich uchwała została podjęta w czasie obrad Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni przeprowadzonych z rażącymi nadużyciami, jak również z naruszeniem przepisów ustawy oraz w sposób sprzeczny z postanowieniami statutu, regulaminu i dobrymi obyczajami.

Powodowie wskazali, że w imieniu nieobecnych osób działali pełnomocnicy nieposiadający prawidłowego umocowania. Podnieśli oni także zarzut naruszenia tajności głosowania i sposobu głosowania nad uchwałami. Wskazali także, że pozwana odmówiła powodom A. W. i M. B. prawa do skorzystania z pomocy eksperta-prawnika. Powodowie wskazali również szereg nadużyć w przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia: wybór Prezydium I części Walnego Zgromadzenia w składzie przewodniczącego P. M., a w II części Walnego Zgromadzenia przewodniczącego w osobie P. M., którzy byli jednocześnie kandydatami do Rady Nadzorczej; niedopuszczenie do prawa głosu członka Rady Nadzorczej powoda A. W.; bezzasadne odwołanie powódki M. Z. z funkcji przewodniczącej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej bez podania podstawy prawnej i uzasadnienia; brak prezentacji kandydatów na członków do Rady Nadzorczej i uniemożliwienie zadawania pytań tym kandydatom; naganne zachowanie adwokat odpowiedzialnej za obsługę prawną Walnego Zgromadzenia. Powodowie wskazali także, że wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektów uchwał wniesionych przez członków w sprawach istotnych (pkt 11) został złożony bez racjonalnego uzasadnienia i brak było podstaw do podjęcia głosowania w tym zakresie ( pozew – k. 2-13, sprecyzowanie pozwu – k. 51-59).

W odpowiedzi na pozew pozwana Spółdzielnia wniosła o oddalenie powództw i zasądzenie na jej rzecz kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu pozwana wskazała na brak wymogu co do odrębnego zredagowania uchwały. Podkreśliła także wynikającą z przepisów prawa możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, czego nie wyłącza żadna ustawa ani statut Spółdzielni, a co więcej przepisy prawa nie wymagają, aby dokument pełnomocnictwa zawierał poza imieniem i nazwiskiem jeszcze inne dane, jak np. pesel czy numer dowodu. W ocenie pozwanej brak również podstaw do stwierdzenia, aby głosowanie w formie elektronicznej było niezgodne ze statutem. Na początku głosowań uchwalono zaś nowy regulamin, umożliwiający głosowanie w formie elektronicznej. Za niezasadne uznać należy również twierdzenia powodów co do tego, że głosowanie elektroniczne naruszyło zasadę tajności głosowania. Wydawanie członkom oznakowanych pilotów do głosowania wynikało jedynie z konieczności zabezpieczenia własności firmy prowadzącej głosowanie przed zabieraniem pilotów po odbytych obradach. Członkowie byli również informowani o możliwości pobrania dwóch pilotów w razie gdyby jako pełnomocnicy chcieli oddać odmienne głosy. Zdaniem pozwanej osoba, którą chcieli wprowadzić na obrady A. W. i M. B. nie spełniała kryterium „eksperta”, zaś jego wprowadzenie miało tylko na celu przeszkadzanie w obradach. Ponadto samo nie uznanie M. Z. za eksperta nie miało znaczenia, bowiem w każdej części Walnego Zgromadzenia przebywała ona na sali i rozmawiała z członkami spółdzielni, w związku z czym korzystała z możliwości instruowania ich, jednak bez posiadania prawa głosu. Pozwana podniosła też, że żaden przepis prawa nie wyłącza możliwości bycia w składzie Prezydium Walnego Zgromadzenia osób kandydujących do Rady Nadzorczej. Żaden z kandydatów nie ma również obowiązku uczestniczenia w każdej części Walnego Zgromadzenia, aby się zaprezentować. Zarzuty kierowane personalnie do pełnomocnika pozwanej są zaś niezasadne i niedopuszczalne ( odpowiedź na pozew – k. 67-80).

Strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska w dalszym toku postępowania.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powodowie M. B., S. K., A. W. i M. Z. są członkami (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w W. ( okoliczność bezsporna).

Zgodnie z § 23 ust. 2 statutu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, wybory do organów Spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu również następuje w głosowaniu tajnym. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie.

W myśl § 26 ust. 4 statutu, członek ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

Zgodnie z § 30 ust. 1 statutu, projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia do zwołującego zebranie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków (ust. 2). Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni ( statut Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej – k. 18-36).

Pismem Zarządu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 30 maja 2017 r. członkowie Spółdzielni zostali zawiadomieni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w trzech częściach w dniach: 22 czerwca 2017 r., 27 czerwca 2017 r. i 29 czerwca 2017 r. o godzinie 17:00 w Sali konferencyjnej w (...) Izbie (...) ul. (...) w W.. Każda z części Walnego Zgromadzenia obejmowała członków Spółdzielni zamieszkujących odmienne nieruchomości. Do zawiadomienia dołączony został proponowany porządek obrad, obejmujący m.in. w punkcie 6a sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. oraz w punkcie 8 wybory do Rady Nadzorczej. W proponowanym porządku obrad poinformowano jednocześnie o prawie zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i projektami uchwał, które były wyłożone do wglądu do dnia 8 czerwca 2017 r. w tymczasowej siedzibie Spółdzielni przy ul. (...) w W.. Wskazano także, że członek spółdzielni może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, podkreślono, że Zarząd zwraca się z prośbą o zabranie dowodów tożsamości, które umożliwią identyfikację na liście obecności ( zawiadomienie – k. 14-15, porządek obrad – k. 16).

Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia były wywieszone na klatkach schodowych oraz zamieszczono je w Internecie. Harmonogram walnego zgromadzenia był wyłożony i nie było żadnych przeszkód żeby się z nim zapoznać. Walne zgromadzenie z 2017 r. nie różniło się od poprzednich zgromadzeń ( zeznania świadka M. N. – k. 650v, zeznania świadka J. M. – k. 652-652v, zeznanie świadka A. M. – k. 680, zeznania świadka W. M. – k. 685, zeznania świadka E. M. – k. 686, zeznania świadka M. G. – k. 698v).

W piśmie skierowanym do Zarządu Spółdzielni w dniu 4 czerwca 2017 r. trzynastu członków Spółdzielni (w tym powódka M. Z.) wniosło o zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r. i poddanie pod głosowanie wymienionych w piśmie spraw. Żądania te nie dotyczyły sposobu głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej ( pismo z dnia 4 czerwca 2017 r. – k. 114-116).

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się w trzech częściach w dniach: 22 czerwca 2017 r., 27 czerwca 2017 r. i 29 czerwca 2017 r. Z każdej części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej sporządzony został Protokół. W toku Walnego Zgromadzenia A. K. zgłosiła wniosek formalny o wyłączenie z porządku obrad pkt 11 .Wniosek o wyłączenie pkt 11 z porządku obrad został przegłosowany na każdej części Walnego Zgromadzenia. Na każdej z części obrad poddano pod głosowanie uchwałę nr (...) w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków (...), wprowadzającego głosowanie w formie elektronicznej. Przed głosowaniem nad tą uchwałą, S. H., przedstawiciel firmy specjalizującej się w elektronicznej obsłudze Walnych Zgromadzeń, zaprezentowała elektroniczny system głosowania poprzez użycie pilota. Wskazała, że system działa w dwóch trybach – jawnym i tajnym. Wszystkie głosy są anonimowe i nie ma możliwości ingerencji w wynik głosowania. Po każdym głosowaniu wyświetlane są wyniki i drukowany protokół, który jest przekazywany Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. S. H. wytłumaczyła, że każda osoba wraz z mandatem otrzymała pilot, natomiast członek Spółdzielni, który ma również pełnomocnictwo ma możliwość dwukrotnego zagłosowania, a w przypadku chęci oddania odmiennych głosów wydawany jest drugi pilot. Zapoznała zgromadzonych z funkcją przycisków i wykonano głosowanie próbne . Na Wszystkich częściach obrad przegłosowano również czas wystąpień do trzech minut ( protokół z I części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r. – k. 119-160, protokół z II części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r. – k. 293-330, protokół z III części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. – k. 443-476, zeznania świadka S. H. – k. 735-745).

Na przewodniczącego Prezydium I części Walnego Zgromadzenia wybrany został K. M., a na przewodniczącego Prezydium II części Walnego Zgromadzenia wybrany został A. M., którzy byli kandydatami na członków Rady Nadzorczej ( protokół z I części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r. – k. 119-160, protokół z II części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r. – k. 293-330) .

Na Walnym Zgromadzeniu podjęte zostały uchwały nr: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) i (...) ( protokół z I części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r. – k. 119-160).

Uchwałą nr (...) Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej przyjęto tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków (...). Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem uchwały głosowało 215 członków, przeciw głosował 1 członek. W myśl § 12 ust. 1 Regulaminu, wybory członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Dopuszcza się głosowanie na kandydatów do Rady Nadzorczej poprzez certyfikowany system głosowania elektronicznego. Wyboru sposobu głosowania dokonuje podmiot zwołujący zebranie ( uchwała nr (...) Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w III częściach w dniach 22.06.2017, 27.06.2017 r., 29.06.2017 r. – k. 82, Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków (...) k. 85-90, zeznania świadka M. N. – k. 650v-651v).

Przy podpisywaniu listy obecności przez członków Spółdzielni wydawano im piloty do głosowania i wpisywano numer pilota na liście obecności. Po zakończeniu walnego zgromadzenia piloty były oddawane w punkcie rejestracji, w związku z wpisaniem numerów pilotów na liście obecności nie było już potrzeby zapisywania zwrotu. Jeden pilot oznaczał jeden głos. Jeżeli osoba uprawniona do głosowania posiadała również pełnomocnictwo do reprezentowania innego członka Spółdzielni, należało wydać również drugi pilot. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad osoba obsługująca system udzielała wszystkim zebranym instrukcji obsługi pilotów, omawiała przebieg głosowań, przeprowadzała głosowanie próbne i odpowiadała na pytania. Rozpoczęcie głosowania w typie wyborczym zarządzał przewodniczący, po czym informatyk wyświetlał listę kandydatów na ekranie i przypominał zasady głosowania. Głosowanie na każdego kandydata odbywało się osobno. Bezpośrednio po zakończeniu głosowań nad kandydatami sporządzany był protokół, a wyniki wyświetlane były na ekranie ( elektroniczna obsługa walnego zgromadzenia – k. 595-596, informacja dotycząca sposobu przeprowadzania głosowań – k. 594, zeznania świadka S. H. – k. 735-745).

W czasie obrad szczegółowo wyjaśniono jak działa głosowanie za pomocą pilota. Jeżeli ktoś czegoś nie zrozumiał lub nie dosłyszał to była możliwość dopytania. Głosowanie za pomocą pilotów nie sprawiało problemów. Osoby, które miały pełnomocnictwo, jeżeli chciały otrzymywały dwa piloty. Pomimo tego, że pilot był przypisany do danej osoby to była zachowana tajność głosowania. Informacje o tym, do kogo jest przypisany pilot posiadał tylko operator, nie były one nikomu udostępniane. Nie ma możliwości sprawdzenia kto jak głosował z danego pilota. Nikt nie zgłaszał zastrzeżeń co do działania pilotów ( zeznania świadka R. D. - k. 605- 605v, zeznania świadka A. P. – k. 605v-606, zeznania świadka M. N. – k. 650v, zeznania świadka J. M. – k. 652, zeznania świadka A. M. – k. 680, zeznania świadka W. M. – k. 685i zeznania świadka E. M. – k. 686, zeznania świadka M. G. – k. 698v-699, zeznania świadka S. H. – k. 735-745).

Uchwała w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej, objęta punktem 9 porządku obrad została podjęta i zaprotokołowana bez spisywania odrębnej uchwały. Przed jej podjęciem na I części obrad A. W. zapytał czy może zadawać pytania kandydatowi na członka Rady Nadzorczej, zaś z sali zaproponowano aby kandydaci obecni na sali pokazali się. Przewodniczący WZ odczytał kolejno zgłoszone kandydatury, nad którymi członkowie głosowali w kolejności alfabetycznej ( protokół z I części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r. – k. 154, protokół z II części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu27 czerwca 2017 r. – k. 293-330, protokół z III części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. – k. 443-476).

Z głosowania nad członkami do Rady Nadzorczej, z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządzony został elektroniczny protokół z głosowań ( protokoły z głosowań – k. 101-103).

Nie było praktyki przedstawiania się przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Było to jedynie zwyczajowe ( zeznania świadka A. P. – k. 605v-606, zeznania świadka J. M. – k. 652, zeznania świadka A. M. – k. 680).

Na I części obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2017 r. wydanych było 82 mandatów, na II części obrad wydanych zostało 73 mandatów, a na III części obrad wydanych było 98 mandatów ( protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – k. 173, listy obecności – k. 179-199, protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – k. 252, lista obecności – k. 331-358, protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - k. 437-442, listy obecności – k. 359-392).

W części pełnomocnictw nie wskazano numerów dowodów osobistych pełnomocników ( pełnomocnictwa – k. 200-251, k. 258-292, k. 393-436).

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r. M. Z. zażądała okazania jej dowodów osobistych przez osoby, które posiadają pełnomocnictwa wskazując, że pracownicy spółdzielni oświadczyli, że dowody pełnomocników były weryfikowane przed uzyskaniem mandatu i otrzymaniem pilota do głosowania, jednak 14 pełnomocnictw nie ma numerów dowodów. Pełnomocnik Spółdzielni wskazał, że M. Z. nie jest osobą uprawnioną do sprawdzania danych osobowych, a przydzieleni pracownicy Spółdzielni zgodnie z prawem weryfikują każdą osobę przedkładającą pełnomocnictwo ( protokół z I części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r. – k. 144, zeznania świadka W. G. – k. 749-751).

Na I części obrad powódka M. Z. została wybrana Przewodniczącą Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Powódka została jednak odwołana z tej funkcji z uwagi na paraliżowanie pracy Komisji, wszczynanie awantury, spisywanie danych osobowych uczestników Walnego Zgromadzenia i nieudolność pracy ( protokół z I części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r. – k. 148, zeznania świadka W. M. – k. 685, zeznania świadka E. M. – k. 686).

Na walne zgromadzenie przez powódkę M. Z. została wezwana policja z uwagi na podejrzenie, że ktoś z obecnych znajduje się pod wpływem alkoholu, jednak policja nie stwierdziła podstaw do przerwania walnego zgromadzenia ( zeznania świadka R. D. - k. 605-605v, zeznania świadka M. N. – k. 650v, zeznania świadka W. M. – k. 685-686, zeznania świadka W. G. – k. 749-751).

Na walnym zgromadzeniu istniała możliwość zabierania głosu. Limit czasu był ustalany przez osoby będące na sali. Powód A. W. zabierał głos w czasie obrad ( zeznania świadka M. N. – k. 650v-651v, zeznania świadka J. M. – k. 652-653, zeznania świadka A. M. – k. 680, zeznania świadka E. M. – k. 686, zeznania świadka W. G. – k. 749-751, protokół z I części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r. – k. 154, protokół z II części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r. – k. 293-330, protokół z III części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. – k. 443-476).

Na III części obrad powód A. W. wskazał, że chciałby skorzystać z pomocy prawnej powódki M. Z., jednak odmówiono mu możliwości ze skorzystania z jej pomocy jako eksperta ( protokół z III części Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. – k. 475, załącznik do protokołu – k. 477).

Nad każdą uchwałą obradowano na każdej części obrad walnego zgromadzenia. Następnie, Kolegium zsumowało wszystkie głosy i stwierdzało, czy dana uchwała została podjęta ( zeznania świadka M. N. – k. 650v, zeznanie świadka A. M. – k. 680-681, zeznania świadka M. G. – k. 698v-699).

W dniu 13 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, które stwierdziło prawidłowość zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 22.06.2017, 27.06.2017 r. i 29.06.2017 r. W protokole przedstawiono m.in. wyniki głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, wskazując osoby, które weszły do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020. Jednocześnie wskazano, że na wszystkich trzech częściach Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie wniosek o usunięcie pkt 11 z porządku obrad, a w związku z jego usunięciem nie poddano pod głosowanie uchwał nr (...) ( protokół z posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej – k. 163-172).

Podstawę ustaleń faktycznych w rozpoznawanej sprawie stanowiły wskazane powyżej dokumenty zgromadzone w aktach sprawy, zeznania wskazanych świadków i stron.

Sąd dał wiarę przedstawionym w niniejszej sprawie dowodom w postaci dokumentów. W ocenie Sądu brak jest bowiem podstaw do podważania zawartości lub autentyczności dokumentów uznanych przez Sąd za wiarygodny materiał dowodowy. Nie były one także kwestionowane przez żadną ze stron procesu. Sąd pominął jednak dowody załączone przez stronę powodową do pisma procesowego z dnia 3 kwietnia 2018 r. (data prezentaty – k. 543), uznając je za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Sąd dał wiarę przesłuchanym w niniejszej sprawie świadkom, albowiem zeznania ich były zasadniczo zgodne oraz tworzyły spójną i logiczną całość. Świadkowie ci są osobami, które brały udział w obradach walnego zgromadzenia, podejmującego zaskarżoną przez powodów uchwałę w przedmiocie wyboru i zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020, w związku z czym w ocenie Sądu posiadali oni odpowiednią wiedzę na temat przebiegu obrad.

Sąd nie dał natomiast wiary zeznaniom powodów. Były one wprawdzie ze sobą spójne, lecz przedstawiały odmienny przebieg wydarzeń, niż wynikało to z zeznań świadków, którzy nie są bezpośrednio zainteresowani wynikiem niniejszego postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd wydał wyrok na podstawie art. 15zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powodowie dążyli do wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały Walnego Zgromadzenia członków pozwanej Spółdzielni z dnia 22 czerwca 2017 r., 27 czerwca 2017 r. i 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru i zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020. Powodowie wnosili o stwierdzenie nieważności tej uchwały bądź stwierdzenia jej nieistnienia, względnie uchylenie uchwały.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w orzecznictwie przyjmuje się, że w świetle art. 42 ustawy Prawo spółdzielcze zaskarżenie uchwał walnego zgromadzenia jest możliwe za pomocą trzech odrębnych środków prawnych: powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, powództwa o uchylenie uchwały oraz powództwa o ustalenie nieistnienia uchwały, przy czym zasadność skorzystania z każdego z tych środków wymaga spełnienia odmiennych przesłanek ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 października 2012 r., sygn. akt I ACa 965/12). Powodowie wystąpili w niniejszej sprawie, jak już wspomniano, ze wszystkimi trzema środkami.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały należy wiązać z treścią art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego. Przesłanką do wydania orzeczenia stwierdzającego nieważność uchwały walnego zgromadzenia jest zatem jej sprzeczność z ustawą. Pod pojęciem „ustawy” należy rozumieć nie tylko przepisy Prawa spółdzielczego, lecz także każdą inną ustawę, obowiązującą w chwili podjęcia nieważnej uchwały ( K. Osajda (red. serii), B. Lackoroński (red. tomu), Prawo spółdzielcze. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2021). Zgodność uchwały organu spółdzielni z ustawą ocenia się według prawa obowiązującego w dniu podjęcia uchwały ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2010 r., V CSK 260/09).

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia, jako rodzaj powództwa o ustalenie, musi spełniać przesłanki określone w art. 189 k.p.c., zatem do jego uwzględnienia konieczne jest wykazanie przez powoda interesu prawnego w uzyskaniu takiego rozstrzygnięcia. Powodowie jako członkowie pozwanej Spółdzielni zasadniczo mają interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia. Wniosek taki wynika już z brzmienia art. 42 § 1 Prawa spółdzielczego, zgodnie z którym uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy. W orzecznictwie Sądu Najwyższego reprezentowany jest pogląd podzielany także przez Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę, zgodnie z którym z samego faktu członkostwa w spółdzielni jej członkowie, mający prawo udziału w walnym zgromadzeniu członków spółdzielni, mają interes prawny we wniesieniu powództwa o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały podjętej przez walne zgromadzenie ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2010 r., IV CSK 24/10).

Uznając zatem, że powodom przysługuje interes prawny w domaganiu się stwierdzenia nieważności kwestionowanej przez nich uchwały należy w dalszej kolejności wskazać, że na powodach ciążył ciężar wykazania, że uchwała ta jest sprzeczna z ustawą. Nieważność uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni brana jest wprawdzie przez Sąd pod uwagę z urzędu, jednakże obowiązek ten nie ma charakteru nieograniczonego. Sąd musi przestrzegać obowiązujących zasad postępowania cywilnego. Może on zatem z urzędu wziąć pod uwagę nieważność uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni, jeżeli pozwala na to zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ( K. Osajda (red. serii), B. Lackoroński (red. tomu), Prawo spółdzielcze. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2021).

Powodowie wskazywali na szereg uchybień w związku z podejmowaniem kwestionowanej uchwały, żadne z tych uchybień nie wskazywało jednak na jej sprzeczność z określonym przepisem ustawy. Powodowie wywodzili przede wszystkim, że w głosowaniu nad uchwałą brały udział osoby nienależycie umocowane. Powodowie zarzucali nienależyte umocowania pełnomocników i niewykazanie przez nich umocowania do głosowania. Brak należytego umocowania miał wynikać z tego, że w części dokumentów pełnomocnictw brakowało numerów dowodów osobistych pełnomocników lub ich numerów PESEL, z czym wiązał się brak możliwości ich zidentyfikowania, a co więcej, że dowody osobiste i pełnomocnictwa nie zostały sprawdzone

Zgodnie z treścią art. 8 3 § 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Analogiczna regulacja została zawarta w art. 36 § 3 i 4 Prawa spółdzielczego. Należy zauważyć, że przytoczone powyżej przepisy, ani żadne inne przepisy rangi ustawowej nie wymagają dla skuteczności pełnomocnictwa podania takich danych jak numer dowodu osobistego pełnomocnika czy inne dane indentyfikacyjne ponad niezbędne – imię i nazwisko pełnomocnika oraz imię i nazwisko mocodawcy. Statut pozwanej Spółdzielni również nie przewidywał w tym przedmiocie żadnych dodatkowych warunków udzielenia pełnomocnictwa. Ustawa (art. 36 § 4 Prawa spółdzielczego) zastrzega przy tym jedynie, by pełnomocnictwo zostało udzielone na piśmie, co miało miejsce w niniejszej sprawie. Wymogi w zakresie dodatkowych danych w treści dokumentu pełnomocnictwa wbrew twierdzeniom powodów nie wynikają także z zasad współżycia społecznego. Przyjęte w danym środowisku zwyczaje czy też wyobrażenia powodów o formie pełnomocnictwa nie stanowią wyznacznika dla oceny prawidłowości jego udzielenia.

Z poczynionych przez Sąd ustaleń na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że tożsamość pełnomocników zgłaszających swój udział w głosowaniu była weryfikowana przy wejściu na salę obrad przez wyznaczonych do tego pracowników Spółdzielni. Pracownicy sprawdzali tożsamość pełnomocników poprzez okazanie dowodów osobistych. Brak jest podstaw, by twierdzić, że procedura weryfikacyjna przebiegała w inny sposób. Należy również zauważyć, że w zawiadomieniu o terminie walnego zgromadzenia znalazła się wzmianka o konieczności zabrania dowodów osobistych w celu weryfikacji tożsamości. Była to praktyka utrwalona w pozwanej Spółdzielni.

Powodowie zarzucają nieważność pełnomocnictw, jednakże nie byli w stanie sprecyzować, którzy konkretnie pełnomocnicy zostali wadliwie umocowani, co w zasadniczy sposób wpływa na ocenę wiarygodności ich twierdzeń. Kolejne zarzuty co do podrobienia pełnomocnictw również nie koncentrują się wokół konkretów i pozostają w sferze gołosłownych twierdzeń powodów. Jak już wyżej wspomniano, zgodnie z zasadami procedury cywilnej postępowanie dowodowe toczy się przede wszystkim z inicjatywy stron postępowania. Powodowie powinni zatem co najmniej uprawdopodobnić podrobienie konkretnych pełnomocnictw, nie zaś ograniczać się do formułowania samych twierdzeń w tym zakresie. Strony zobowiązane są przy tym do przytaczania twierdzeń i dowodów co do zasady wraz pismem inicjującym postępowanie a odstępstwa od tej zasady należy traktować wyjątkowo. Późniejsze twierdzenia o sfałszowaniu pełnomocnictw niepoparte żadnymi dowodami mają ten skutek, że nadmiernie przedłużają postępowanie.

W dalszej kolejności powodowie wskazywali, że podczas głosowania doszło do naruszenia zasady tajności. Głosowanie w przedmiocie uchwał włączonych do porządku obrad odbywało się bowiem elektronicznie, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (pilotów do głosowania) i oprogramowania. Głosowanie elektroniczne zostało wprowadzone na podstawie uchwały nr (...), która zmieniła postanowienia Regulaminu w tym zakresie. Powodowie nie kwestionowali ważności uchwały nr (...), więc stwierdzić należy, że prawidłowość podjęcia tej uchwały nie podlega badaniu Sądu w niniejszym postępowaniu, gdyż nie jest kwestią sporną.

Zgodnie z art. 35 § 2 Prawa spółdzielczego i § 23 ust. 2 statutu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, wybory do organów Spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Tryb obradowania walnego zgromadzenia i sposób podejmowania uchwał został w § 35 statutu przekazany do uzgodnienia w regulaminie walnego zgromadzenia. Skoro zatem kwestia ta została przekazana do uregulowania poza statutem brak jest podstaw, by twierdzić, że zmiany regulaminu powinny zostać także wprowadzone do statutu wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. W ocenie Sądu głosowanie elektroniczne wprowadzone na walnym zgromadzeniu w czerwcu 2017 r. spełniało warunki dla przeprowadzenia głosowania tajnego. Nad przebiegiem głosowania czuwał przedstawiciel dostawcy oprogramowania i sprzętu oraz pracownik z działu informatycznego. Zasady głosowania za pomocą pilotów zostały szczegółowo wyjaśnione przed podjęciem uchwały w tym przedmiocie – wszystkie istotne kwestie związane z głosowaniem zostały wytłumaczone oraz przeprowadzono głosowanie próbne (protokoły z obrad, instrukcja obsługi pilotów – k. 594-595). Głosowanie nie sprawiło żadnych problemów poza tymi, na które wskazują powodowie. Przesłuchani w sprawie świadkowie byli co do zasady zgodni co do tego, że ta forma głosowania nie była skomplikowana i przebiegała sprawnie.

Numery ewidencyjne pilotów, które zdaniem powodów sprawiały, że głosowanie nie było tajne, gdyż można było ustalić w jaki sposób głosowały poszczególne osoby, służyły jedynie do weryfikacji czy osoba, której wydano pilot oddała go po głosowaniu. Nie było rzeczywistej możliwości weryfikacji kto jak zagłosował z danego pilota. W szczególności z przedłożonego przez powodów protokołu Plenum RN z 10.04.2017 r. nie wynika, żeby głosowanie pilotami naruszało zasadę tajności. Dla zapewnienia wymogu tajności i rzetelności głosowania istniała możliwość uzyskania dwóch pilotów w celu odmiennego głosowania przez pełnomocnika. Wszyscy uczestnicy walnego zgromadzenia byli tego świadomi, a pouczenie o tym wynika z protokołów obrad.

W ocenie Sądu głosowanie elektroniczne było zgodne z regulaminem zmienionym niekwestionowaną przez powodów uchwałą nr (...) i nie naruszało ani przepisów ustawy, ani też postanowień statutowych w zakresie wymogu tajności głosowania.

Również pozostałe podnoszone przez powodów zarzuty nie mają w ocenie Sądu wpływu na ważność kwestionowanej uchwały. Powodowie wskazywali, że sprzecznie z postanowieniami statutu odmówiono powodom A. W. i M. B. prawa do skorzystania z pomocy eksperta-prawnika oraz nie dopuszczono powódki M. Z. do pełnienia funkcji eksperta. Zgodnie z art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze - członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. W toku postępowania dowodowego ustalono, że faktem jest, że odmówiono powodom skorzystania z pomocy M. Z. w charakterze eksperta. Jednakże należy zauważyć, że powodowie nie wykazali ani w toku obrad, ani także w toku niniejszego postępowania, że M. Z. spełniała kryteria dla pełnienia funkcji eksperta. Nie wykazano także ani w toku obrad, ani w toku postępowania sądowego, że niedopuszczenie powódki do pełnienia roli eksperta miało jakikolwiek wpływ na ważność uchwały lub choćby wynik głosowania.

Ponadto M. Z. była obecna na walnym zgromadzeniu, w związku z czym w ocenie Sądu powodowie i tak mogli korzystać z jej porad – jak wskazuje się w doktrynie (Adam Stefaniak w: Komentarz do art.36 ustawy - Prawo spółdzielcze): „Osoba, z której pomocy korzysta członek spółdzielni (art. 36 § 7 pr. spółdz.), może podczas obrad udzielać dyskretnie porad wyłącznie swemu klientowi, a nie walnemu zgromadzeniu. Dlatego ustawa pozbawia ją prawa zabierania głosu (wypowiadania się publicznie) w toku obrad”, Istotą „eksperta” jest zatem jedynie „dyskretne doradzanie” – powódka zatem mogła spełniać tę funkcję pomimo formalnej odmowy jej udziału w charakterze eksperta. W ocenie Sądu zarzut ten mógłby mieć znaczenie, gdyby M. Z. odmówiono wstępu na obrady walnego zgromadzenia z uzasadnieniem, że nie może ona pełnić funkcji eksperta. Tymczasem powódka była obecna i wyraźnie aktywna w czasie obradowania.

Na ocenę ważności uchwały nie ma także wpływu to, że poszczególni kandydaci na członków Rady Nadzorczej nie przedstawili się głosującym. Obowiązek zaprezentowania swojej osoby na walnym zgromadzeniu nie wynika z żadnych postanowień statutowych, ani także regulaminowych. Jak wynika z zeznań świadków praktyka taka wynikała raczej z zasad dobrego wychowania. Niemniej jednak to czy kandydat przedstawił się głosującym, czy nie pozostaje bez wpływu na ważność głosowania. Powodowie nie wykazali okoliczności przeciwnej. Brak też podstaw, by twierdzić, że nieprzedstawienie się było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wyborom Prezydium I części Walnego Zgromadzenia w składzie przewodniczącego P. M., a w II części Walnego Zgromadzenia przewodniczącego w osobie P. M., którzy byli jednocześnie kandydatami do Rady Nadzorczej nie sprzeciwiają się żadne przepisy. Brak co do tego w szczególności przeciwskazań w ustawie i statucie. Z powszechnie obowiązujących przepisów nie wynika, że kandydaci do rady nadzorczej spółdzielni nie mogą łączyć kandydatury z przewodniczeniem obradom walnego zgromadzenia. W ocenie Sądu również gdyby członkowie Spółdzielni zdecydowali się ograniczyć taką możliwość daliby temu wyraz w statucie i regulaminie, tak jak ma to miejsce w przypadku zakazu łączenia funkcji przez członków komisji skrutacyjno-mandatowej. Brak jest podstaw, by regulację tę stosować w drodze analogii tak jak domagają się tego powodowie, rozszerzając zastosowanie tej zasady na inne przypadki.

Nie zasługiwał na uwzględnienie także zarzut niedopuszczenia do prawa głosu na walnym zgromadzeniu powoda A. W.. Z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania wynika bowiem, że powód zabierał głos na obradach. Zostało to jednoznacznie odnotowane w protokołach z poszczególnych części obrad. Z zeznań przesłuchanych świadków wynika także, że każdy członek spółdzielni miał możliwość zabrać głos w czasie walnego zgromadzenia. Ograniczenie wypowiedzi do 3 minut dotyczyło wszystkich osób zabierających głos i nie może budzić zastrzeżeń, gdyż jest to powszechnie spotykana praktyka stosowana ze względów organizacyjnych i porządkowych.

Powodowie wskazywali również, że w trakcie obrad doszło do bezzasadnego odwołania powódki M. Z. z funkcji przewodniczącej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej bez podania podstawy prawnej i uzasadnienia. Wbrew twierdzeniom powodów przeprowadzone przez Sąd postępowanie dowodowe wykazało, że odwołanie powódki było uzasadnione (k. 148 protokół z I części). Prawdziwość motywów tej decyzji zawartych w protokole potwierdzili świadkowie. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że powódka paraliżowała prace komisji, wszczynała awantury, spisywała nie będąc do tego uprawnioną dane osobowe uczestników walnego zgromadzenia. Jednocześnie powodowie nie wykazali, że odwołanie powódki z funkcji miało jakikolwiek wpływ na przebieg głosowania i treść podjętych uchwał oraz na ich ważność.

Powodowie nie wykazali także rzekomo nagannego zachowania osoby odpowiedzialnej za obsługę prawną walnego zgromadzenia. Zarzuty takie nie wynikają z protokołów poszczególnych części obrad, nie zostały także potwierdzone zeznaniami przesłuchanych w sprawie świadków. Moralna czy też obyczajowa ocena zachowania poszczególnych osób dokonana przez powodów pozostaje bez wpływu na ważność podjętych uchwał.

Nie miał także znaczenia dla ważności zaskarżonej przez powodów uchwały wniosek jej niedotyczący - o wykreślenie z porządku obrad projektów uchwał wniesionych przez członków w sprawach istotnych (pkt 11). Powodowie wywodzili, że wniosek ten został złożony bez racjonalnego uzasadnienia i brak było podstaw do podjęcia głosowania w tym zakresie. W protokole z I części walnego zgromadzenia wskazano, że wniosek o wyłączenie pkt 11 spowodowany był koniecznością skupienia się na ważniejszej kwestii – wyboru członków Rady Nadzorczej. Wykreślenie z porządku obrad tej części uchwał nie ma żadnego znaczenia dla ważności zaskarżonej uchwały, która zgodnie z porządkiem obrad i tak miała być podjęta.

Podsumowując, powodowie nie wykazali, by uchwała Walnego Zgromadzenia członków pozwanej Spółdzielni z dnia 22 czerwca 2017 r., 27 czerwca 2017 r. i 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru i zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 była nieważna jako sprzeczna z przepisami ustawy.

Sąd pochylił się także nad ewentualnymi podstawami powództwa. Powodowie domagali się uchylenia uchwały wskazując na okoliczności tożsame z opisanymi powyżej. Podstawą uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni jest art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego. Zgodnie z tym przepisem uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały (§ 4). Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia (§ 6). Powodowie wnieśli powództwo do Sądu z zachowaniem terminów opisanych w art. 42 § 6 Prawa spółdzielczego, co umożliwiało merytoryczne rozpoznanie ich zarzutów.

Przyczyny uchylenia uchwały z powodów wadliwości innych niż sprzeczność z przepisami prawa mogą mieć charakter materialny lub formalny. Za wadliwą materialnie należy uznać uchwałę, której treść narusza dobre obyczaje lub postanowienia statutu spółdzielni, godzi w interesy spółdzielni czy też ma na celu pokrzywdzenie członka spółdzielni. Poza tym przyczyną wadliwości uchwały (formalnej) może być i ta okoliczność, że przy jej podejmowaniu doszło do naruszenia postanowień proceduralnych statutu spółdzielni ( K. Osajda (red. serii), B. Lackoroński (red. tomu), Prawo spółdzielcze. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2021).

Ponownie należy podkreślić, że ciężar udowodnienia wadliwości uchwały skutkującej jej uchyleniem spoczywa na powodach. Podnoszone przez powodów zarzuty w przedmiocie sprzeczności uchwały z ustawą przenikały się w istocie z zarzutami na uzasadnienie uchylenia uchwały w taki sposób, że nie jest możliwe ich rozdzielenie. Wszystkie powyżej poczynione zatem rozważania w przedmiocie zgodności uchwały z ustawą należy odnieść odpowiednio także do uchylenia uchwały. W ocenie Sądu powodowie nie wykazali, by ziściły się materialne i formalne przesłanki do jej uchylenia.

W toku postępowania powodowie nie udowodnili, że do podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru i zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej doszło z naruszeniem postanowień statutu. Ponownie odwołując się do kwestii pełnomocnictw Sąd wskazuje, że powodowie nie podali które konkretnie pełnomocnictwa nie były skuteczne. Nie wskazali także żadnych postanowień statutowych, które wprowadzałyby warunki formalne dla pełnomocnictw inne niż te określone ustawą. Analizując statut pozwanej Spółdzielni Sąd nie dopatrzył się takich szczególnych warunków. Nie doszło także do przeprowadzenia głosowania w sposób sprzeczny ze statutem. Ponownie trzeba powołać się w tym względzie na oddanie tej kwestii regulacjom regulaminowym. Tryb uchwalania i zmiany regulaminu nie podlega tak daleko idącym restrykcjom jak w przypadku statutu spółdzielni. Nie ma także podstaw, by twierdzić, że walne zgromadzenie nie jest władne do zmiany regulaminu ze skutkiem na dzień przegłosowania tej zmiany. Uchwała nr (...) wprowadzająca zmianę w regulaminie, która umożliwiała przeprowadzenie głosowania w drodze elektronicznej została podjęta niemal jednogłośnie. Samo głosowanie przebiegało sprawnie i nie nastręczało członkom spółdzielni nadmiernych trudności. W toku postępowania dowodowego Sąd ustalił ponadto, że zachowano wymóg tajności głosowania – nie było bowiem rzeczywistej możliwości sprawdzenia sposobu głosowania przez poszczególnych członków. Nad przebiegiem głosowania czuwały wykwalifikowane i doświadczone osoby. Raport z głosowania, bez wskazania na kogo głosowały konkretne osoby, był dostępny natychmiast po zakończeniu głosowania przewodniczącemu komisji. W toku postępowania sądowego zostały także wyjaśnione wątpliwości powodów co do celu oznaczania numerami wydanych pilotów – było to podyktowane względami porządkowymi oraz w celu zapobieżenia utraceniu sprzętu.

Do pozostałych zarzutów Sąd również ustosunkował się we wcześniejszej części uzasadnienia. Nie powtarzając wywodów należy jedynie zaznaczyć, że podnoszone przez powodów uchybienia w istocie pozostawały bez wpływu na wynik głosowania nad uchwałą i ostatecznym jej podjęciem. Przebieg obrad był zgodny z uregulowaniami statutowymi. Formalna odmowa skorzystania przez powodów z pomocy eksperta nie pozbawiła w rzeczywistości powodów możliwości zwrócenia się o radę czy pomoc. Kandydowanie członków prezydium do składu Rady Nadzorczej nie było sprzeczne z żadnym postanowieniem statutu, który także nie stawiał kandydatom wymogu przedstawienia się walnemu zgromadzeniu i zaprezentowania swojej kandydatury. Kandydaci nie musieli bowiem wcale być obecni na każdej części głosowania. Praktyka przedstawiania się stanowiła raczej zwyczaj aniżeli wymóg formalny w czasie głosowania. Powód A. W. miał możliwość zabrania głosu na obradach na zasadach takich samych, jakie obowiązywały pozostałych obecnych i z możliwości takiej skorzystał, przez co jego zarzuty w tym zakresie są niezrozumiałe. Do odwołania powódki M. Z. z pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej również doszło w sposób zgodny ze statutem i regulaminem walnego zgromadzenia. Decyzja w tym przedmiocie została wystarczająco umotywowana. Wreszcie, powodowie nie wykazali, by zachowania osoby sprawującej obsługę prawną walnego zgromadzenia pozostawały w sprzeczności z postanowieniami statutu. Statut nie wykluczał także możliwości zrezygnowania z obradowania nad częścią kwestii wprowadzonych do porządku obrad.

Uchwała kwestionowana przez powodów nie jest także sprzeczna z dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka. Sporną uchwałą dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni na kadencję 2017-2020. Powodowie nie wykazali w żadnej mierze, że uchwała taka w stoi w sprzeczności z ww. wartościami czy interesami. Rada Nadzorcza jest obligatoryjnym organem spółdzielni mieszkaniowej, sprawującym kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni (art. 44 ustawy Prawo spółdzielcze). Z ustawy wynika także obowiązek wyboru członków tego organu. Samo zatem podjęcie uchwały nie może godzić w dobre obyczaje, interesy spółdzielni ani tez mieć na celu pokrzywdzenie członka spółdzielni. Powodowie nie kwestionowali wyboru konkretnych osób na członków Rady Nadzorczej, dlatego też brak jest podstaw do dokonania oceny jej sprzeczności w tym zakresie.

Podsumowując, Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego doszedł do przekonania, że nie zostały spełnione przesłanki, które prowadziłyby do uchylenia spornej uchwały walnego zgromadzenia pozwanej Spółdzielni.

Powodowie domagali się także ustalenia nieistnienia kwestionowanej uchwały. Przesłanką do wydania takiego rozstrzygnięcia przez Sad są tak rażące uchybienia w procesie podjęcia uchwały, że nieprawidłowości w zwołaniu lub w procedowaniu określonych organów wykluczają możliwość stwierdzenia, że wyraziły one wolę jako ten właśnie organ (art. 42 § 9 Prawa spółdzielczego w związku z art. 189 k.p.c.). Także i w tym przypadku powodowie jako członkowie spółdzielni mają co do zasady interes prawny w żądaniu ustalenia nieistnienia uchwały. W ocenie Sądu brak jest natomiast podstaw do uwzględnienia tego żądania.

Jedynie dwa spośród podnoszonych przez powodów zarzutów dotyczyły takich kwestii, które mogłyby wpływać na ocenę czy do podjęcia uchwały w istocie doszło. Były to: zarzut dotyczący pełnomocnictw oraz trybu podjęcia uchwały. Jak już wcześniej wyjaśniono, powodowie nie wykazali wadliwości pełnomocnictw udzielonych osobom oddającym głosy w czasie walnego zgromadzenia. Brak środków dowodowych zaprezentowanych przez powodów uniemożliwia pełną kontrolę ich twierdzeń. Niemniej jednak zarzut dotyczył 15 pełnomocnictw, podczas gdy w głosowaniu brało łącznie udział ponad 200 osób. Powodowie nie wykazali, by nieskuteczność głosów pełnomocników rzutowała na skuteczność podjęcia uchwały bądź ostateczny wynik głosowania. Podobnie powodowie nie wykazali, by przeprowadzenie głosowania w formie elektronicznej było wadliwe. Wręcz przeciwnie, z materiału dowodowego, którym dysponuje Sąd wynika, że głosowanie przebiegło sprawnie, z zachowaniem wymogu tajności a wyniki są zgodne z tym jak rzeczywiście głosowali członkowie spółdzielni. Również i na tej podstawie powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Z tych wszystkich względów Sąd w punkcie 1. sentencji wyroku oddalił powództwo.

O kosztach orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Pozwani przegrali niniejszy proces, dlatego też zobowiązani są do zwrotu stronie przeciwnej poniesionych przez nią kosztów. Wyliczenie kosztów procesu Sąd pozostawił referendarzowi sądowemu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Anna Ogińska-Łągiewka
Data wytworzenia informacji: